Newsy

Projekty Systemowe w roku 2011

21 grudnia 2010 roku zostały zatwierdzone zmienione Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy i Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy i Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013. ( zmienione w dniu 21 grudnia 2010r.)

Zmienione zasady określają m.in.

• Dopuszczenie możliwości warunkowej realizacji projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, nie spełniające tzw. wymogu organizacyjnego (sformułowanego w Zasadach na podstawie standardu określonego w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.); OPS i PCPR będą mogły realizować projekty za zgodą Instytucji Pośredniczącej, która swoją decyzję w tej sprawie uzgadnia z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej.

• Dostosowanie zapisów Zasad do zmienionego w czerwcu 2010 r. Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, który umożliwił realizację przez regionalne ośrodki polityki społecznej czterech nowych typów operacji. W związku z rozszerzeniem katalogu typów operacji w umożliwiono regionalnym ośrodkom polityki społecznej realizację dwóch projektów systemowych, pozostawiając Instytucjom Pośredniczącym decyzję w tej sprawie.

• Dostosowanie załączników: Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w projektach systemowych OPS, PCPR i ROPS oraz Minimalnego wzoru umowy ramowej do nowych zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL.

• Wprowadzenie zmian w zakresie stosowania instrumentów aktywnej integracji, w tym m.in.:

  1. umożliwiono finansowanie różnych metod pracy w środowisku rodzinnym; dotychczas możliwe było jedynie finansowanie Konferencji Grupy Rodzinnej;
  2. zrezygnowano ze wsparcia w postaci przyznania jednorazowych środków na założenie działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej, ze względu na nowe typy operacji, które od czerwca 2010 można realizować w ramach Poddziałania 7.2.2 Promocja ekonomii społecznej (w ramach tego działania zarówno osoby prawne, w tym JST i NGO, jak i osoby fizyczne mogą pozyskać dotacje na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnych);
  3. doprecyzowano zapisy dotyczące finansowania ze środków EFS udziału w turnusach rehabilitacyjnych. Zgodnie z nowymi zapisami sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego ze środków EFS jest możliwe w części niesfinansowanej z PFRON, pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków PFRON. Turnus rehabilitacyjny nie może być w 100 proc. finansowany ze środków EFS;
  4. podwyższono limit środków na osobę aktywizowaną (w ramach kontraktu socjalnego z 5000 zł do 6000 zł, w ramach programu aktywności lokalnej z 3000 zł do 4000 zł, w ramach programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z 4000 zł do 6000 zł);
  5. zmieniono sposób wyliczania budżetu w ramach zadania „aktywna integracja”, wydatki na cross-financing nie pomniejszają już limitu środków na osobę aktywizowaną, tak jak to miało miejsce dotychczas.

• Większość zmian w zakresie stosowania instrumentów aktywnej integracji polegała jednak na doprecyzowaniu lub uzupełnieniu dotychczasowych zapisów, które wzbudzały problemy interpretacyjne (wyjaśniono pojęcie „brokera edukacyjnego”, wskazano, co należy rozumieć pod określeniem „kształcenie ustawiczne”).

• Wprowadzenie zmian w zakresie upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej, w tym m.in. dostosowano wymagania wobec pracowników socjalnych do przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz zmieniono zapisy dotyczące kosztów wynagrodzenia pracowników socjalnych z tytułu wykonywania dodatkowych zadań w ramach projektu, dostosowując je do zmian w obowiązującym prawie krajowym.

• Zrezygnowanie ze wspierania zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych tworzonych przez osoby prawne (ze względu na nowe możliwości w Poddziałaniu 7.2.2 wprowadzone nowelizacją SzOP z czerwca 2010 r.)

Znowelizowane Zasady wraz z Pismem Podsekretarza Stanu w MRR odnośnie terminów stosowania zasad znajdziecie Państwo w Zakładce Zasady wdrażania projektów systemowych.

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych
http://zalaczniki.ops.pl/dz1/id70_21.pdf

Zasady wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i stosowane są w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie złożonych po 1 stycznia 2011 r.
http://zalaczniki.ops.pl/dz1/id70_20.pdf

Jednocześnie Instytucje Pośredniczące (jeżeli podejmą taką decyzję) mają możliwość zapewnienia zgodności z Zasadami z 1 stycznia 2011 r. wniosków złożonych przed 1 stycznia 2011 r.

źródło: EFS dla OPS
www.ops.pl/dz1.php
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Waloryzacja emerytur w 2020 roku

13 lutego 2020      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wskaźnik waloryzacji...»
minimalne wynagrodzenie 2021

Minimalne wynagrodzenie w górę. Wiemy, ile wyniesie w 2021 roku

17 września 2020      TAGI:         
W dniu 16.09.2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15września...»

PIT za 2019 r. Co się zmieni dla podatników w tym roku?

03 stycznia 2020      TAGI:         
Ministerstwo Finansów poinformowało o zmianie terminu składania wszystkich zeznań...»
Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

17 września 2021      TAGI:         
Rada Ministrów przyjęła właśnie „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu iWykluczeniu...»
Płaca minimalna 2022

Płaca minimalna 2022

15 września 2021      TAGI:      
Rada Ministrów przyjęła właśnie rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia...»