Archiwalne

Szkolenie ”Prawo pomocy społecznej – najnowsze zmiany, nowe zadania” 20-24 czerwca 2010r. w Zakopanem

Studio Profilaktyki Społecznej (SPS) serdecznie zaprasza w dniach 20-24 czerwca 2010r. (niedziela-czwartek: 5 dni!) do Zakopanego na szkolenie "Prawo pomocy społecznej…" prowadzone przez dr Stanisława Niteckiego, Sędziego WSA oraz Marcina Chrapka, Naczelnika Wydziału Prawno-Organizacyjnego w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS.

Studio Profilaktyki Społecznej (SPS) zaprasza na ogólnopolskie szkolenie
z cyklu „Prawo pomocy społecznej w praktyce”.

Szkolenie na temat: "Prawo pomocy społecznej – najnowsze zmiany, nowe zadania. Świadczenia rodzinne. Pomoc uprawnionym do alimentacji"

Proponowane szkolenie przeznaczone jest dla: Kierowników i pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i innych jednostek pomocy społecznej oraz dla Prezesów i członków Samorządowych Kolegiów Odwoławczych

Szkolenie prowadzą:

Marcin Chrapek – prawnik, Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (pracuje w MPiPS od 2001 r.), współtwórca ustawy o pomocy społecznej oraz wielu nowelizacji do ustawy o pomocy społecznej, praktyk, prowadzący od wielu lat liczne specjalistyczne szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników pomocy społecznej. Odpowiedzialny w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej m.in. za legislację i stosowanie prawa z zakresu pomocy społecznej, Warszawa.

Dr Stanisław Nitecki – doktor nauk prawnych, jeden z najlepszych w Polsce specjalistów w zakresie prawa pomocy społecznej. Pełni funkcję sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, jest pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz prowadzi szkolenia m.in. dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Przez wiele lat był członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zagadnień prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego. Od lat zajmuje się problematyką pomocy społecznej. Współautor m.in. Praktycznego komentarza do ustawy o pomocy społecznej (1993), Komentarza do ustawy o pomocy społecznej (1997), Wzorów decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej (1998) oraz autor Prawa do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym (2008). a także autor licznych publikacji poświęconych tej tematyce, m.in. Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym (2008), Pomoc społeczna. Procedury i tryb przyznawania świadczeń (listopad 2009), Świadczenia rodzinne. Procedura i tryb przyznawania (grudzień 2009), Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i dodatki mieszkaniowe. Procedura i tryb przyznawania (grudzień 2009).

Szkolenie odbędzie się w dniach:

20-24 czerwca 2010r. (niedziela-czwartek- 5 dni!) w Zakopanem
Ośrodek Konferencyjno -Wypoczynkowy „Bel-Ami”
ul. Goszczyńskiego 24
34-500 Zakopane ( www.bel-ami.pl )
Centrum Zakopanego – 5 minut pieszo od Krupówek

Wykładowcy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania
UWAGA! Uczestnicy szkolenia proszeni są o przesyłanie mailem na adres
organizatora ( [email protected] ) pytań dotyczących omawianej tematyki
oraz szczególne w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2010r.

Najatrakcyjniejsza cena szkolenia na rynku!!!
4 noclegi ze śniadaniem w centrum Zakopanego, blisko słynnych Krupówek,
a zarazem u stóp Tatrzańskiego Parku Narodowego!

„Prawo pomocy społecznej w praktyce”

Program

20-24.06.2010r.
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami” w Zakopanem

20.06.2010r. (niedziela)
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia od godz. 15.00 w „Bel-Ami”

21.06.2010r. (poniedziałek)
Prawo pomocy społecznej- najnowsze zmiany, nowe zadania

07.30-09.00 Śniadanie

09.00-09.15 Powitanie, omówienie harmonogramu, rozpoczęcie szkolenia

09.15-15.30 (od 15.30 konsultacje indywidualne)- prowadzenie Marcin Chrapek:

1. Najnowsze nowelizacje ustawy o pomocy społecznej:

a) na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw :

– zmiana definicji dochodu,
– ośrodki wsparcia (środowiskowe domy samopomocy) dla osób z zaburzeniami psychicznymi – nowe uregulowania,
– domy pomocy społecznej (wprowadzenie możliwości powstawania domów wielotypowych),
– procedura postępowania z nieodebranymi świadczeniami oraz nowa procedura postępowania z nienależnie pobranymi
świadczeniami,
– nowe obowiązki dla podmiotów prowadzących tzw. „placówki całodobowej opieki”,
– wzmocnienie funkcji nadzorczych i kontrolnych wojewody,
– rola ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w przypadku zastosowania przez wojewodę
niektórych sankcji w stosunku do tzw. „placówek całodobowej opieki”,
– zmiany do innych ustaw,

b) na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją
wydatków budżetowych (Dz.U. Nr 219, poz.1706),:

– zmiany w ustawie o pomocy społecznej,
– zmiany w ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2. Interpretacja przepisów nowelizujących ustawę o pomocy społecznej wprowadzonych 1 lutego 2009 r. ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 6, poz.33) – w tym procedura kierowania osób do kontraktu socjalnego, utrata statusu osoby bezrobotnej w wyniku podpisania kontraktu socjalnego a uprawnienie do świadczeń z pomocy społecznej, odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób podpisujących kontrakt socjalny.

3. Interpretacja przepisów nowelizujących ustawę o pomocy społecznej wprowadzonych 13 czerwca 2009 r. ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz.1431) – w tym zasady wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

4. Wybrane zagadnienia dotyczące interpretacji przepisów o pomocy społecznej oraz postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej, w tym m.in.:
a) sprawienie pogrzebu,
b) ochrona danych osobowych,
c) właściwość miejscowa gminy,
d) kierowanie i umieszczanie osób w domach pomocy społecznej,
e) ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej (w tym zasady obciążania odpłatnością członków rodziny osoby
skierowanej do domu pomocy społecznej lub innych osób).

5. Zasady oraz procedura objęcia przez ośrodki pomocy społecznej osób nieubezpieczonych świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi ze środków publicznych (problemy wynikające ze stosowania ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.).

6. Projektowane zmiany przepisów związanych z realizacją zadań pomocy społecznej

od godz. 15.00 Konsultacje indywidualne i szczegółowe pytania z Marcinem Chrapkiem

15.30-19.30 Czas wolny.
Dla zainteresowanych wyjazd na baseny termalne do Szaflar
– wyjazd dodatkowo płatny

od 19.45 Regionalna kolacja integracyjna z kapelą góralską, dyskoteka

22.06.2010r. (wtorek)
Świadczenia rodzinne
08.00-09.00 Śniadanie (13.00-14.00 Obiad)
09.00-13.00 Czas wolny. Dla zainteresowanych wycieczka piesza z przewodnikiem tatrzańskim
14.00-19.00 Prowadzenie dr Stanisław Nitecki:
I. Świadczenia rodzinne:
1. wymogi formalne zasiłku rodzinnego
– zakres podmiotowy i przedmiotowy
2. dodatki do zasiłku rodzinnego
– rodzaje dodatków
– wymogi formalne do otrzymania dodatków do zasiłku rodzinnego
3. świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne)
– zakres podmiotowy
– wymogi formalne
4. postępowanie w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych
– wszczęcie postępowania
– postępowanie dowodowe
– wydanie decyzji przez organ pierwszej instancji
– postępowanie odwoławcze
– postępowanie w przypadku wystąpienia koordynacji świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego
5. Postępowania weryfikacyjne w zakresie świadczeń rodzinnych
– zmiana uchylenie ostatecznej decyzji w trybie ustawy o świadczeniach rodzinnych
– pobranie nienależnego świadczenia
– weryfikacja ostatecznej decyzji w oparciu o przepisy kpa
19.00-19.45 Pytania i konsultacje indywidualne z dr Stanisławem Niteckim

od 19.45 Kolacja uroczysta połączona z dyskoteką i konkursem karaoke

23.06.2010r. (środa)
Pomoc uprawnionym do alimentacji

08.00-09.00 Śniadanie (13.00-13.30 Obiad)
09.00-15.30 Prowadzenie dr Stanisław Nitecki:

I. Pomoc uprawnionym do alimentacji:
1. Wymogi formalne świadczenia z funduszu alimentacyjnego
– zakres podmiotowy
– zakres przedmiotowy
– pojęcie bezskuteczności egzekucji
2. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego
– wszczęcie postępowania
– właściwość organu
– postępowanie dowodowe
– decyzja i jej elementy
– postępowanie odwoławcze
– postępowanie w przypadku wystąpienia koordynacji świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego
3. Weryfikacja decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
– zmiana i uchylenie ostatecznej decyzji w oparciu o unormowania ustawy o pomocy uprawnionym do alimentacji
– pobranie nienależnego świadczenia
– umorzenie nienależnie pobranego świadczenia
– weryfikacja ostatecznej decyzji w oparciu o przepisy kpa
4. Postępowania względem dłużnika alimentacyjnego
15.30 Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia
19.00 Kolacja (zwykła)

24.06.2010r. (czwartek)
Wykwaterowanie uczestników szkolenia od godz. 11.00
07.30-09.00 Śniadanie

Koordynator szkolenia
Kierownik Biura SPS
Agnieszka Dudek tel: 012 636-92-85 lub 0660 675-194

Harmonogram z kartą zgłoszenia
do pobrania na www.sps.org.pl  

Zapraszamy!

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»