Archiwalne

Szkolenia z VADEMECUM


Proponowane przez VADEMECUM kolejne szkolenia poświęcone są funkcjonowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej, rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością, jako zadania powiatu oraz świadczeniom rodzinnym dla powodzian. Uwaga! Zmiana terminu niektorych szkolen. 

"Zasady funkcjonowania i finansowania WTZ"

Serdecznie Państwa zapraszamy na szkolenie z zakresu funkcjonowania i finansowania WTZ. Prowadzący: pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Miejsca szkoleń: SZCZECIN, RZESZÓW
 
06.10.2010r. SZCZECIN
14.10.2010r. RZESZÓW

Adresaci szkolenia: pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie, pracownicy warsztatów terapii zajęciowej, organizatorzy warsztatów terapii zajęciowej.

Prowadzący: ekspert w dziedzinie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, autor licznych publikacji, w tym książkowych, z tego zakresu. Problematyką osób niepełnosprawnych zajmuje się zawodowo ponad 10 lat. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Warsztaty terapii zajęciowej:
– cele działania warsztatu,
– uczestnicy warsztatu,
– organizatorzy warsztatów,
– zasady funkcjonowania warsztatu,
– zasady finansowania warsztatu/ obowiązki powiatu w tym zakresie,
– kontrola działalności warsztatu terapii zajęciowej;
2. Zasady przekazywania środków na dofinansowanie zadań w świetle przepisów nowej ustawy o finansach publicznych;
3. Odpowiedzialność z tytułu przekazywania środków publicznych:
– zasady odpowiedzialności dysponenta środków,
– zasady odpowiedzialności beneficjenta środków

 
"Zadania powiatu w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych"

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt: "Zadania powiatu w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych", które poprowadzi pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Miejsca szkoleń: BYDGOSZCZ, GDAŃSK, WARSZAWA

04.10.2010r. BYDGOSZCZ
05.10.2010r. GDAŃSK
15.10.2010r. WARSZAWA

Wykładowca: ekspert w dziedzinie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, autor licznych publikacji, w tym książkowych, z tego zakresu. Problematyką osób niepełnosprawnych zajmuje się zawodowo ponad 10 lat. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych:
– zakres przedmiotowy dofinansowania,
– podmioty ubiegające się o dofinansowanie,
– warunki uzyskania dofinansowania;

2. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny:
– zakres przedmiotowy dofinansowania,
– warunki uzyskania dofinansowania;

3. Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:
– zakres przedmiotowy dofinansowania,
– warunki uzyskania dofinansowania;

4. Likwidacja barier funkcjonalnych:
– zakres przedmiotowy dofinansowania,
– podmioty ubiegające się o dofinansowanie,
– warunki uzyskania dofinansowania;

5. Turnus rehabilitacyjny:
– organizatorzy turnusów,
– uczestnicy turnusów,
– dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie;

6. Warsztaty terapii zajęciowej:
– cele działania warsztatu,
– uczestnicy warsztatu,
– organizatorzy warsztatów,
– zasady finansowania warsztatu/ obowiązki powiatu w tym zakresie;

7. Zasady zawierania umów na dofinansowanie zadań powiatu;

8. Zasady przekazywania środków na dofin. zadań w świetle przep. nowej ustawy o finansach publicznych;

9. Odpowiedzialność z tytułu przekazywania środków publicznych.

10. Pytania i odpowiedzi

"Łatwiejszy dostępu do świadczeń rodzinnych dla powodzian"

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt. "Łatwiejszego dostępu do św. rodzinnych dla powodzian – szczególne zasady ustalania dochodu z gospodarstw rolnych objętych powodzią, okres ich obowiązywania, sposób wyliczania. Realizacja św. rodzinnych, w szczegól. zmiana zasad przyznawania św. pielęgnacyjnego.

Możliwość przekazania całej ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów do Ośrodka Pomocy Społecznej (zmiany upoważnień).

Zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do Biur Informacji Gospodarczych (wymagane upoważnienia) częścią ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – zmiany wprowadzane ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych”.
Miejsca szkoleń: KIELCE, LUBLIN,  RZESZÓW, KRAKÓW, WROCŁAW, POZNAŃ, WARSZAWA,OLSZTYN

29.09.2010r. KIELCE (Uwaga! Zmiana terminu)
30.09.2010r. LUBLIN (Uwaga! Zmiana terminu)
01.10.2010r. RZESZÓW
06.10.2010r. KRAKÓW
07.10.2010r. WROCŁAW
08.10.2010r. POZNAŃ
25.10.2010r. WARSZAWA
26.10.2010r. OLSZTYN

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt. "Łatwiejszego dostępu do św. rodzinnych dla powodzian –szczególne zasady ustalania dochodu z gospodarstw rolnych objętych powodzią, okres ich obowiązywania, sposób wyliczania.

Realizacja św. rodzinnych, w szczególności zmiana zasad przyznawania św. pielęgnacyjnego.

Możliwość przekazania całej ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów do Ośrodka Pomocy Społecznej w drodze pisemnego upoważnienia wójta/burmistrza/prezydenta miasta (zmiany upoważnień).
Zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do Biur Informacji Gospodarczych
(wymagane upoważnienia) częścią ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – zmiany wprowadzane ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych”.

Wykładowca: Pan Tomasz Wardach – prawnik, pracownik MPiPS Departamentu Św. Rodzinnych, ekspert w zakr. przepisów ww. ustaw, konsultant podmiotów realizujących św. rodzinne oraz zaliczkę aliment. a także prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.,w którym przewiduje się preferencyjny sposób ustalania dochodu z gospodarstw rolnych objętych powodzią.

II. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992,ze zm.), w szczególności:

• likwidacja od 1 stycznia br. kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
• katalog osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, tj. osób zobowiązanych do alimentacji zgodnie z przepisami Kro
• zmiana okresu na który przyznawane jest od 1 stycznia br. świadczenia pielęgnacyjne – art.24 ust. 2a
• ograniczenie możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego dla osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności
• świadczenie pielęgnacyjne dla rolników
• zasady opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne
• wywiad u osób ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne
• przyznawanie dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – dodatek dla 5-latków.

III. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 192, poz. 1387), w szczególności:
• działania organu właściwego dłużnika wobec dłużnika alimentacyjnego, którego adres jest nieznany
• ustanowienie przedstawiciela do doręczeń dla dłużnika alimentacyjnego, którego adres jest nieznany
• wydawanie decyzji dla dłużnika w tych sprawach zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i ich egzekucja
• umorzenia należności dłużnika z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
• nienależne świadczenia z funduszu alimentacyjnego w przypadku otrzymania alimentów przez wierzyciela w okresie otrzymywania świadczeń z FA – art. 2 pkt 7 lit. d ustawy
• wyłączenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego z koordynacji.

IV. Zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprowadzane ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
• nowa podstawa prawna zgłaszania przez organ właściwy wierzyciela dłużników alimentacyjnych do Biura Informacji Gospodarczej – nowa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
• wprowadzenie możliwości przekazania przez gminę, do ośrodka pomocy społecznej, zadania polegającego na obowiązku zgłaszana dłużników alimentacyjnych do Biura Informacji Gospodarczych – jedynie w drodze pisemnego upoważnienia,
• wprowadzenie możliwości przekazania przez organ właściwy dłużnika, do ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, całości działań wobec dłużnika alimentacyjnego, jedynie w drodze pisemnego upoważnienia – wykluczy to konieczność wydawania przez Rady Gmin kwestionowanych przez urzędy wojewódzkie uchwał.

V. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące bieżącej realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

VADEMECUM
www.vademecum.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Gosia1979 » 18 października 2021, 10:24

Dziecko w OHP

JoannaS » 18 października 2021, 10:24

Opieka wytchnieniowa

SylwiaP. » 18 października 2021, 10:20

przekrocz. terminu i dochodu

Zuzannaxx » 18 października 2021, 09:57

Nowe mieszkanie od gminy