Archiwalne

Nowe szczegółowe zasady rachunkowości dla gmin


Zapraszamy Państwa na szkolenie nt. "Nowe szczegółowe zasady w rachunkowości dla gmin z uwzględnieniem planu kont na podstawie nowego Rozporządzenia Ministra Finansów." Miejsca szkoleń: KATOWICE, WROCŁAW, POZNAŃ, BYDGOSZCZ, GDAŃSK, SZCZECIN, RZESZÓW, WARSZAWA

27.09.2010r. KATOWICE
28.09.2010r. WROCŁAW
29.09.2010r. POZNAŃ
04.10.2010r. BYDGOSZCZ
05.10.2010r. GDAŃSK
06.10.2010r. SZCZECIN
14.10.2010r. RZESZÓW
15.10.2010r. WARSZAWA

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt. "Nowe szczegółowe zasady w rachunkowości dla gmin z uwzględnieniem planu kont na podstawie nowego Rozporządzenia Ministra Finansów."

Wykładowca: praktyk z 15 letnim decyzyjnym doświadczeniem w służbach skarbowych i celnych, wykształcenie wyższe ekonomiczne., podyplomowe: prawo podatkowe, pedagogika, ukończona aplikacja administracyjna. Posiada wiele certyfikatów m.in. z zakresu: Zarządzania Jakością, Budżetu UE, Polityki Społecznej i Zatrudnienia, Funduszy strukturalnych UE, Procesu Decyzyjnego. Członek Płockiego Towarzystwa Naukowego, uczestnik seminariów doktoranckich. Wykładowca wielu szkoleń z zakresu prawa podatkowego materialnego i proceduralnego dla pracowników w administracji rządowej, pozarządowej oraz wielu firm szkoleniowych. Nadzorował i wdrażał procedury zarządzania jakością w skarbowości. Współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:

I.Podstawy prawne i uzasadnienie nowego rozporządzenia.
II.Szczegółowe zasady rachunkowości dla jednostek budżetowych oraz podległych im instytucjom na przykładzie OPS i PCPR oraz podległym im jednostkom
1.Prawidłowe ustalanie deficytu
2.Nowe sposoby rozliczania środków trwałych w Ośrodkach Pomocy Społecznej
a)Umarzanie jednorazowe
b)Wartość początkowa
c)Inwentaryzacja
d)Odpisy aktualizujące
3.Indywidualne zasady rachunkowości dla placówek OPS i PCPR
III.Plany kont
1.Ustalanie zakładowego planu kont w Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie lub podległych im jednostkach (np.: warsztatach terapii zajęciowej itp.)
a)Uzupełnianie planu kont
b)Kompetencje i odpowiedzialność kierownika jednostki za plan kont
c)Uprawnienia i odpowiedzialność księgowego jednostki za plan kont oraz poprawną jego realizację
d)Sprawozdawczość – RB 27
2.Technika księgowań
3.Księgowanie kosztów w jednostkach OPS
4.Analiza planu kont dla budżetu państwa – szczegółowe omówienie kont
5.Analiza kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego- omówienie poszczególnych kont
6.Analiza kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych- omówienie kategorii kont w szczególności:
a)Ewidencja księgowa funduszu alimentacyjnego w tym:
– księgowanie i naliczanie należności alimentacyjnych i odsetek
– księgowanie należności wpłacanych od dłużnika
– księgowanie wpłat dokonywanych przez komorników
– księgowanie kosztów ponoszonych związanych z egzekucją komorniczą
IV.Sprawozdawczość finansowa
1.Bilans
2.Rachunek zysków i strat
3.Zestawienie zmian w funduszu
4.Terminy i zasady sprawozdawczości dla wszystkich rodzajów druków RB obowiązujących jednostki Gmin, OPS, PCPR oraz podle im instytucje.
V.Pytania, praktyczne porady oraz rozwiązywanie problemów.

www.vademecum.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Nowe szczegółowe zasady rachunkowości dla gmin (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»