Newsy

Oświadczenie Senatora Ryszki

Publikujemy oświadczenie senatora RP Czesława Ryszki skierowane do minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak oraz ministra finansów Jacka Rostowskiego w sprawie źródeł finansowania świadczeń pomocy społecznej w zakresie zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie społeczne.

Szanowny Panie Ministrze. Szanowna Pani Minister.

Ministerstwo finansów poszukując oszczędności budżetowych, bardzo często przerzuca problemy finansowe na samorządy. Dotąd były problemy z terminowym przekazywaniem pieniędzy, co skutkowało kredytowaniem tej „dziury budżetowej” przez samorządy. W tym roku pojawił się niebezpieczny pomysł, aby samorządy z własnych środków sfinansowały 20% wypłat zasiłków stałych i składek na ubezpieczenia zdrowotne. Przypominam, że do 2010 roku rząd pokrywał 100% zapotrzebowania na te cele.

Takie stanowisko Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2011 r. przekazali wojewodowie samorządom. W świetle tego, dofinansowanie do wypłaty zasiłków stałych oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosić 80% zamiast 100%. Samorządowcy czują się zdezorientowani, bo jeszcze w ubiegłym roku (choć ustawa o finansach publicznych już obowiązywała), gminy otrzymały pełną dotację do tego zadania. Obecnie wykonanie tego zadania będzie bardzo trudne, ponieważ samorządy uchwaliły już swoje budżety i większość z nich nie dysponuje żadnymi wolnymi środkami.

Nadmieniam, że te środki są niebagatelne, ponieważ w Polsce zasiłek stały otrzymuje ok.190 tys. osób, a zdecydowana większość z nich to osoby samotne, ok. 140 tys. to osoby chore i nie mające żadnych dochodów. Jeżeli gminy nie znajdą pieniędzy, to ośrodki pomocy społecznej prawdopodobnie będą zmuszone zrezygnować z przyznawania pomocy fakultatywnej w postaci zasiłków celowych, celowych specjalnych lub takich, które mają charakter uznaniowy. Takie działania uderzą w rodziny najbiedniejsze, dla których wsparcie z pomocy społecznej stanowi jedyny dochód rodziny.
 
Podczas 40 posiedzenia Senatu, 23 września 2009 roku złożyłem oświadczenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, wskazując na konieczność podniesienia progów dochodowych, gdyż dotychczasowy ich poziom sprawia, że rodziny żyjące w skrajnej biedzie nie mają prawa do korzystania z pomocy społecznej.
 
W odpowiedzi Pani Minister Jolanta Fedak udzieliła mi następującej odpowiedzi: „Działania Rządu nie mają nic wspólnego z oszczędzaniem na najuboższych. Przeciwnie, wynikają one z nadrzędnego priorytetu w działaniu Rządu w ramach planowania polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej, którym jest ochrona osób najbardziej potrzebujących. To z tego powodu , kiedy pojawiające się jeszcze w zeszłym roku pierwsze oznaki kryzysu światowego spowodowały, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej musiał podjąć działania przygotowujące do przeprowadzenia nowelizacji budżetu na 2009 rok, dokonano tego z jak największą starannością i odpowiedzialnością za los rodzin polskich i osób będących w najtrudniejszej sytuacji bytowej. Także z tego powodu, aby podczas prac nad nowelizacją budżetu zminimalizować dla gospodarstw domowych i rodzin polskich skutki głównych oszczędności, niezbędnych w warunkach kryzysu. Rząd musiał przede wszystkim zapewnić środki na wydatki obligatoryjne, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa, na które składają się między innymi zasiłki stałe i okresowe. Zabiegano zwłaszcza o zabezpieczenie utrzymania przynajmniej na niezmniejszonym poziomie finansowania podstawowych świadczeń z pomocy społecznej. W wyniku podjętych wysiłków, na chwilę obecną można stwierdzić, iż zagrożenia w realizacji zadań obowiązkowych w zakresie pomocy społecznej nie ma – i nie będzie województwa, w którym zabrakłoby środków na wypłatę tych świadczeń z tytułu pomocy społecznej, mimo dokonanych oszczędności wskazanych przez wojewodów”.

Czy ta odpowiedź nie koliduje z aktualnym stanowiskiem Ministra Finansów, który nakazuje wojewodom przedstawiać zapotrzebowania na środki według proporcji dotacji do 80%.?
 
Kolejna sporna kwestia w zapisach ustawowych dotyczy art.38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie ( Dz.U.nr.92 , poz.753 z późn. zm.), który stwierdza, że „jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje na realizację przejmowanych od dnia wejścia w życie ustawy zadań własnych, które dotychczas były realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania z zakresu administracji rządowej. Dotacje są ustalone zgodnie z zasadami przyjętymi w budżecie państwa do określania wydatków podobnego rodzaju”. Przepis ten ma rangę przepisu szczególnego do art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych, na który to zapis powołuje się Minister Finansów, uważając, że do przyznawania i wypłacania zasiłków stałych oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, należy stosować wyłącznie zdanie pierwsze powyższego artykułu.
 
Mając powyższe na uwadze, oczekuję od Państwa Ministrów działań, aby zabezpieczyć z budżetu państwa środki finansowe na poziomie 100% kosztów realizacji zadań w formie zasiłków stałych i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

źródło: www.ryszka.com
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Emerytury w górę! Czeka nas podwyżka i 14. emerytura

Emerytury w górę! Czeka nas podwyżka i 14. emerytura

25 stycznia 2021      TAGI:         
Sejm przyjął ustawę ws. waloryzacji rent i emerytur. Tym samym od 1 marca 2021 r.najniższa...»
Federacja w sprawie dodatków dla asystentów rodziny

Federacja w sprawie dodatków dla asystentów rodziny

25 stycznia 2021      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wystąpiła...»
"Samorząd dla Rodziny” - trwają prace nad ustawą

„Samorząd dla Rodziny” – trwają prace nad ustawą

20 stycznia 2021      TAGI:         
Trwają prace nad projektem ustawy o polityce prorodzinnej jednostek samorządu terytorialnego...»
Od 1 lutego można już składać wnioski o 500+

Od 1 lutego można już składać wnioski o 500+

20 stycznia 2021      TAGI:         
Z dniem 1 lutego 2021 r. można już składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie...»
„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

19 stycznia 2021      TAGI:      
Do 5 lutego można składać wnioski w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program...»
Aga.Ops » 25 stycznia 2021, 21:01

PIT 4r

Darek Solawa » 25 stycznia 2021, 17:04

Czy może ktoś mi pomóc

Marian » 25 stycznia 2021, 16:45

wycofanie wniosku