Newsy

Federacja wobec bezdomności


W Polsce nie istniała dotychczas stała platforma współpracy organizacji pozarządowych i instytucji sektora publicznego działających w obszarze problematyki bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Taka możliwość współpracy już istnieje. Dnia 7 czerwca 2013 roku w Łodzi odbyło się spotkanie założycielskie Ogólnopolskiej Federacji Na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności.

W skład federacji weszły następujące organizacje: • Caritas Diecezji Kieleckiej

 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny

 • Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności

 • Stowarzyszenie Monar

 • Fundacja Chrześcijańska Adullam

 • Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape

 • Stowarzyszenie Opiekuńczo Resocjalizacyjne Prometeusz

 • Sieć Współpracy Barka

 • Caritas Archidiecezji Białostockiej

 • Caritas Diecezji Włocławskiej

 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

 • Caritas Diecezji Szczecińskiej

 • Akcja Humanitarna Życie

W Polsce dotychczas nie powstała, żadna stała platforma współpracy organizacji pozarządowych i instytucji sektora publicznego działających w obszarze problematyki bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Na szczeblu ogólnokrajowym czy europejskim ciągle brakuje reprezentacji organizacji i instytucji podejmujących trudy rozwiązywania problemu bezdomności.

Celem Federacji jest kreowanie, opiniowanie i wdrażanie polityki społecznej w zakresie rozwiazywania problemu bezdomności oraz integracja środowisk pracujących w obszarze bezdomności poprzez wymianę informacji, doświadczeń i podejmowanie wspólnych inicjatyw.

Swój cel Federacja realizuje poprzez:

1. stworzenie i prowadzenie platformy wymiany informacji, doświadczeń i nawiązywania współpracy pomiędzy członkami Federacji oraz innymi podmiotami pracującymi w obszarze bezdomności;

2. reprezentowanie interesów członków, jak i osób bezdomnych, oraz występowanie w ich imieniu wobec władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządowej oraz ogółu społeczeństwa;

3. wpływanie na tworzenie skutecznych rozwiązań prawnych w zakresie rozwiazywania problemu bezdomności, w tym występowanie z projektami rozwiązań prawnych lub ich opiniowanie i monitorowanie prac nad nimi;

4. tworzenie, opiniowanie i wspieranie wdrażania polityk, strategii i programów:

a. zapobiegania, przeciwdziałania i wychodzenia bezdomności,
b. wspierania partycypacji osób bezdomnych w życiu społecznym,
c. ustanawiających standardy usług kierowanych do osób bezdomnych na poziomach prewencji, interwencji i integracji;

5. promowanie współpracy międzysektorowej i funkcjonowania partnerstw lokalnych;

6. edukację (w tym działalność́ informacyjną, szkoleniową, konsultacyjną i wydawniczą) oraz aktywizację podmiotów zaangażowanych w działania mające na celu przeciwdziałanie zjawisku bezdomności;

7. powoływanie i koordynację prac zespołów badawczych i eksperckich, organizację debat i konferencji naukowych oraz wszelkie inne formy rozwoju wiedzy na temat zjawiska bezdomności, w tym inicjowanie i koordynację prac badawczych w zakresie bezdomności oraz monitorowanie zmian ilościowych i jakościowych w populacji osób bezdomnych;

8. komunikację społeczną, w tym organizację wydarzeń, kampanii i konferencji;

9. poszukiwanie, adaptację, wspieranie wdrażania i upowszechnianie rozwiązań innowacyjnych i dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania zjawisku bezdomności, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

W skład zarządu federacji weszły następujące osoby:

Prezes: Teresa Sierawska (Stowarzyszenie Monar)

Wiceprezes: Paweł Pawlak (Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta)

Członek Zarządu: Kazimierz Słobodzian (Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Agape)

Członek Zarządu: Marcin Tylman (Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem)

Członek Zarządu: Jakub Wilczek (Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta)
 
Więcej na ten temat oraz fotoreportaż [ tutaj ]

źródło: info. własna oraz www.pfwb.org.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Federacja wobec bezdomności (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Przemoc wobec osób starszych

„Przemoc wobec osób starszych”

21 lutego 2024      TAGI:         
15 marca 2024 r. w godz. 12:00 - 14:00 w Biurze RPO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie...»

Federacja odpowiada Rzecznikowi

20 listopada 2023      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Federacji z prośbą o wskazania systemowych trudności...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
RPO kolejny raz reaguje

RPO kolejny raz reaguje

11 lipca 2024      TAGI:   
Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy iPolityki...»