Archiwalne

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – szkolenie SPS Międzyzdroje 2010

Studio Profilaktyki Społecznej zaprasza na ogólnopolskie szkolenie: z cyklu "Prawo w praktyce" pod nazwą: „Rola i zadania OPS i Komisji RPA od 1 sierpnia 2010 roku w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie gminy, w kontekście znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”. Szkolenie odbędzie się w dniach 22-26 sierpnia 2010r. w Międzyzdrojach – Hotel Vestina***

Studio Profilaktyki Społecznej (SPS) zaprasza na ogólnopolskie
szkolenie z cyklu „Prawo w praktyce”;

Rola i zadania OPS i Komisji RPA od 1 sierpnia 2010 roku w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie gminy, w kontekście znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Program szkolenia został przygotowany w związku z uchwaleniem przez Sejm nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2010 roku.

Ustawa nakreśla nową sytuację organizacyjno – prawną na poziomie gminy, zarówno pod kątem zadań własnych gminy jak i obowiązków dla OPS i M/GKRPA

Adresat: szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla: przedstawicieli OPS i M/GKRPA, ale także dla osób, które będą wchodzić w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracowników socjalnych, kandydatów na członków Komisji RPA, policjantów, pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, strażników miejskich oraz innych osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym

Szkolenie prowadzą:

Lidia Woć – ambasador Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "Dzieciństwo bez przemocy", członek „Niebieskiej Linii”, Nadkomisarz wspp. Komendy Głównej Policji, ekspert ws narkotyków i narkomanii w KGP Policji, ukończyła szkolenie „Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy” uprawniające do szkolenia kandydatów na członków tworzonych przez gminy Interdyscyplinarnych zespołów zajmujących się p. przemocy w rodzinie, ukończyła Studium Terapii Uzależnień IPZ, Warszawa

Robert Lemański – w latach 2007-2008 Kierownik Działu Programów Lokalnych PARPA i Koordynator Projektu Sieć Gmin Wiodących PARPA, niezależny ekspert, od 8 lat przewodniczący i członek trzech komisji RPA, członek zespołów interdyscyplinarnych w gminach, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dotyczących kwestii przemocy w rodzinie i problematyki alkoholowej, polityk społeczny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa i konsultacji dla samorządów gminnych dotyczących realizacji polityki społecznej w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, praktyk, Warszawa

Szkolenie odbędzie się w dniach:
22-26 sierpnia 2010r. ( niedziela-czwartek- 5 dni!!! ) w Międzyzdrojach
Hotel Vestina*** ul. Promenada Gwiazd 30, 72-500 Międzyzdroje (www.hotelvestina.pl)
Vestina*** położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie przepięknej plaży i Wolińskiego Parku Narodowego

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w oparciu o wymóg art. 41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (wymóg odbycia przeszkolenia przez członków Komisji RPA) oraz z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4 noclegi w ***Hotelu Vestina w jednym z najsłynniejszych
Polskich kurortów w szczycie sezonu!

Atrakcyjna cena szkolenia – 740 zł/ osobę/ 5 dni!

PROGRAM SZKOLENIA „Prawo w praktyce”:
22-26 sierpnia 2010r.- Hotel Vestina*** w Międzyzdrojach

22.08.2010r. (niedziela)
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia od godz. 15.00 w Hotelu Vestina***

23.08.2010r. (poniedziałek)
Rola i zadania OPS i Komisji RPA od 1 sierpnia 2010 roku w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie gminy, w kontekście znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

07.30-09.00 Śniadanie
09.00-13.00 Zakwaterowanie uczestników- ciąg dalszy

13.00-14.00 Obiad
14.00 Powitanie, omówienie harmonogramu szkolenia, rozpoczęcie szkolenia
14.00-19.30 Rola i zadania OPS i Komisji RPA od 1 sierpnia 2010 roku w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie gminy, w kontekście znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie- prowadzenie Robert Lemański

1. Omówienie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z uwzględnieniem najważniejszych elementów do wykorzystania na poziomie samorządu gminnego;
2. Zadania służb społecznych związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (omówiona zostanie nowa procedura Niebieskie Karty dla OPS, Policji, gminnych komisji RPA, szkół i ośrodków zdrowia);
3. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zespoły interdyscyplinarne.
4. Zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (sposób funkcjonowania, metodyka pracy, właściwa dokumentacja, system przechowywania danych osobowych, system porozumień pomiędzy instytucjonalnych):
– wprowadzenie obowiązkowego powoływania w każdej gminie zespołów
interdyscyplinarnych i grup roboczych, uprawnienia tych zespołów – czy zespół będzie
kolejnym biurokratycznym tworem czy czemuś służy? Jak zorganizować prace zespołu i które sprawy powinny trafiać pod obrady zespołu;
– zasady przetwarzania danych wrażliwych osobowych oraz procedura zabezpieczenia przed ich wypłynięciem (sposoby oraz źródła finansowania zabezpieczeń; uwzględnienie danych informatycznych będących w systemie)
– obowiązek uchwalania i realizacji gminnych programów przeciwdziałania przemocy w
rodzinie – jak powinny być wpisane w gminna strategię rozwiązywania problemów społecznych i jak zaplanować środki finansowe na zabezpieczenie jego realizacji. nowe elementy polityki społecznej realizowanej w ramach strategii rozwiązywania problemów społecznych n poziomie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem:

a) oddziaływań i programów o charakterze profilaktycznym (zapobieganie poprzez edukację i projekty
informacyjne – wykorzystanie najnowszych form marketingu społecznego);
b) wdrożenie reguł prawnych i ich egzekwowanie w kontekście zakazu stosowania kar cielesnych wobec
dzieci;
c) zwiększenie ochrony i bezpieczeństwa ofiarom przemocy poprzez uzupełnienie dotychczasowych
procedur postępowania przez poszczególne służby i instytucje (m.in.: nakaz opuszczenia lokalu przez
sprawcę na wniosek policji oraz zakaz zbliżania się sprawcy do osób pokrzywdzonych i kontaktowania
się z nimi; d) nowe elementy polityki społecznej realizowanej w ramach strategii rozwiązywania problemów
społecznych na poziomie gminy
23.08.2010r. (poniedziałek- ciąg dalszy)
Rola i zadania OPS i Komisji RPA od 1 sierpnia 2010 roku…

5. OPS: główny koordynator polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie (system finansowania zadań, przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy wynikające z ustawy);
6. Systemowe spojrzenie na problem przemocy w rodzinie – zastosowanie istniejących możliwości
prawnych oraz funkcjonujących procedur. Omówione zostaną dokładnie: Ustawa o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Ustawa o pomocy społecznej.
19.00-19.30 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne z Robertem Lemański
od 19.30 Kolacja integracyjna z muzyką

24.08.2010r. (wtorek)
Gminne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i inne nowe akty prawne na poziomie gminy, wynikające ze znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Zespoły interdyscyplinarne- warsztaty

08.00-09.00 Śniadanie
09.00-13.00 Czas wolny.
Dla zainteresowanych wycieczka z przewodnikiem
do Wolińskiego Parku Narodowego i spacer po Międzyzdrojach

13.00-14.00 Obiad
14.00-19.30 Zajęcia do wyboru:

14.00-19.30 Gminne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i inne nowe akty prawne na poziomie gminy, wynikające ze znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie- prowadzenie Robert Lemański:

Celem tej części szkolenia jest nabycie umiejętności wśród uczestników opracowania projektów poszczególnych dokumentów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie (uchwały rady gminy, porozumienia pomiędzy wójtem / burmistrzem / prezydentem a poszczególnymi instytucjami społecznymi wchodzącymi w skład zespołu, zarządzenie o powołaniu, regulamin działania Zespołu)

Program:
Omówienie różnych wariantów poszczególnych nowych dokumentów na poziomie gminy:
a. uchwała rady gminy określająca warunki powoływania i odwoływania przez wójta/ burmistrza/ prezydenta zespołu interdyscyplinarnego oraz warunki jego szczegółowego funkcjonowania, w tym regulamin działania Zespołu;
b. gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie – czy powinien być uchwalany w formie oddzielnej uchwały czy stać się częścią gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych?;

c. porozumienia pomiędzy wójtem / burmistrzem / prezydentem zawierane z urzędami / instytucjami , których przedstawiciele będą wchodzić w skład Zespołów interdyscyplinarnych;
d. zarządzenie wójta/burmistrza/prezydenta o powołaniu Zespołu interdyscyplinarnego;
e. oświadczenia składane przez członków Zespołu interdyscyplinarnego o zachowaniu tajemnicy służbowej;
f. system przechowywania i przetwarzania danych osobowych wrażliwych.

Konsultacje konkretnych propozycji dokumentów
dla zainteresowanych uczestników szkolenia.

14.00-19.30 Warsztaty do wyboru:

14.00-19.30 Zespoły interdyscyplinarne- warsztaty- prowadzenie Lidia Woć:

1. Sens tworzenia i pracy w zespołach interdyscyplinarnych – poczuj, sprawdź, zastosuj (praca warsztatowa)
2. Diagnoza, plan pomocy rodzinie uwikłanej w przemoc (ofiara, dzieci, sprawca) – praca na kazusach.
3. Praktyczne wykorzystanie zapisów nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

od 19.45 Kolacja uroczysta z muzyką

25.08.2010r. (środa)
Najnowsze zmiany w SYSTEMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE- w prawie i w praktyce

08.00-09.00 Śniadanie
(13.00-14.00 Obiad)

09.00-15.30 Najnowsze zmiany w SYSTEMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – w prawie i w praktyce- prowadzenie Lidia Woć:

I. Skala zjawiska przemocy w rodzinie

Rozpowszechnienie różnych form przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej); nowe formy przemocy (np. stalking, cyberbulling); akceptacja społeczne dla przemocy; prawdopodobieństwo powtórzenia się aktów przemocy; przyczyny braku poszukiwania pomocy przez osoby pokrzywdzone

II. Przemoc w rodzinie a konflikty rodzinne

Różnice między agresją, konfliktem a przemocą – psychologiczne i prawne

III. Nowe rozwiązania prawne regulujące system pomocy rodzinie
Sejmowa nowelizacja z dnia 5 maja 2010r. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie- aspekty praktyczne

IV. Dobre praktyki środowisk lokalnych w zakresie przeciwdziałania przemocy
Prezentacja wdrożonych już gminnych/miejskich programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, praktyki działania lokalnych zespołów interdyscyplinarnych i pilotażowych projektów nowych formularzy „Niebieskich Kart”

V. Ogólnopolskie projekty i inicjatywy działań na rzecz osób pokrzywdzonych
Prezentacja Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw (projekt wdrażanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości); ogólnopolskich kampanii związanych z profilaktyką bicia dzieci („Dzieciństwo bez przemocy”, „Bicie jest głupie”, „Kocham. Nie biję” i innych), Kampania Białej Wstążki, plebiscyt „Policjant, który mi pomógł” i innych inicjatyw, w które mogą się włączać środowiska lokalne.

15.30-16.00 Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia

od 19.00 Kolacja (zwykła)

26.08.2010r. (czwartek)
Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia

07.30-09.00 Śniadanie (Wykwaterowanie z pokoi do godziny 11.00)

CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA
WYNOSI: 740,00 zł. OD OSOBY.

W CENIE SZKOLENIA:
– autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe, certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez Wykładowców
– zakwaterowanie wraz z wyżywieniem- 4 noclegi ze śniadaniem, (pokoje 2-4 osobowe) Pokoje 1 osobowe – dodatkowo płatne) 3 obiady, 3 kolacje, w tym 2 integracyjne,
– wycieczka piesza z przewodnikiem po Wolińskim Parku Narodowym i Międzyzdrojach

DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE.

Harmonogram wraz z kartą zgłoszenia
do pobrania na www.sps.org.pl

Zapraszamy!

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»