Newsy   

W sprawie likwidacji OPS i ŚOO


Posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy przy Placu Bankowym 3/5 w sprawie zwolnień grupowych pracowników w likwidowanym Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście i Śródmiejskim Ośrodku Opiekuńczym im. Prof. Andrzeja Tymowskiego odbyło się dnia 6 grudnia 2012 roku.

Komisja Dialogu Społecznego w dniu 6 grudnia 2012

Spotkanie zorganizowano na prośbę strony związkowej reprezentującej zwalnianych pracowników.  Uczestnikami  tego spotkania byli Pan Włodzimierz Paszyński –  Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy oraz Pan Jarosław Maćkowiak – Sekretarz m. st. Warszawy. Uczestnikiem był również Pan Tomasz Pactwa – dyr. Biura Pomocy i Projektów Społecznych (dawne Biuro Polityki Społecznej).  Stronę związkową reprezentowali  Pan Grzegorz Iwanicki – Sekretarz Region Mazowsze NSZZ „Solidarność” oraz dwóch prawników.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zakładowej organizacji związkowej likwidowanego ŚOO przy ulicy Świętojerskiej 12a  oraz zakładowej organizacji związkowej likwidowanego OPS przy ul. Żurawiej 43. Obecny był Pan Tadeusz Kubiak – Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ  „Solidarność” w Śródmiejskim Ośrodku Opiekuńczym oraz Pani Bogusława Sochaczyńska i Pan Andrzej Gocłowski.

Stanowisko pracodawcy reprezentowała Pani Marzena Cendrowska – Zastępca  Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy oraz dyrektorzy likwidowanych placówek pomocowych:  Pani Elżbieta Czarnecka – dyr. OPS i Pan Tadeusz Otulak – dyr. ŚOO oraz Pani Anna Gawałkiewicz – zastępca dyr. ŚOO i Pani Grażyna Ogrodowczyk – kierownik ŚOO. Stronę pracodawców wspierała prawnik Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

W trakcie spotkania omawiano sprawę propozycji pracodawcy polegającej na oferowaniu zatrudnienia w innym OPS pracownikom socjalnym, którzy otrzymali wypowiedzenia umów o pracę w związku z likwidacją OPS Dzielnicy Śródmieście. Pani Burmistrz Marzena Cendrowska  poinformowała, że stosowne pisma w tej sprawie zostały już wysłane do Burmistrzów warszawskich dzielnic. Pani Dyrektor Elżbieta Czarnecka oznajmiła, że podpisaniem porozumienia trójstronnego w sprawie podjęcia zatrudnienia w innym OPS na terenie Warszawy zainteresowanych jest  ośmiu pracowników socjalnych z grupy osób,  które otrzymały wypowiedzenie umowy o pracę, natomiast dwie osoby się jeszcze zastanawiają.  Poinformowano,  że możliwość podjęcia zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej innej dzielnicy dotyczy grupy 19. pracowników socjalnych.  Dzielnica Śródmieście gwarantuje roczne finansowanie etatów dla pracowników, którzy zechcą podpisać porozumienie w powyższej sprawie. Pani Dyrektor Elżbieta Czarnecka poinformowała również, że do dyrektorów warszawskich Ośrodków Pomocy Społecznej wysłano dnia 27 listopada br. pisma informujące o procedurze porozumienia trójstronnego. Pani Teresa Krasowska – prawnik Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” odnosząc się do kwestii porozumień trójstronnych zwróciła uwagę na to, że aneksem takiego porozumienia powinna być umowa o pracę, którą otrzyma pracownik. Podkreśliła również, że w takiej umowie o pracę obok informacji  o wysokości  wynagrodzenia powinien się znaleźć zapis dot. zakładowego stażu pracy,   gwarantujący zachowanie uprawnień z tym związanych.

Podniesiono również kwestię wysokości wynagrodzenia pracowników socjalnych, którzy skorzystają z możliwości podjęcia zatrudnienia w ramach procedury porozumienia trójstronnego oraz okresu zatrudnienia pracownika socjalnego w ramach takiego porozumienia.  Strona związkowa uzyskała odpowiedź, że zabezpieczone są środki na roczne wypłaty dla pracowników socjalnych, którzy skorzystają z tej możliwości. Nie uzyskano zapewnienia co do wysokości wynagrodzenia. Strona pracodawców podkreślała, że nie może ingerować w lokalną politykę płacową dzielnic Warszawy. Nie będzie więc raczej możliwe żeby pracownik socjalny objęty procedurą porozumienia miał zapewnione te same co obecnie warunki płacowe. Chcemy zapewnić zatrudnienie ale warunki płacy ustalone będą przez nowego pracodawcę –  podkreślali  uczestniczący w spotkaniu pracodawcy.

Kolejna z omawianych spraw dotyczyła pytania strony związkowej o to czy wobec pracowników działów administracyjnych oraz obsługi w likwidowanym OPS i ŚOO, którzy otrzymali wypowiedzenia umów o pracę pracodawca przewiduje pomoc w znalezieniu pracy w innych placówkach na terenie Warszawy. Uzyskano odpowiedź, iż procedura porozumienia trójstronnego dotyczy wyłącznie grupy zawodowej pracowników socjalnych.

Kolejny raz wrócono do sprawy bezprawnych zdaniem ekspertów ds. prawa pracy zwolnień grupowych w OPS i ŚOO w związku z likwidacją tych placówek. Strona pracodawców oraz uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Ratusza są przeciwnego zdania. Zwolnienia grupowe pracowników odbyły się zdaniem przedstawicieli Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy zgodnie z obowiązującą literą prawa i nie ma zastosowania w tym przypadku art. 23 prim Kodeksu Pracy. Zdaniem samorządowych pracodawców z Dzielnicy Śródmieście i Urzędu Miasta nie jest możliwe oraz konieczne wycofanie wcześniej wręczonych niektórym pracownikom wypowiedzeń umów o pracę.

W trakcie spotkani strona związkowa dowiedziała się, że nie istnieje jeszcze, gdyż nadal jest tworzony nowy schemat organizacyjny nowej placówki. Struktura organizacyjna Centrum Pomocy Społecznej prezentowana radnym w trakcie procedowania uchwały NR XXXVII/943/2012 była projektem.  Powyższa informacja pojawiła się po zadanych przez stronę związkową pytaniach dot. istnienia bądź nieistnienia w nowej strukturze funkcjonującej obecnie w ŚOO kuchni oraz pralni.

Uczestniczący w spotkaniu pracownik socjalny zadał pytanie dotyczące przestrzegania standardu zatrudnienia określonego w ustawie o pomocy społecznej ( jeden pracownik  socjalny na 2 tys. mieszkańców ). Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście zamierza od stycznia 2013 roku zatrudnić zmniejszoną o blisko 50% liczbę pracowników socjalnych. Nie będzie więc spełniany ten standard zatrudnienia. Odpowiedzą była informacja Pani Burmistrz Marzeny Cendrowskiej, która oświadczyła, że ustawowy standard zatrudnienia dot. całej Warszawy jako gminy i w tym przypadku ten standard jest spełniony. W całym mieście jest  odpowiednia liczba zatrudnionych pracowników socjalnych i miasto jako gmina ten standard spełnia. Zdaniem Pani Burmistrz redukcja etatów w Śródmieściu nie wpłynie na pogorszenie jakości pomagania mieszkańcom obsługiwanym przez nowe Centrum Pomocy Społecznej im. prof. Andrzeja Tymowskiego, które z dniem 1 stycznia 2013 roku przejmie zadania dotychczas realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy ze zmniejszonym o blisko połowę personelem.

Więcej na ten temat w serwisie ops.pl

KDS w sprawie likwidacji OPS i ŚOO

Likwidacja OPS Śródmieście w Warszawie

źródło: info. własna
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Apel RPD o zmiany legislacyjne w sprawie DPS

21 kwietnia 2017      TAGI:         
Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się się do Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej...»

Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych

24 maja 2018      TAGI:      
W dniu 17 maja 2018r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15maja...»

Polska Federacja Związkowa o projekcie rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej

W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad projektem rozporządzenia...»

RPO w sprawie lokalu socjalnego po eksmisji

05 stycznia 2017      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa...»

Inspektor ochrony danych a rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

02 lutego 2018      TAGI:      
Po 25 maja 2018 r. powołanie inspektora ochrony danych przez jednostki samorządu terytorialnego...»