Archiwalne

Szkolenie z zakresu: Realizacja świadczeń rodzinnych oraz zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do BIG

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: "Realizacja świadczeń rodzinnych, w szczególności zmiana zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz świadczeń z tyt. urodzenia dziecka, tzw. amnestia becikowa. Zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do Biur Informacji Gospodarczych częścią ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Miejsca szkoleń: OLSZTYN, GDAŃSK.

10.06.2010r. OLSZTYN
11.06.2010r. GDAŃSK

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: "Realizacja świadczeń rodzinnych, w szczególności zmiana zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmian zasad przyznawania świadczeń z tyt. urodzenia dziecka-tzw. "amnestia becikowa". Zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do Biur Informacji Gospodarczych częścią ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów-zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych".

Wykładowca: p. TOMASZ WARDACH-prawnik, pracownik MPiPS Departamentu Św. Rodzinnych, ekspert w zakresie przepisów ww. ustaw, konsultant podmiotów realizujących św. rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną, a także prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze zm.), w szczególności:
•likwidacja od 1 stycznia br. kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
•katalog osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, tj. osób zobowiązanych do alimentacji zgodnie z przepisami Krio
•zmiana okresu na który przyznawane jest od 1 stycznia br. świadczenia pielęgnacyjne
•ograniczenie możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego dla osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności
•świadczenie pielęgnacyjne dla rolników
•zasady opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne
•wywiad u osób ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne
•przyznawanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – zaświadczenia lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieka medyczną w trakcie ciąży, dziecko urodzone za granicą
•zmiana zasad przyznawania świadczeń z tytułu urodzenia dziecka poprzez zawieszenie obowiązku dokumentowania pozostawania pod opieką medyczną od co najmniej 10. tygodnia ciąży – tzw. „amnestia becikowa”

II. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 192, poz. 1387), w szczególności:
•działania organu właściwego dłużnika wobec dłużnika alimentacyjnego, którego adres jest nieznany
•ustanowienie przedstawiciela do doręczeń dla dłużnika alimentacyjnego, którego adres jest nieznany
•bilans zadłużenia dłużnika z tytułu świadczeń wypłaconych z FA, wydawanie decyzji dla dłużnika w tych sprawach i ich egzekucja
•nienależne świadczenia z funduszu alimentacyjnego w przypadku otrzymania alimentów przez wierzyciela w okresie otrzymywania świadczeń z FA – art. 2 pkt 7 lit. d ustawy
•wyłączenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego z koordynacji.

III. Zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprowadzane ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
•nowa podstawa prawna zgłaszania przez organ właściwy wierzyciela dłużników alimentacyjnych do Biura Informacji Gospodarczej – nowa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
•wprowadzenie możliwości przekazania przez gminę, do ośrodka pomocy społecznej, zadania polegającego na obowiązku zgłaszana dłużników alimentacyjnych do Biura Informacji Gospodarczych – jedynie w drodze pisemnego upoważnienia,
•wprowadzenie możliwości przekazania przez organ właściwy dłużnika, do ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, całości działań wobec dłużnika alimentacyjnego, jedynie w drodze pisemnego upoważnienia – wykluczy to konieczność wydawania przez Rady Gmin kwestionowanych przez urzędy wojewódzkie uchwał.

IV. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące bieżącej realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

W związku z przebudową naszej strony internetowej wszelkie pytania
prosimy kierować na nasz adres e-mail: [email protected]
lub pod nr telefonu: (32) 641 17 15, 754 47 47

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»