EFS dla OPS

4 stycznia

30 grudnia 2009 r. zostały zatwierdzone zmienione zasady finansowania Program Kapitał Ludzki. Zasady wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., w związku z czym są obowiązujące dla projektów konkursowych, które będą realizowane w wyniku rozstrzygnięcia konkursów ogłaszanych od 1 stycznia 2010 r. oraz projektów systemowych złożonych od tego dnia. Zamieszczamy je w zakładce Zasady finansowania.

Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki przyjęła ponadto następujące przepisy przejściowe:

1/. zmiany w zasadach, których źródłem są przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) mają obligatoryjne zastosowanie we wszystkich projektach PO KL, w tym także w ramach projektów, na realizację których zawarto umowy o dofinansowanie przed 1 stycznia 2010 r., gdyż wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

2/. znowelizowane zasady mogą również, w szczególności w zakresie wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu PO KL – za zgodą beneficjenta – mieć zastosowanie w projektach już realizowanych lub w projektach, które będą realizowane w wyniku rozstrzygnięcia konkursów ogłoszonych do dnia 31 grudnia 2009 r.; powyższe dotyczy również odpowiednio projektów systemowych.

Jednocześnie, w celu zapewnienia jednolitości postanowień zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu z przepisami ustawy o finansach publicznych konieczne jest aneksowanie w tym zakresie wszystkich dotychczas zawartych umów. Dotyczy to również zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu Programu Kapitał Ludzki zawartego w dokumentacji konkursowej dla dotychczas ogłoszonych konkursów. Należy przy tym zaznaczyć, iż beneficjent nie jest zobowiązany przyjąć wszystkich zmian w umowie wynikających ze znowelizowanych zasad, a jedynie te, które są konsekwencją wejścia w życie nowej ustawy o finansach publicznych. Natomiast brak podpisanych do końca 2009 r. aneksów nie wstrzymuje finansowania projektów w 2010 r. Niemniej jednak IZ PO KL zwraca się z prośbą o jak najpilniejsze rozpoczęcie procesu aneksowania umów, tak aby został on zakończony w nieprzekraczalnym terminie do końca I kwartału 2010 r.

Ponadto część ze zmian, które zostały zawarte w wersji zasad przekazanej do konsultacji nie została ujęta w ostatecznej wersji zasad. Dotyczy to przede wszystkim zapisów rozdziału 2, które muszą zachować zgodność z przepisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Szczegółowe informacje dotyczące rozliczania kwot ryczałtowych, które nie zostały w całości zawarte w znowelizowanych zasadach, zostaną przekazane do konsultacji Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Wdrażającej (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) w styczniu 2010 r. Zapisy te zostaną uwzględnione podczas kolejnej aktualizacji zasad.

Komentarze (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»
artwas » 19 października 2021, 10:19

co byście zrobili

Daria55 » 19 października 2021, 09:37

Wiza D Poland Business Harbour

alak » 19 października 2021, 09:29

przedłużenie orzeczenia z zus

amigooo » 19 października 2021, 09:13

adres korespondencji za granicą

rozme » 19 października 2021, 09:00

Kredyt hipoteczny