Archiwalne

Nowe szczegółowe zasady rachunkowości dla gmin


Zapraszamy Państwa na szkolenie nt. "Nowe szczegółowe zasady w rachunkowości dla gmin z uwzględnieniem planu kont na podstawie nowego Rozporządzenia Ministra Finansów." Miejsca szkoleń: KATOWICE, WROCŁAW, POZNAŃ, BYDGOSZCZ, GDAŃSK, SZCZECIN, RZESZÓW, WARSZAWA

27.09.2010r. KATOWICE
28.09.2010r. WROCŁAW
29.09.2010r. POZNAŃ
04.10.2010r. BYDGOSZCZ
05.10.2010r. GDAŃSK
06.10.2010r. SZCZECIN
14.10.2010r. RZESZÓW
15.10.2010r. WARSZAWA

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt. "Nowe szczegółowe zasady w rachunkowości dla gmin z uwzględnieniem planu kont na podstawie nowego Rozporządzenia Ministra Finansów."

Wykładowca: praktyk z 15 letnim decyzyjnym doświadczeniem w służbach skarbowych i celnych, wykształcenie wyższe ekonomiczne., podyplomowe: prawo podatkowe, pedagogika, ukończona aplikacja administracyjna. Posiada wiele certyfikatów m.in. z zakresu: Zarządzania Jakością, Budżetu UE, Polityki Społecznej i Zatrudnienia, Funduszy strukturalnych UE, Procesu Decyzyjnego. Członek Płockiego Towarzystwa Naukowego, uczestnik seminariów doktoranckich. Wykładowca wielu szkoleń z zakresu prawa podatkowego materialnego i proceduralnego dla pracowników w administracji rządowej, pozarządowej oraz wielu firm szkoleniowych. Nadzorował i wdrażał procedury zarządzania jakością w skarbowości. Współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:

I.Podstawy prawne i uzasadnienie nowego rozporządzenia.
II.Szczegółowe zasady rachunkowości dla jednostek budżetowych oraz podległych im instytucjom na przykładzie OPS i PCPR oraz podległym im jednostkom
1.Prawidłowe ustalanie deficytu
2.Nowe sposoby rozliczania środków trwałych w Ośrodkach Pomocy Społecznej
a)Umarzanie jednorazowe
b)Wartość początkowa
c)Inwentaryzacja
d)Odpisy aktualizujące
3.Indywidualne zasady rachunkowości dla placówek OPS i PCPR
III.Plany kont
1.Ustalanie zakładowego planu kont w Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie lub podległych im jednostkach (np.: warsztatach terapii zajęciowej itp.)
a)Uzupełnianie planu kont
b)Kompetencje i odpowiedzialność kierownika jednostki za plan kont
c)Uprawnienia i odpowiedzialność księgowego jednostki za plan kont oraz poprawną jego realizację
d)Sprawozdawczość – RB 27
2.Technika księgowań
3.Księgowanie kosztów w jednostkach OPS
4.Analiza planu kont dla budżetu państwa – szczegółowe omówienie kont
5.Analiza kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego- omówienie poszczególnych kont
6.Analiza kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych- omówienie kategorii kont w szczególności:
a)Ewidencja księgowa funduszu alimentacyjnego w tym:
– księgowanie i naliczanie należności alimentacyjnych i odsetek
– księgowanie należności wpłacanych od dłużnika
– księgowanie wpłat dokonywanych przez komorników
– księgowanie kosztów ponoszonych związanych z egzekucją komorniczą
IV.Sprawozdawczość finansowa
1.Bilans
2.Rachunek zysków i strat
3.Zestawienie zmian w funduszu
4.Terminy i zasady sprawozdawczości dla wszystkich rodzajów druków RB obowiązujących jednostki Gmin, OPS, PCPR oraz podle im instytucje.
V.Pytania, praktyczne porady oraz rozwiązywanie problemów.

www.vademecum.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»