Archiwalne

Prawo pomocy społecznej – najnowsze zmiany. Szkolenie organizowane w Juracie w dniach 22-26 maja 2011 r.

„Prawo Jednostek Pomocy Społecznej w praktyce”

Prawo pomocy społecznej – najnowsze zmiany

Praktyczne aspekty prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych

Kodeks Postępowania Administracyjnego – najnowsze uregulowania prawne a dotychczasowe zasady prowadzenia postępowania

Szkolenie przeznaczone jest dla: Kierowników i pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i innych jednostek pomocy społecznej.

Szkolenie prowadzą:

Marcin Chrapek – prawnik, Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, współtwórca ustawy o pomocy społecznej oraz wielu nowelizacji do ustawy o pomocy społecznej, praktyk, prowadzący od wielu lat liczne specjalistyczne szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników pomocy społecznej. Odpowiedzialny w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej m.in. za legislację i stosowanie prawa z zakresu pomocy społecznej, Warszawa

Jerzy Bogdan Jankowski – prawnik, praktyk. Wieloletni prokurator wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, ostatnio Prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej (równorzędny z Prokuratorem Prokuratury Generalnej – obecnie), adwokat, wieloletni członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie specjalizujący się w pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego.

Bogdan Muzyczuk – Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w latach 1993-2001 członek etatowy SKO w Olsztynie, radca prawny. Od 2005 r. wchodzi w skład Zarządu Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. Pełnił obowiązki arbitra w Urzędzie Zamówień Publicznych przewodnicząc składom orzekającym zespołu arbitrów. W 2008 r. powołany jako arbiter do składu Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Praktykę w zakresie stosowania prawa administracyjnego łączy z działalnością dydaktyczą prowadząc szkolenia oraz zajęcia z zakresu procedury i egzekucji administracyjnej z aplikantami Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

Szkolenie odbędzie się w dniach:

22-26 maja 2011r. (niedziela-czwartek- 5 dni!) w Juracie
Ośrodek Konferencyjno- Wypoczynkowy „DELFIN”
ul. Wojska Polskiego, 84-141 Jurata (www.wzwjantar.pl)
„Delfin” położony jest na Półwyspie Helskim, między dwiema plażami: Zatoki Gdańskiej i Bałtyku, tuż obok słynnej rezydencji Prezydenta RP, w sosnowym borze z unikalnym mikroklimatem…

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający
ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców

PROGRAM SZKOLENIA „Prawo JPS w praktyce”:
22-26 maja 2011r.- Ośrodek „Delfin” w Juracie

22.05.2011r. (niedziela)
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia od godz. 15.00 w „Delfinie”

23.05.2011r. (poniedziałek)
Najnowsze nowelizacje ustawy o pomocy społecznej, Wybrane zagadnienia dotyczące interpretacji przepisów o pomocy społecznej oraz postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

07.30-09.00 Śniadanie
(13.00-14.00) Obiad
09.00 Powitanie, omówienie harmonogramu szkolenia, wybór zajęć, rozpoczęcie szkolenia
09.00-15.30 Prowadzenie Marcin Chrapek:

1. Najnowsze nowelizacje ustawy o pomocy społecznej:
a) na podstawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( druk sejmowy nr 3392/senacki 1114):
– nowe zadanie – analiza zasobów pomocy społecznej oraz zmiany zakresie strategii rozwiązywania problemów
społecznych ,
– zmiany w zakresie przyznawania zasiłków okresowych i celowych – wprowadzenie nowych instrumentów
aktywizujących powiązanych z kontraktem socjalnym,,
– zmiany w zakresie pobytu całodobowego w środowiskowych domach samopomocy,
– zmiany w zakresie rodzinnych domów pomocy oraz mieszkań chronionych,
– zmiany w zakresie postępowania w sprawie wypłaty wynagrodzeń dla opiekunów prawnych,
– zmiany w zakresie ustalania odpłatności rodziny za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,
– zmiany w zakresie procedury kierowania do podpisania kontraktu socjalnego za pośrednictwem urzędu pracy,
– zmiany w zakresie standardu zatrudnienia pracowników socjalnych w ośrodku pomocy społecznej oraz
wewnętrznej struktury organizacyjnej ośrodka,
– zmiany w zakresie możliwości dofinansowywania zadań z zakresu pomocy społecznej z budżetu państwa,
– zmiany w zakresie organizacji specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej i innych specjalizacji,
– zmiany w zakresie ubezpieczania zdrowotnego osób objętych kontraktem socjalnym,
– zmiany w zakresie wydłużenia dojścia do standardów domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-
wychowawczych,
b) na podstawie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (
druk sejmowy nr 3656/senacki 1119)
– zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego i ich wpływ na postępowanie w sprawie przyznania lub
odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej,
– zmiany w zakresie procedury wydawania zezwoleń na domy pomocy społecznej,
– zmiany w zakresie procedury przyznawania świadczeń z pomocy społecznej.
2. Wybrane zagadnienia dotyczące interpretacji przepisów o pomocy społecznej oraz postępowania
w sprawie świadczeń z pomocy społecznej.

3. Projektowane zmiany przepisów związanych z realizacją zadań pomocy społecznej m.in.:
– w projekcie ustawy o działalności leczniczej (nowe obowiązki gminy związane z transportem sanitarnym do
domu niektórych osób oraz z realizacją zadania sprawienia pogrzebu),
– w projekcie ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz o zmianie innych ustaw (nowe zadanie dla
ośrodków pomocy społecznej związane z pomocą odbiorcom wrażliwym na rynku energii elektrycznej).
15.30 Konsultacje indywidualne z Marcinem Chrapkiem
15.30-19.30 Czas wolny. Dla zainteresowanych- rejs kutrem wycieczkowym po Zatoce Gdańskiej- (rejs
dodatkowo płatny)
od 19.45 Kolacja z kapelą kaszubską i dyskoteką

24.05.2011r. (wtorek)
Praktyczne aspekty prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych

07.30-09.00 Śniadanie
(13.00-14.00) Obiad
09.00-15.30 Prowadzenie: Jerzy Jankowski oraz Bogdan Muzyczuk:

1. POMOC SPOŁECZNA
– formalne wymogi decyzji administracyjnej w zakresie świadczeń z pomocy społecznej;
– najczęściej spotykane wady decyzji administracyjnej dot. świadczeń z pomocy społecznej:
• błędna kwalifikacja prawna w przywołanej podstawie prawnej,
• budowa poprawnego rozstrzygnięcia decyzji,
• wymogi formalne i praktyczne uzasadnienia decyzji (schematyzm, brak indywidualizacji uzasadnienia),
– właściwa interpretacja postanowień art.11 i art.12 ustawy – marnotrawienie, brak
współdziałania, stwierdzenie dysproporcji jako podstawa do odmowy przyznania świadczeń,
– zmiana i uchylenie decyzji administracyjnej,
– znaczenie wywiadu środowiskowego i dokonanych w nim zapisów.

2. ŚWIADCZENIA RODZINNE
– uzyskanie i utrata dochodu w regulacja ustawowych oraz praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych,
– art.17 ust.5 pkt 2 lit.”a” ustawy – prawo małżonka osoby niepełnosprawnej do świadczenia pielęgnacyjnego w
praktyce orzeczniczej organów administracji publicznej w zestawieniu z praktyką orzeczniczą sądów
administracyjnych,
– świadczenia nienależnie pobrane – definicje i praktyka orzecznicza organów właściwych,
– koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – wątpliwości i praktyka.

3. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
– świadczenie nienależnie pobrane – ustawowa definicja i jej praktyczne aspekty,
– zwrot świadczeń nienależnie pobranych ,
– zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznej,
– zmiana wysokości świadczeń na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów,
– umorzenie należności dłużnika przez organ właściwy dłużnika i przez organ właściwy wierzyciela.

15.30 Konsultacje indywidualne z Jerzym Jankowskim oraz z Bogdanem Muzyczukiem

15.30-19.00 Czas wolny. Dla zainteresowanych- wycieczka piesza po Juracie

od 19.00 Kolacja- ognisko na plaży od strony Zatoki Gdańskiej, pieczenie kiełbasek, zabawa z muzyką

25.05.2011r. (środa)
Kodeks Postępowania Administracyjnego – najnowsze uregulowania prawne a dotychczasowe zasady prowadzenia postępowania

07.30-09.00 Śniadanie
(13.00-14.00 Obiad)
09.00-15.30 Prowadzenie Bogdan Muzyczuk:

1. Zmiany w zasadach ogólnych postępowania administracyjnego:
– zasada prawdy obiektywnej
– zasada zaufania do władzy publicznej
– zasada trwałości ostatecznej decyzji administracyjnej

2. Nowe warunki wyłączenia pracownika organu administracji.

3. Środki dyscyplinujące działania organu:
– różnica między niezałatwieniem sprawy w terminie a przewlekłością postępowania
– konsekwencje niezachowania terminu załatwienia sprawy

4. Pełnomocnicy w postępowaniu administracyjnym:
– tryb ustanawiania pełnomocnika
– wymagania formalne

5. Doręczenia zagraniczne.

6. Wezwania, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7. Kiedy odmowa wszczęcia postępowania następuje zgodnie z przepisami prawa?

8. Nowe zasady przekazywania spraw pomiędzy organami.

9. Zmiany w zakresie przeglądania akt sprawy i czynienia z nich odpisów.

10. Kiedy powstaje obowiązek przeprowadzenia rozprawy administracyjnej?

11. Art. 105 KPA – czy, jak i kiedy można umorzyć postępowanie administracyjne?

12. Zmodyfikowane uprawnienia organu odwoławczego.

13. Zmiany w zakresie postępowań nadzwyczajnych.

14. Nowe zasady postępowań skargowych.

15. Nowości w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

od 15.30 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne z Bogdanem Muzyczukiem

15:30-19:00 Czas wolny.
od 19.00 Kolacja (zwykła)

26.05.2011r. (czwartek)
Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia

07.30-09.00 Śniadanie (Wykwaterowanie z pokoi do godziny 11.00)

09.00-09.30 Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia

CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA
WYNOSI: 790 zł OD OSOBY.

W CENIE SZKOLENIA:

– autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe,
– certyfikat ukończenia szkolenia – sygnowany przez Wykładowców
– zakwaterowanie wraz z wyżywieniem – 4 noclegi ze śniadaniem, (pokoje 2-4 osobowe) Pokoje 1 osobowe-
dodatkowo płatne) 3 obiady, 3 kolacje integracyjne,
– wycieczka piesza z przewodnikiem,

DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE.
REJS KUTREM WYCIECZKOWYM
PO ZATOCE – DODATKOWO PŁATNY

Harmonogram szkolenia wraz z kartą zgłoszenia
dostępny jest na www.sps.org.pl

Zapraszamy!

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Prawo pomocy społecznej – najnowsze zmiany. Szkolenie organizowane w Juracie w dniach 22-26 maja 2011 r. (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
sweet.lemon » 12 kwietnia 2024, 13:00

składka- sprawozdanie

Hanna k » 12 kwietnia 2024, 12:28

lista