Newsy         

Koordynator wsparcia – anioł stróż czy specjalista od pomagania?

model_wsparciaJednym z innowacyjnych elementów projektu pt „Modelu Wsparcia” adresowanego do ofiar przemocy i służb pomocowych, realizowanego przez wrocławskie Centrum Integracji Społecznej jest Koordynator Wsparcia. To osoba, która koordynuje pomoc różnych instytucji, zapewnia wsparcie ofierze przemocy, poświęca czas jakiego dana osoba potrzebuje aby ponownie mogła włączyć się w życie społeczne i zawodowe. Koordynator, formalnie to specjalista w dziedzinie pomagania – może to być psycholog, pedagog , socjolog , nawet prawnik. Ważne by posiadał osobiste kompetencje to pracy z ludźmi w trudnych, kryzysowych sytuacjach i przede wszystkich lubił pomagać w mądry sposób. Z jednej strony wzmacniał osobę doświadczającą przemocy, a z drugiej strony obiektywizował sytuację i zachowywał zdrowy rozsądek i ustalał jasne zasady udzielanej pomocy. Nieformalnie to osobisty „anioł stróż”, który zapewnia indywidualną pomoc i wsparcie psychiczne.

Praca Koordynatora wsparcia rozpoczyna się od szczegółowego rozpoznania sytuacji w jakiej znajduje się osoba doświadczająca przemocy, a także od zidentyfikowania jej potrzeb, zasobów i ograniczeń. Na podstawie uzyskanych informacji Koordynator wsparcia wspólnie z ofiarą podejmuje kontakt z policją, kuratorem, pracownikiem socjalnym, pedagogiem szkolnym, terapeutą, prawnikiem, wykorzystuje zasoby, które posiada klientka, rodzina i środowisko lokalne. Działania koordynatora wsparcia ukierunkowane są na zbudowanie lokalnej sieci współpracy pomiędzy przedstawicielami publicznych i niepublicznych instytucji pomocowych, w tym instytucji rynku pracy i lokalnych przedsiębiorców. Koordynator tworzy mapę dostępnych zasobów. Bazując na niej organizuje klientce pomoc i wsparcie, których celem jest doprowadzenie do sytuacji ustania przemocy oraz powrotu na rynek pracy. Dzięki temu ofiara przemocy ma możliwość uzyskania stałego zatrudnienia oraz niezależności ekonomicznej i psychologicznej od sprawcy. To niezwykle istotne rezultaty działań realizowanych przez Koordynatora, które mogą przekonać osobę doświadczającą przemocy do podjęcia decyzji o zakończeniu destrukcyjnej relacji ze sprawcą.

W dotychczas realizowanych działaniach pomocowych na rzecz ofiar przemocy nie było takiego ogniwa, które łączyłoby, rozwijało i wzmacniało współpracę trójsektorową – instytucje sektora publicznego, niepublicznego oraz prywatnego w celu pomocy niezatrudnionym ofiarom przemocy. Obecnie zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy to powoływane w gminach Zespoły Interdyscyplinarne są odpowiedzialne za koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na terenie danej gminy. Zespół składa się z specjalistów z różnych dziedzin: przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych. Idealnym uzupełnieniem tych działań jest włączenie koordynatora wsparcia, który jest pomaga wykonać plan pomocy ustalony przez Zespół Interdyscyplinarny, i idzie krok dalej pomaga usamodzielnić się ofierze pomagając jej znaleźć zatrudnienie poprzez podjęci współpracy z pracodawcami.

Działalność Koordynatora Wsparcia przyczynia się zarówno do bezpośredniej pomocy ofierze jak i do wsparcia działalności gminnych zespołów interdyscyplinarnych. Koordynator jest skutecznym ogniwem procesu pomocowego, a także konkretnym narzędziem, w pełni wykorzystującym zasoby lokalne otoczenia ofiary przemocy, na rzecz jej trwałego wyjścia z sytuacji przemocowej oraz uzyskania niezależności ekonomicznej od sprawcy.

Opracował: zespół projektu „Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnymzespołom interdyscyplinarnym”

logo

źródło: www.modelwsparcia.cis.wroclaw.pl

Komentarze (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Czy będzie nowy rejestr dłużników alimentacyjnych?

05 kwietnia 2018      TAGI:      
Krajowa Rada Komornicza wystąpiła z inicjatywą utworzenia centralnego rejestru uporczywych...»

System wsparcia osób niepełnosprawnych

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało oparcie systemu wsparcia...»

Czy będą zmiany w zasiłkach celowych​?

12 kwietnia 2018      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad ustawą o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr2429)....»

Czy demokracja socjalna ma przyszłość? Debata Fundacji Batorego

21 czerwca 2018      TAGI:      
W imieniu forum Idei Fundacji im. Stefana Batorego serdecznie zapraszam na debatę publiczną:...»

Powstanie Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych?

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia...»