Archiwalne

”Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2011r.”


Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: "Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2011r. oraz omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości dot. sprawozdań budżetowych i finansowych". Miejsca szkoleń: LUBLIN, WARSZAWA

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: "Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2011r. oraz omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości dot. sprawozdań budżetowych i finansowych"

28.11.2011r. – LUBLIN
29.11.2011r. – WARSZAWA

WYKŁADOWCA: Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Specjalista w zakresie praktycznego zastosowania przepisów obejmujących całokształt gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych, uznany autorytet w sprawach kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych, były Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Dokumentacja polityki rachunkowości z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.

3.Rozliczenie i weryfikacja poniesionych wydatków inwestycyjnych.

4.Uzgodnienie zapisów ewidencji syntetycznej z ewidencja analityczną.

5.Analiza wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy.

6.Umorzenie i amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – zasady.

7.Inwentaryzacja jako proces uwiarygodnienia rzetelności ksiąg rachunkowych poszczególnych składników majątkowych.

8.Metody inwentaryzacji oraz dokumentacja dotycząca inwentaryzacji.

9.Nowe zasady inwentaryzacji nieruchomości w jednostkach sektora finansów publicznych.

10.Rozliczenia wyników inwentaryzacji i osób materialnie odpowiedzialnych za inwentaryzację.

11.Należności i zobowiązania – ustalenie ich stanu i odpowiednie ich rozpisanie w celu właściwego wykazania w odpowiednich pozycjach bilansu.

12.Aktualizacja należności budżetowych – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja.

13.Zasady ewidencji odsetek od należności i zobowiązań wymagalnych oraz sposób ich prezentacji w sprawozdaniach.

14.Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) – zasady i terminy sporządzenia.

15.Sprawozdania budżetowe (roczne) – zasady sporządzenia, ostateczne korekty związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych.

16.Zamknięcie ksiąg rachunkowych i przeniesienie sald aktywów i pasywów do bilansu otwarcia roku następnego.

17.Podział zadań i odpowiedzialności za prawidłowe zamknięcie ksiąg rachunkowych między kierownika jednostki, głównego księgowego i pracowników, odpowiedzialność za prawidłowe sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.

18.Omówienie nieprawidłowości dotyczących sprawozdań budżetowych i finansowych.

19.Pytania i konsultacje, wymiana doświadczeń.

www.vademecum.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze ”Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2011r.” (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»