Newsy

Strategia Modelu wsparcia

Wrocław rozpoczął testowanie nowego modelu wsparcia. Tworzona jest Strategia Modelu wsparcia dla niezatrudnionych kobiet po 50 r. ż., które doświadczają przemocy domowej. Wypracowane w ramach realizowanego projektu rozwiązania mają służyć gminnym zespołom interdyscyplinarnym.

Testujemy Model wsparcia, który zakłada partnerską współpracę z publicznymi i niepublicznymi instytucjami pomocy i integracji społecznej i przedsiębiorcami.
Opracowany model dotyczy skutecznej współpracy z niezatrudnionymi kobietami 50+, które doświadczają przemocy w środowisku domowym. Reztatem stworzonego w ramach projektu modelu będą oczekiwane przez Zespoły interdyscyplinarne narzędzie aktywizacji społecznej i zawodowej, które zwiększą szanse na skuteczne wyswobodzenie się z sytuacji przemocowej. Zastosowanie modelu umożliwi rozwiązanie problemów i wejście na rynek pracy grupie zagrożonej wykluczeniem społecznym. Usamodzielnienie się ekonomiczne kobiet wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie rodziny, w których ma miejsce przemoc. Kobiety uczestniczące w projekcie pozytywnie „zamodelują” radzenie sobie w bardzo trudnej sytuacji i tym samym zaktywizują inne osoby doświadczające przemocy w rodzinie.

Testowany Model wsparcia jest efektem współpracy partnerstwa Gminy Wrocław (realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu) – publicznej jednostki, wrocławskiego oddziału Centrum Praw Kobiet (organizacji pozarządowej) oraz Biurowita Sp. z o.o. (przedsiębiorcy).

Koordynatorzy wsparcia – oś modelu

Zrekrutowaliśmy 10 osób, które rozpoczęły uczestnictwo w bezpłatnym szkoleniu z zakresu funkcjonowania Modelu Wsparcia, specyfiki potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Modelu Gotowości do Zmiany oraz elementów coachingu (w sumie 85h szkoleniowych). Po ukończeniu przez te osoby szkolenia, wybraliśmy 3 najbardziej odpowiednie, które zatrudniliśmy jako Koordynatorów Wsparcia. Koordynatorzy mają za zadanie przez okres 6 miesięcy wdrożyć Program zmiany wobec 15. uczestniczek projektu.

Program zmiany

W ciągu 3 miesięcy uczestniczki otrzymują wsparcie terapeutyczne i szkoleniowe (listopad 2013-styczeń 2014), a w jego ramach:

– wsparcie terapeutyczne \”Nowa-Ja\”, które obejmuje trening przeciw wyuczonej bezradności, grupę wsparcia, indywidualne poradnictwo prawne oraz psychologiczne,

– program szkoleniowy: „Szkolenia-rozwój-praca\”, który obejmuje: warsztat kompetencji osobistych i społecznych, warsztat poruszania się po rynku pracy, szkolenie komputerowe, sposób ubierania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w miejscu pracy, konsultacje indywidualne z psychologiem i doradcą kariery, konsultacje indywidualne i zakupy zestawu odzieży na rozmowę kwalifikacyjną,

– uczestniczki otrzymuję również stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach grupowych, bilety na przejazdy MPK oraz poczęstunek.

– 3 miesięczną praktykę zawodową u przedsiębiorcy (śr. 40 godz. tygodniowo w okresie luty-kwiecień 2014), za którą otrzymują stypendium.

Przez cały czas uczestniczki są pod opieką Koordynatora Wsparcia, który dostosowuje swoją pomoc do ich indywidualnych potrzeb w czasie szkoleń oraz pomaga zaadaptować się w miejscu praktyk.

Uzasadnienie modelu:

Z przeprowadzonych w Polsce badań wynika, że problemem jest niska efektywność instytucjonalnego systemu pomocy oraz narastające zjawisko przemocy wobec kobiet. Aby korzystać z oferowanej dotychczas pomocy, ofiary przemocy musiałyby być trwale zmotywowane do zmiany swojej sytuacji, wykazywać dostateczną aktywność i determinację w korzystaniu z zasobów instytucjonalnych, aby zwiększyć swoje szanse na wyswobodzenie się z sytuacji przemocowej. Skuteczna pomoc członków Zespołów interdyscyplinarnych jest tym trudniejsza, gdy przemocy doświadczają kobiety niezatrudnione, będące w wieku powyżej 50 r.ż. i niejednokrotnie uzależnione ekonomicznie od agresora.

Wypracowany model ma służyć gminnym zespołom interdyscyplinarnym jako narzędzie aktywizacji niezatrudnionych kobiet po 50 r.ż., doświadczających przemocy. Zdaniem twórców proponowane rozwiązania będą mieć wpływ na:

– wzmacnienie współpracy publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców w rozwiązywaniu problemów przemocy w rodzinie,

– podniesienie efektywność wsparcia udzielanego przez gminne zespoły interdyscyplinarne,

– integrującję działania instytucji pomocy społecznej (IPS) oraz włączenie w te gziałania sektoar prywatnego,

– zwiększenie udziału NGO w aktywne rozwiązywanie problemów społecznych,

– zwiększenie szanse osób doświadczających przemocy domowej na skuteczne wyswobodzenie się z sytuacji przemocowej oraz ich aktywizację społeczną i zawodową.

Szczegółowe informacje na temat projektu mogą Państwo znaleźć na stronie www.modelwsparcia.cis.wroclaw.pl. Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać bieżące informacje o podejmowanych w ramach projektu działań, zapraszamy do kontaktu:

Centrum Integracji Społecznej
ul. Strzegomska 49
53-611 Wrocław
tel. 71/782 35 17
e-mail: [email protected]

Projekt Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.oprac. ops.pl angoc

Komentarze Strategia Modelu wsparcia (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Poziom potrzeby wsparcia

Poziom potrzeby wsparcia

29 listopada 2023      TAGI:         
W dniu 28 listopada 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny iPolityki...»
Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia

03 listopada 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej...»

RPO o przewlekłości rozpoznawania wniosków o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

02 lipca 2024      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich zaniepokojony skargami w zakresie długotrwałości postępowań...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»