Newsy

Encyklika społeczna Benedykta XVI

„Ignatianum” w Krakowie, przygotowuje krótką prezentację nowej encykliki społecznej papieża Benedykta XVI, której publikacja przewidziana jest na koniec czerwca 2009r. Organizatorzy wydarzenia zapraszają osoby, którym bliska jest problematyka społeczna do włączenia się w naukową debatę, której efektem będzie powstanie monografii stanowiącej komentarz do encykliki papieskiej.

Niebawem ukaże się encyklika Benedykta XVI na temat gospodarki i pracy. Zapowiedział to sam papież, raz jeszcze wyrażając zaniepokojenie konsekwencjami obecnego światowego kryzysu. ( IAR )

Zaproszenie do współpracy nad komentarzem do nowej encykliki społecznej

Po przedstawieniu najważniejszych tez dokumentu wszyscy uczestnicy spotkania zostaną zaproszeni do dyskusji nad papieskim tekstem, która w zamierzeniu organizatorów będzie stanowić wstęp do szerszej współpracy akademickiej zmierzającej do przygotowania książkowego komentarza do tej encykliki.

Ponieważ dokumenty papieskie opatrywane są wieloma komentarzami teologicznymi, formułowanymi w hermetycznym języku właściwej sobie dyscypliny, celem planowanej monografii będzie opracowanie komentarza o charakterze interdyscyplinarnym, skupionego nie tylko na omawianym tekście, ale także na analizie aktualnych idei, zjawisk i problemów społecznych.

Taki komentarz pozwoli na umiejscowienie aktualnej doktryny społecznej Kościoła w kontekście dyscyplin pokrewnych – etyki rynku i demokracji, politologii, filozofii prawa, ekonomii, socjologii, teorii komunikacji i filozofii kultury – z uwzględnieniem różnorodności stanowisk w obrębie każdej z tych dyscyplin, z drugiej zaś strony, pozwoli także na przedstawienie inspirowanej tekstem papieskim analizy problemów związanych m.in. z transformacją ustrojową w Europie Wschodniej, przebudową gospodarki, modernizacją usług publicznych, w tym zwłaszcza administracji, sądownictwa, nauki i edukacji, ochrony zdrowia i systemu zabezpieczenia społecznego, nie pomijając wyzwań, jakie rodzi globalizacja, integracja europejska, nowa ekonomia oparta na wiedzy, rozwój technik zarządzania i komunikacji, czy wreszcie wciąż niedostateczna w naszej części Europy aktywność społeczna i zawodowa obywateli.

Jedną z przesłanek stojących za wyborem takiej tematyki i metody pracy jest słabość polskiej debaty publicznej, wynikająca z braku szerokich programów badań interdyscyplinarnych, pozwalających na korelowanie istotnych potrzeb społecznych z nowoczesną i skuteczną polityką organów państwa zarówno na etapie formułowania szczegółowych procedur, jak i w zakresie tworzenia funkcjonalnego społecznie języka ich opisu. Ten ostatni deficyt, co stanowi drugą przesłankę, sprzyja sięganiu po językowe substytuty, nieadekwatne, często bliskie populizmowi, które samych obywateli, ale także ich państwo czynią bezradnym.

Monografia będzie mogła spełnić swój cel praktyczny m.in. dzięki przejrzystości i przystępności stylu zgłaszanych tekstów, spełniających podstawowe wymogi akademickie, dlatego organizatorzy zastrzegają sobie prawo do konsultowania tematów zgłaszanych artykułów (zwłaszcza w wypadku dublowania się zgłoszeń), a także ewentualnego konsultowania ich pod względem merytorycznym w zakresie przedstawionych wyżej celów. Warunkiem udziału w projekcie jest zaproponowanie tematu i abstraktu wystąpienia.

dr Andrzej Sarnacki SJ, dyrektor jezuickiego Centrum Społecznego
dr Dariusz Dańkowski SJ, WSFP Ignatianum
mgr Krzysztof Mądel SJ, koordynator projektu
strona internetowa: www.ignatianum.edu.pl

Adres do korespondencji:
[email protected]
[email protected]

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Encyklika społeczna Benedykta XVI (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Studiuj online politykę społeczną

26 października 2021      TAGI:         
Polityka społeczna to kierunek z roku na rok zyskujący na popularności. Chętnie...»
Myślisz o poszerzeniu kompetencji? Wybierz politykę społeczną

Myślisz o poszerzeniu kompetencji? Wybierz politykę społeczną

03 sierpnia 2022      TAGI:         
Polityka społeczna to kierunek z roku na rok zyskujący na popularności. Chętnie...»
Przepadek pojazdu faktem

Przepadek pojazdu faktem

06 grudnia 2022      TAGI:         
Prezydent podpisał ustawę  z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny...»
Praca zdalna coraz bliżej w Kodeksie pracy

Praca zdalna coraz bliżej w Kodeksie pracy

06 grudnia 2022      TAGI:      
Sejm przyjął niedawno nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza na stałe do polskiego...»
Mała rewolucja w „ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej”

Mała rewolucja w „ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej”

05 grudnia 2022      TAGI:      
1 grudnia odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu...»