Archiwalne

Stiudium Interwencji i Pomocy Psychologicznej

Stowarzyszenie "Niebieska Linia" zaprasza na szkolenie Studium Interwencji i Pomocy Psychologicznej. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą przygotować się do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie i terapeutów, chcących pogłębić swoją wiedzę i rozszerzyć umiejętności pracy terapeutycznej z osobami stosującymi przemoc.

W szkoleniu mogą wziąć też udział osoby pracujące ze sprawcami przemocy w ramach swoich zawodowych obowiązków, pracujące nie tylko terapeutycznie, ale też w nurcie interwencyjnym np. kuratorzy, pracownicy socjalni, policjanci, osoby wchodzące w skład zespołów interdyscyplinarnych, członkowie GKRPA.

W pracy z naszymi klientami posługujemy się sposobami z modelu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (TSR). Ten rodzaj podejścia pozwala skupiać uwagę na budowaniu rozwiązań, zamiast na analizie problemu i patologii. Ważniejsze jest to, co klienci chcą osiągnąć niż to, dlaczego doszło do problemu. Podejście to pozwala osiągnąć cele, wspólnie ustalone z klientem, tak szybko, jak to jest możliwe, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów.

W efekcie szkoląc do pracy z osobami stosującymi przemoc i do prowadzenia tego typu programów uczymy:
– jak edukować na temat kulturowo – społecznych zjawisk związanych z przemocą, jak radzić sobie ze stereotypami podtrzymującymi przemoc,
– jak promować wartości i idee wspierające godność osoby, równość płci, prawa wszystkich członków rodziny, odpowiedzialność za osobiste decyzje, gotowość ochrony słabszych
– jak pracować nad zmianami w sferze poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej w celu zmiany postaw i zachowań związanych z przemocą
– jak w oparciu o warsztaty umiejętności psychologicznych uczyć konstruktywnej komunikacji bez przemocy oraz wywierania wpływu na innych za pomocą nieprzemocowych sposobów (negocjacje, asertywność, itp.)
– jak prowadzić skuteczną interwencję wobec osób stosujących przemoc
– jak skonstruować, prowadzić i ewaluować program dla osób stosujących przemoc, z uwzględnieniem specyfiki polskiej oraz możliwości instytucjonalno prawnych dostępnych w Polsce.

I. Cele szkolenia
Cel główny szkolenia:
przygotowanie uczestników do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie (indywidualnej i grupowej)

Cele szczegółowe:
• uporządkowanie i pogłębienie wiedzy na temat osób stosujących przemoc w rodzinie, źródeł przemocy – modele wyjaśniające, portret sprawcy,
• stworzenie okazji do przyjrzenia się własnym postawom i nastawieniom do osób stosujących przemoc, odkrywanie postaw i własnych zasobów ułatwiających kontakt z osobami stosującymi przemoc,
• uczenie się diagnozowania zjawiska przemocy,
• doskonalenie pracy z osobami stosującymi przemoc,
• stworzenie okazji do rozróżniania i ćwiczenia kontaktu interwencyjnego i pomocowego z osobami stosującymi przemoc, oraz zastosowania obu typów kontaktu.
• uczenie się nawiązywania kontaktu i prowadzenia konstruktywnej rozmowy psychologicznej z klientem stosującym przemoc (też powiązanej z alkoholem),
• uczenie się prowadzenia rozmowy psychologicznej, uruchamiającej mechanizmy motywujące klienta do zmiany – jak ustalać cele pracy z klientami niedobrowolnymi i dobrowolnymi – wykorzystanie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach,
• jak współpracować pomiędzy służbami interwencyjnymi i pomocowymi (kierowanie współpracujące klienta stosującego przemoc, dalsza współpraca),
• zrozumienie zależności pomiędzy mechanizmami obronnymi osoby stosującej przemoc, a wyborem podejścia do niego,
• uczenie się prowadzenia grupy dla osób stosujących przemoc,
• przekazanie doświadczeń związanych z prowadzeniem programu dla osób stosujących przemoc,
• wymiana doświadczeń.

Szkolenie jest odpłatne. Szkolenie obejmuje 210 godzin dydaktycznych i jest podzielone na 6 zjazdów.

Więcej informacji: www.niebieskalinia.org

oprac. ops.pl angoc 

Komentarze Stiudium Interwencji i Pomocy Psychologicznej (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»