Archiwalne

Szkolenie z zakresu ZMIAN w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

WYKŁADOWCA: Pan Tomasz Wardach – prawnik, pracownik MPiPS Departamentu Św. Rodzinnych, ekspert w zakresie przepisów w/w ustawy, konsultant podmiotów realizujących św. rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną, a także prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:
– zmiany w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego:
•ograniczenie kręgu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
•rozszerzenie katalogu sytuacji w których świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje
•ograniczenie liczby świadczeń pielęgnacyjnych w ramach jednej rodziny
•świadczenie pielęgnacyjne na osobę w związku małżeńskim – zmiana zapisu
•wprowadzane ograniczenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego a świadczenia już przyznane
•wprowadzenie możliwości przeprowadzenia wywiadu także po przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego
– zmiany sposobu ustalania dochodu rodziny dla potrzeb zasiłku rodzinnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
•zmiana definicji dochodu
•zmiana katalogu dochodów opodatkowanych i nie opodatkowanych wchodzących w skład dochodu rodziny
•zmiany katalogu dochodów utraconych i uzyskanych oraz przepisów regulujących stosowanie przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu
•likwidacja wzoru na obliczenie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne
– inne zmiany w świadczeniach rodzinnych:
•rozszerzenie definicji znacznego stopnia niepełnosprawności
•świadczenia z tytułu urodzenia dziecka dla rodzin adopcyjnych bez zaświadczeń potwierdzających opiekę medyczna w trakcie ciąży
•wygaśnięcie decyzji o nienależenie pobranych świadczeniach
– zmiany w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
•uznanie postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego za postępowanie administracyjne i konsekwencje tego rozwiązania
•obowiązek wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od alimentacji
•obowiązek wydania decyzji administracyjnej o uznaniu dłużnika za uchylającego się od alimentacji lub decyzji o umorzeniu postępowania
•nowe procedury zatrzymania i zwrotu prawa jazdy
•prawa dłużnika alimentacyjnego w ramach postępowania o uznanie dłużnika za uchylającego się od alimentacji i postępowania o zatrzymanie prawa jazdy
– zmiany w postępowaniu w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
•zmiana definicji rodziny
•doprecyzowanie definicji świadczeń nienależnie pobranych w przypadku jednoczesnego pobrania przez stronę świadczeń z funduszu alimentacyjnego i alimentów od dłużnika
•ograniczenie obowiązku zgłaszania należności dłużnika do biura informacji gospodarczej
•wprowadzenie obowiązku zwrotu nadpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku uchylenia z mocą wsteczną obowiązku alimentacyjnego
II. Zaświadczenia lub oświadczenia na podstawie obowiązującej od 1 lipca br. ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
•zmiany w art. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w wyniku których osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne mogą składać oświadczenia zamiast wymaganych dotychczas zaświadczeń
•zmiany w art. 15 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w wyniku których osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą składać oświadczenia zamiast wymaganych dotychczas zaświadczeń
•zaświadczenie czy oświadczenie – kto decyduje
•weryfikacja oświadczeń – obowiązek czy możliwość
•konsekwencje złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
•konsekwencje złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą na gruncie kodeksu karnego
•obowiązek zawarcia w oświadczeniach klauzuli o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań (w których oświadczeniach wymagana jest klauzula, forma zawarcia klauzuli, skutki jej braku)
•oświadczenie o dochodach opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych a wysokość przychodu
•oświadczenie o bezskutecznej egzekucji alimentów a informacja o przyczynach bezskuteczności egzekucji alimentów i wysokości należności dłużnika wobec skarbu państwa z innych tytułów
III. Bieżąca realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – pytania i odpowiedzi, konsultacje indywidualne
IV.Pytania i odpowiedzi – indywidualne konsultacje

www.vademecum.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie z zakresu ZMIAN w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»