Archiwalne

Projekt systemowy ROPS Białystok

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. ,,Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy"- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej. Priorytet realizowany w ramach PO KL. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. 

CEL PROJEKTU:
– podniesienie kwalifikacji, wzrost kompetencji i potencjału merytorycznego pracowników pomocy i integracji społecznej w województwie podlaskim;
– poprawa skuteczności i jakości funkcjonowania instytucji pomocy społecznej.

GRUPAMI DOCELOWYMI PROJEKTU SĄ OSOBY PRACUJĄCE W TYM:
– pracownicy ops i pcpr; pracownicy dps, placówek opiekuńczo-wychowawczych; innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i podmiotów integracji społecznej realizujące działania w zakresie aktywnej integracji;
– pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej w zakresie realizacji ich zadań, w szczególności pracownicy księgowości; pracownicy ROPS w Białymstoku;
– przedstawiciele innych służb społecznych, między innymi: policjanci, pedagodzy, kuratorzy sądowi, pracownicy służby zdrowia w zakresie organizacji lokalnych zespołów interdyscyplinarnych (LZI) działających na rzecz osób wykluczonych; pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i pracowników publicznych służb zatrudnienia.

CZAS REALIZACJI:
01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. (12 miesięcy)

DZIAŁANIA:
Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych:
– Rekrutacja prowadzona na bieżąco zgodnie z realizowanymi szkoleniami i doradztwem
– System rekrutacji oparty o dokumenty: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Deklaracja uczestnictwa
– Kampania rekrutacyjna ogłaszana na podstronie projektu
– Konferencja rekrutacyjna

Zarządzanie projektem:
– Stały monitoring oparty na: zebraniach zespołu, obserwacji zadań, analizie dokumentacji i kontroli zgodności z harmonogramem
– Ewaluacja prowadzona systematycznie: raporty cząstkowe i raport końcowy
– Promocja realizowana przez cały okres realizowania projektu:
a) Aktualizacja podstrony internetowej
b) Wykonanie i przekazywanie materiałów promocyjnych
c) Systematyczne informowanie o postępach realizacji projektu
d) Wykonanie filmu promującego dobre praktyki projektu

Szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej:
– Szkolenia 1, 2, 3- dniowe wynikające z Bilansu Potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz kontynuacja z lat ubiegłych.
– Trening zastępowania agresji – kurs specjalistyczny na poziomie podstawowym dla dwóch grup – pracownicy dps, wpow i ops.
Mediacje rodzinne – kurs specjalistyczny zakończony certyfikatem, dla dwóch grup.
– Seminaria dla kuratorów, pedagogów i pracowników ochrony zdrowia na temat LZI i warsztaty „praca z przypadkiem” dla członków zespołów LZI celem wypracowania metod pracy adekwatnych do problemu.

Platforma Wymiany Doświadczeń:
– Zakres działalności rozszerzony o pracowników instytucji pomocy społecznej.
– Główne cele PWD: integracja sektora pomocy społecznej, kreowanie nowych rozwiązań, wdrażanie dobrych praktyk, współpraca z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką pomocy społecznej
– Organizacja dwóch seminariów (wprowadzające, podsumowujące) dla kierowników i pracowników instytucji pomocy społecznej.
– Organizacja wizyt studyjnych w celu poznania instytucji, metod i sposobów rozwiązywania problemów społecznych. Łącznie będą one trwać 28 dni.

Specjalistyczne doradztwo dla OPS i PCPR:
– Cel zadania: wsparcie pracowników instytucji w kreowaniu nowoczesnej pomocy i integracji społecznej, wspieranie w rozwoju pracy socjalnej, organizacji pomocy społecznej i realizacji ustawowych zadań poprzez wsparcie doradcze ekspertów.
– System doradztwa oparty na regulaminie doradztwa, w którym określono zasady wsparcia oraz sposób jego rozliczania.
– Dyżury doradcze specjalistów, podczas których doradztwo będzie realizowane bezpośrednio.

Badania i analizy:
– Przeprowadzenie badań w trzech obszarach:
a) funkcjonowanie LZI,
b) raport stanu zastanego Ekonomii społecznej
c) raport o sytuacji osób starszych i ich roli społecznej.
Wyniki z badań zostaną przedstawione w formie publikacji, które zostaną upowszechnione wśród jednostek pomocy i integracji społecznej, na stronach internetowych, fragmenty ukażą się także w kwartalniku „Podlaski Przegląd Społeczny”.
– Przygotowana zostanie publikacja „ABC LZI”

Aktywizacja społeczno-ekonomiczna:
– Organizacja dwóch seminariów celem powołania zespołu do spraw opracowania wieloletniego planu rozwoju ekonomii społecznej w naszym regionie i pokazania dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania już istniejących instytucji ekonomii społecznej. Do zespołu zostanie powołanych pięciu ekspertów – specjalistów, którzy opracują wstępną wersję wieloletniego planu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim. Plan zostanie zatwierdzony przez Zarząd Województwa.
– Przeprowadzenie warsztatów dla liderów społecznych i grup aktywnych (GAL) mające na celu przygotowanie do rozwoju mechanizmów ekonomii w regionie.

Upowszechnienie współpracy i dobrych praktyk instytucjonalnych:
– Organizacja trzech seminariów upowszechniających dobre praktyki:
1) Seminarium jednodniowe dotyczące dobrych praktyk w zakresie współpracy partnerskiej.
2) Seminarium dwudniowe dla pracowników uczelni kształcących kadrę pomocy społecznej i pracowników instytucji pomocy społecznej – seminarium ogólnopolskie.
3) Seminarium trzydniowe dotyczące rozwijania partnerstwa na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i możliwości współpracy trans granicznej z przedstawicielami z zagranicy.
– Wydanie publikacji poseminaryjnych w formie biuletynów.
– Kontynuacja wydawania kwartalnika „Podlaski Przegląd Społeczny”.

ROPS Białystok
www.rops-bialystok.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Projekt systemowy ROPS Białystok (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»