Archiwalne

Szkolenie SPS 21-24 luty br. w Zakopanem z cyklu ”Prawo pomocy społecznej – najnowsze zmiany, nowe zadania”

Szkolenie przeznaczone jest dla: Kierowników i pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i innych jednostek pomocy społecznej

Szkolenie prowadzą:

Dr hab. Hanna Knysiak – Molczyk, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie. Jest autorką kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, w tym monografii nt. uprawnień strony w postępowaniu administracyjnym oraz skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, jak również współautorką podręcznika "Postępowanie sądowoadministracyjne" oraz komentarza do ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kraków

Monika Walden – Chmielowska: psycholog, pedagog, specjalista ds. przemocy, agresji, HIV/AIDS i narkomanii, stały współpracownik ROPS w Krakowie, Kraków

Marcin Chrapek: prawnik, Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (pracuje w MPiPS od 2001 r.), współtwórca ustawy o pomocy społecznej oraz wielu nowelizacji do ustawy o pomocy społecznej, praktyk, prowadzący od wielu lat liczne specjalistyczne szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników pomocy społecznej. Odpowiedzialny w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej m.in. za legislację i stosowanie prawa z zakresu pomocy społecznej, Warszawa

Szkolenie odbędzie się w dniach:
21-24 luty 2010r. (niedziela-środa) w Zakopanem
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. Goszczyńskiego 24,
34-500 Zakopane (www.bel-ami.pl) Centrum Zakopanego- 5 minut pieszo od Krupówek

Wykładowcy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania
UWAGA! Uczestnicy szkolenia proszeni są o przesyłanie mailem na adres organizatora ( [email protected] ) pytań dotyczących omawianej tematyki oraz szczególne w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2010r.

„Prawo pomocy społecznej- najnowsze zmiany, nowe zadania”- program:
21-24.02.2010r.- Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami” w Zakopanem

21.02.2010r. (niedziela)
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia od godz. 15.00 w „Bel-Ami”

22.02.2010r. (poniedziałek)
Prawo pomocy społecznej- najnowsze zmiany, nowe zadania

07.30-09.00 Śniadanie
09.00-09.15 Powitanie, omówienie harmonogramu, rozpoczęcie szkolenia

09.15-15.30 (od 15.30 konsultacje indywidualne)- prowadzenie Marcin Chrapek:
1. Najnowsze nowelizacje ustawy o pomocy społecznej:
a) na podstawie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw – druk sejmowy 2316:
– zmiana definicji dochodu,
– ośrodki wsparcia (środowiskowe domy samopomocy) dla osób z zaburzeniami psychicznymi – nowe
uregulowania,
– domy pomocy społecznej (wprowadzenie możliwości powstawania domów wielotypowych),
– procedura postępowania z nieodebranymi świadczeniami oraz nowa procedura postępowania z nienależnie
pobranymi świadczeniami,
– nowe obowiązki dla podmiotów prowadzących tzw. „placówki całodobowej opieki”,
– wzmocnienie funkcji nadzorczych i kontrolnych wojewody,
– rola ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w przypadku zastosowania przez
wojewodę niektórych sankcji w stosunku do tzw. „placówek całodobowej opieki”,
– zmiany do innych ustaw,
b) na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych:
– zmiany w ustawie o pomocy społecznej,
– zmiany w ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2. Interpretacja przepisów nowelizujących ustawę o pomocy społecznej wprowadzonych 1 lutego 2009 r. ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 6, poz.33) – w tym procedura kierowania osób do kontraktu socjalnego, utrata statusu osoby bezrobotnej w wyniku podpisania kontraktu socjalnego a uprawnienie do świadczeń z pomocy społecznej, odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób podpisujących kontrakt socjalny.

3. Interpretacja przepisów nowelizujących ustawę o pomocy społecznej wprowadzonych 13 czerwca 2009 r. ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz.1431) – w tym zasady wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

13.00-13.30 Obiad
4. Wybrane zagadnienia dotyczące interpretacji przepisów o pomocy społecznej oraz postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej, w tym m.in.
a) sprawienie pogrzebu,
b) ochrona danych osobowych,
c) właściwość miejscowa gminy,
d) kierowanie i umieszczanie osób w domach pomocy społecznej,
e) ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej (w tym zasady obciążania odpłatnością członków rodziny osoby skierowanej do domu pomocy społecznej lub innych osób).
5. Zasady oraz procedura objęcia przez ośrodki pomocy społecznej osób nieubezpieczonych świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi ze środków publicznych (problemy wynikające ze stosowania ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.).

6. Projektowane zmiany przepisów związanych z realizacją zadań pomocy społecznej:
1) projekt ustawy o ewidencji ludności (druk sejmowy nr 1371) – wpływ na właściwość miejscową w sprawach
pomocy społecznej,
2) inne planowane zmiany do ustawy o pomocy społecznej.

od godz. 15.30 Konsultacje indywidualne i szczegółowe pytania z Marcinem Chrapkiem

16.00-19.30 Czas wolny. Dla zainteresowanych- baseny termalne, Szaflary koło Zakopanego (dodatkowo płatne)
od 19.30 Regionalna kolacja integracyjna z kapelą góralską, po niej dyskoteka
23.02.2010r. (wtorek)
Zasady ogólne postępowania administracyjnego i ich wpływ na postępowanie w sprawach pomocy społecznej

08.00-09.00 Śniadanie

09.00-13.00 Czas wolny. Dla zainteresowanych wycieczka z przewodnikiem tatrzańskim

13.00-14.00 Obiad

14.00-19.00 Zasady ogólne postępowania administracyjnego i ich wpływ na postępowanie w
sprawach pomocy społecznej- prowadzenie dr hab. Hanna Knysiak- Molczyk:

1. Weryfikacja ostatecznych decyzji administracyjnych – zmiana lub uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej
a wznowienie postępowania lub stwierdzenie nieważności

2. Pobranie nienależnego świadczenia

3. Szczególne rodzaje weryfikacji ostatecznej decyzji administracyjnej w pomocy społecznej, takie jak:
wstrzymanie świadczenia, zawieszenie, itp…

4. Tendencje orzecznicze sądów administracyjnych w zakresie zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,
pomocy osobom uprawnionym do alimentacji oraz dodatków mieszkaniowych.

19.00-19.45 Pytania i konsultacje indywidualne z dr hab. Hanną Knysiak- Molczyk

od 19.45 Kolacja uroczysta połączona z dyskoteką i konkursem karaoke

24.02.2010r. (środa)
Stres i wypalenie zawodowe w pracy zawodowej pracownika jednostki pomocy społecznej

08.00-09.00 Śniadanie (Wykwaterowanie z pokoi do godz. 11.00 i złożenie bagaży w bagażowni ośrodka)

09.00-13.00 Stres i wypalenie zawodowe w pracy zawodowej pracownika JPS. Prowadzenie Monika Walden – Chmielowska:

1. Analiza sytuacji trudnych w pracy zawodowej;

2. Wpływ komunikacji interpersonalnej na pojawienie się zespołu wypalenia zawodowego.

3. Wybrane techniki przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

4. Superwizja w pracy socjalnej– nowa metoda przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu parowników jednostek
pomocy społecznej

5. Interwencja kryzysowa– wykorzystanie metod krótkoterminowego wsparcia w sytuacji przeciążenia i kryzysu w pracy pracownika jednostki pomocy społecznej

13.00 Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia

od 13.00 Obiad

CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA
WYNOSI: 740,00 zł. OD OSOBY.
CENA OBEJMUJE:
– materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe,
– zakwaterowanie wraz z wyżywieniem- 3 noclegi ze śniadaniem, 3 obiady, 2 kolacje integracyjne,
– certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców
DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE

Koordynator szkolenia: Kierownik Biura SPS
Agnieszka Dudek tel: 012 636-92-85 lub 0660 675-194

ORGANIZATOR SZKOLENIA:

Studio Profilaktyki Społecznej NPDN
ul. Karmelicka 28/9A, 31-017 Kraków
tel.: 012 636 92 85, 636 37 93
fax: 012 626 94 40, 626 94 41
e-mail: [email protected]

Harmonogram szkolenia wraz z kartą zgłoszeniową
do pobrania na www.sps.org.pl

Zapraszamy!

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie SPS 21-24 luty br. w Zakopanem z cyklu ”Prawo pomocy społecznej – najnowsze zmiany, nowe zadania” (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»