Archiwalne

Mediacja w sprawach karnych i nieletnich sprawców czynu karalnego. Szkolenie w Toruniu

Szczególnie zapraszamy na to szkolenie nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów oraz wszystkie inne osoby zainteresowane mediacją. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji na temat mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów i konfliktów.

Osoby zainteresowane osobistym i zawodowym rozwojem mogą dzięki temu szkoleniu zdobyć kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu mediatora w sprawach karnych i nieletnich sprawców czynu karalnego (wymagane jest wówczas pozytywne zaliczenie testu wiedzy i pozytywna rekomendacja trenerów oraz uczestniczenie we wszystkich blokach warsztatowych). Szkolenie ma charakter warsztatowy i służy zdobyciu zarówno wiedzy, jak i umiejętności praktycznych. Absolwenci szkolenia mają możliwość rozpoczęcia stażu dla mediatorów w ośrodku mediacyjnym Fundacji Pracownia Dialogu. Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych zajęć.

Program zajęć jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich(Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (uchwalone w dniu 29 października 2007).

Wymogi stawiane kandydatom na mediatorów w sprawach karnych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. Wymagania stawiane kandydatom na mediatorów w sprawach nieletnich zostały precyzyjnie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich. Wpisu do wykazu osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich sprawców czynu karalnego dokonuje prezes właściwego sądu okręgowego. Prosimy o zapoznanie się z wymogami.

UCZESTNICY

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani zdobyciem nowych umiejętności lub/i rozpocząć ścieżkę rozwoju, jako mediator/mediatorka. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja przy użyciu formularza rejestracyjnego do pobrania poniżej oraz uzyskanie informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu. Uwaga: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Dla zapewnienia komfortowych warunków pracy i efektywności procesu dydaktycznego maksymalna grupa szkoleniowa to 16 osób.

PROGRAM SZKOLENIA

Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych między poszkodowanym a sprawcą czynu zabronionego

1. podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w sprawach nieletnich z elementami wiedzy o mediacji w postępowaniu karnym,

2. szczegółowe omówienie zasad prowadzenia postępowania mediacyjnego

3. prawa i obowiązki mediatora

4. zagadnienia etyki zawodowej mediatorów

5. zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego

6. zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości

7. prowadzenie dokumentacji

8. międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.

Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów

1. wybrane zagadnienia z psychologii społecznej, w szczególności w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów

2. procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) – podobieństwa i różnice

3. stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie (spory zbiorowe, konflikty w społecznościach lokalnych, konflikty sąsiedzkie, rodzinne, spory sądowe)

4. różne modele mediacji pokrzywdzony-sprawca

5. wiedza o procesie mediacji (specyfika roli mediatora, etapy mediacji, rola satysfakcji merytorycznej, psychologicznej i proceduralnej).

Trening umiejętności mediacyjnych w zakresie:

1. prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami oraz opanowania wypowiedzi otwierających mediację

2. dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją

3. prowadzenia sesji mediacyjnych i spotkań na osobności z uczestnikami postępowania mediacyjnego (opanowania technik mediacyjnych)

4. komunikowania się z uczestnikami w sposób umożliwiający zrozumienie problemu (aktywne słuchanie, zadawanie pytań)

5. pomocy w doprowadzeniu do satysfakcjonującej obie strony ugody

6. opanowania terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.

METODY SZKOLENIOWE

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem aktywnych metod angażujących uczestników, ćwiczeń wspomaganych mini wykładami, dyskusji, symulacji, odgrywania ról, metod wyobrażeniowych jak również z użyciem narzędzi do autodiagnozy umiejętności uczestników. Proces dydaktyczny budowany jest w oparciu o cykl Kolba. Szkolenie przygotowane zostało we współpracy z Laboratorium Pozytywnej Zmiany. Zajęcia poprowadzą mediatorzy–praktycy, Monika i Janusz Kaźmierczak. Przeczytaj więcej o prowadzących.

KOSZT

Koszt brutto udziału w szkoleniu wynosi 1320 złotych. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu uczestnicy otrzymują szczegółowe informacje nt. sposobu dokonania płatności (numer konta, dane do przelewu). W tytule przelewu prosimy o wpisanie „Szkolenie podstawowe z mediacji” oraz podać imię i nazwisko uczestnika/ uczestniczki. Ostateczny termin dokonania wpłaty równoznaczny z zarezerwowaniem miejsca to 1 października 2013. W przypadku braku wpłaty miejsce zostaje oddane osobom z listy rezerwowej.

W cenie organizatorzy zapewniają: 1 egzemplarz książki „Mediacja – sztuka rozwiązywania konfliktów” Grethe Nordhelle, materiały szkoleniowe (tzw. hand-out’y), skrypty z dużą zawartością teorii, poczęstunek w przerwach, możliwość konsultacji z trenerami po zakończeniu szkolenia, dostęp do biblioteczki mediacyjnej oraz imienne zaświadczenia (zgodne ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich, Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591) wraz z suplementem.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem i do zwrotu wpłaty w pełnej wysokości osobom, które ją uiściły.
W przypadku wycofania się uczestnika/uczestniczki, który został zakwalifikowany i dokonał wpłaty istnieje możliwość rekomendowania innej osoby na swoje miejsce lub zarezerwowanie miejsca na szkoleniu w innym terminie.

TERMINY ZAJĘĆ

BLOK I
Sobota, 11 października 2013, g. 9:00-16:00
Niedziela, 12 października 2013, g. 9:00-16:00

BLOK II
Piątek, 24 października 2013, g. 9:00-16:00
Sobota, 25 października 2013, g. 9:00-16:00
Niedziela, 26 października, g. 9:00-16:00

MIEJSCE ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w sali szkoleniowej w centrum Torunia (Starówka).

Więcej informacji na stronie: https://www.pracowniadialogu.org/szkolenia 

oprac. ops.pl angoc 

Komentarze Mediacja w sprawach karnych i nieletnich sprawców czynu karalnego. Szkolenie w Toruniu (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Karolina914 » 25 lipca 2024, 13:27

świadczenie pielęgnacyjne

sisi » 25 lipca 2024, 12:43

usługi opiekuńcze

pracownik dmie2021 » 25 lipca 2024, 12:21

zapytanie wydatki

Agawik » 25 lipca 2024, 12:17

nadpłaty