Archiwalne

Zaproszenie na szkolenie Elbląg 26 listopada 2013- Fundusz alimentacyjny

Serdecznie zapraszam na szkolenie: \”Przewidywane zmiany do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – bieżące problemy z punktu widzenia organów realizujących zadania\”. Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie Zapraszam Wszystkich zainteresowanych na szkolenie

Przewidywane zmiany do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – bieżące problemy z punktu widzenia organów realizujących zadania.

Miejsce i termin szkolenia: Elbląg 26 listopad 2013

Program:

1. Omówienie założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów–likwidacja egzekucji administracyjnej należności dłużników alimentacyjnych,zmiany w zakresie przekazywania środków pochodzących z egzekucji,uproszczenie działań podejmowanych przez organ właściwy wobec dłużników alimentacyjnych, zmiany w zakresie definicji i dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych oraz wypłaconych z uwagi na brak wiedzy o śmierci osoby uprawnionej, likwidacja procedur naliczania odsetek od należności dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego na rzecz określenia stałej wartości pobieranej od kwoty tej należności,ujednolicenie przepisów dotyczących sposobu ustalania dochodu w oparciu o dochód uzyskany i dochód utracony–przewidywany termin wejścia w życie zmian I półrocze 2014 r.

2. Realizacja konstytucyjnych zasad proporcjonalności oraz sprawiedliwej procedury w sprawach zatrzymania dłużnikom alimentacyjnym prawa jazdy po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w postępowaniu przed organem właściwym dłużnika alimentacyjnego oraz przed starostą.Prawa dłużnika alimentacyjnego w ramach postępowania o uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i postępowania o zatrzymanie prawa jazdy

3. Obowiązek wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz wydania decyzji administracyjnej o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych lub decyzji o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe (w każdym okresie świadczeniowym czy raczej jest to czynność jednorazowa)

4. Skutki kierowania wniosków do prokuratury;

5. Zmiany sposobu ustalania dochodu rodziny dla potrzeb świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

6. Zmiana definicji dochodu;

7. Ustalanie składu rodziny – dzień złożenia wniosku o świadczenia czy rok bazowy (ustawa a orzecznictwo WSA)–skutki zawarcia związku małżeńskiego,orzeczenia rozwodu;

8. Zmiana katalogu dochodów opodatkowanych i nieopodatkowanych na podstawie którego ustalane jest prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

9. Zmiany katalogu dochodów utraconych i uzyskanych oraz przepisów regulujących stosowanie przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu;

10. Doprecyzowanie definicji świadczeń nienależnie pobranych w przypadku jednoczesnego pobrania przez stronę świadczeń z funduszu alimentacyjnego i alimentów od dłużnika,co z wysokością nienależnie pobranych świadczeń w sytuacji gdy zwrot od dłużnika pokrywa wysokość zadłużenia wobec FA i jest dług z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej;

11. Wygaśnięcie decyzji o nienależenie pobranych świadczeniach;

12. Ograniczenie obowiązku zgłaszania należności dłużnika do biura informacji gospodarczej;

13. Wprowadzenie obowiązku zwrotu nadpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku uchylenia z mocą wsteczną obowiązku alimentacyjnego;

14. Status osoby uprawnionej w sytuacji zaprzeczenia ojcostwa–kto powinien być zobowiązany do zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

15. Ustalenie organu właściwego wierzyciela i dłużnika. Ustalenie miejsca zamieszkania osoby uprawnionej i dłużnika alimentacyjnego – zamieszkanie a przebywanie w sytuacji,gdy osoba uprawniona lub dłużnik wyjedzie za granicę, nastąpi zgon osoby uprawnionej lub miejsce jej pobytu będzie nieznane;

16. Inne zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Bieżąca realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – pytania i odpowiedzi, konsultacje indywidualne.


Wykładowca: absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od kilkunastu lat związana z administracją rządową i samorządową. Pracuje na stanowisku kierownika Referatu Funduszu Alimentacyjnego w MOPR, gdzie zajmuje się świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego. Jest autorką książki Fundusz alimentacyjny omówienie, wzory, komentarz

Karta zgłoszeniowa wraz z programem do pobrania  


Zapraszam Serdecznie

Anna Wilk


oprac, ops.pl angoc

Komentarze Zaproszenie na szkolenie Elbląg 26 listopada 2013- Fundusz alimentacyjny (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»