Archiwalne

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku dla pracowników pomocy społecznej i wszystkich chętnych przygotowała szkolenie otwarte z cyklu: POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W FORMIE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH. Proponowane szkolenie odbędzie się dnia 23 maja 2012.

Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów  szkolnych i zasiłków szkolnych

Adresaci: pracownicy urzędach gmin, miast i gmin oraz miast, pracownicy szkół, ośrodki pomocy społecznej – zajmujący się stypendiami szkolnymi, wszyscy zainteresowani tematem

Cel szkolenia: omówienie regulacji ustawowych w zakresie form pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zastosowanie przepisów procedury administracyjnej
z uwzględnieniem orzecznictwa SKO

Korzyści: zwrócenie uwagi uczestników szkolenia na szczegółowe regulacje jakie wynikają :
– z ustawy o systemie oświaty oraz ustaw nowelizujących,
– z przepisów procedury administracyjnej ( ze zmianami kodeksu
postępowania administracyjnego w 2011 r. 2012 r.)
– jak również z uwzględnieniem znanego w tym zakresie orzecznictwa.

Program:

I. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne w świetle ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / j. t. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm. /
1. Cele i założenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym.
2. Rodzaje świadczeń pomocy materialnej.
3. Przepisy prawa miejscowego w świetle art. 90 f cyt. ustawy – stosowanie przepisów gminnego regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie danej gminy.
4. Zasady przyznawania stypendium szkolnego.
5. Zasady przyznawania zasiłku szkolnego.
6. Inne rodzaje stypendiów oraz zasady ich przyznawania.

II. Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach o przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym z uwzględnieniem najnowszych zmian w kpa
1. Zasady ogólne prawa administracyjnego.
2. Terminy załatwiania spraw.
3. Wszczęcie postępowania administracyjnego, uwzględnieniem przepisów szczególnych.
4. Decyzje administracyjne w sprawach stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.
5. Postępowanie dowodowe w w/wymienionych sprawach.
6. Uchylenie, zmiana decyzji, stwierdzenie nieważności oraz
7. wznowienie postępowania w sprawach świadczeń pomocy
8. materialnej.

III. Najczęstsze uchybienia organów I instancji w świetle orzecznictwa Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz sądów administracyjnych.

IV. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Wykładowca: Radca prawny, mgr prawa, mgr prawa i administracji

Miejsce szkolenia: Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 10:00 do 15:00, w sali szkoleniowej biura Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Gdańsku przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11, I piętro (niedaleko dworca PKP i PKS).

Cena: 286 zł obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikaty i bufet w czasie przerwy.
W przypadku realizacji tego szkolenia u Państwa, dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 3010 zł.

Zgłoszenia przyjmujemy w postaci wypełnionej karty zgłoszeniowej przesłanej na adres mailowy [email protected] lub faksem na numer 58 550 32 39.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 58 322 25 35.

oprac. ops.pl angoc

Komentarze STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»