Newsy         

Metody integracji społecznej młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym

Hostel dla Młodych Gniewnych – miejsce, w którym zamieszkało 12 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, Domów Dziecka i Zakładów Poprawczych z powiatu wałbrzyskiego, którzy zamiast wracać do domów rodzinnych i swojego środowiska, postanowili tam zamieszkać i zmienić swoje życie.

MG jpg

W ramach realizowanego projektu wynajęto 3 mieszkania, w których 12 Młodych Gniewnych otrzymało różnorodne wsparcie w celu przygotowania do odważnego i odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie. Mieszkańcy hostelu korzystali m. in. ze wsparcia z psychologa, doradcy zawodowego, trenera umiejętności.

Ważną inicjatywą w ramach tworzenia tego modelu pracy z młodzieżą wykluczoną lub zagrożoną wykluczeniem społecznym jest międzysektorowe Partnerstwo dla Młodych Gniewnych, którego członkami są m.in. wałbrzyskie instytucje: Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Zespół Szkół nr 5 i wszystkie placówki wychowawcze, socjoterapeutyczne i opiekuńczo – wychowawcze. Istotnym wyzwaniem dla tego Partnerstwa jest dalsze istnienie hostelu. po zakończeniu finansowania jego działalności ze środków POKL.

Kim są „Młodzi Gniewni”

Są to osoby, które trafiły do placówek z przeróżnych przyczyn. Jedni z powodu rozboju, inni z powodu kradzieży, jeszcze inni z powodu nadużywania alkoholu lub narkotyków, ale są też tacy, którym nie chciało się chodzić do szkoły. Wychowywali się w różnorodnych środowiskach, w niepełnych rodzinach, w rodzinach, w których jeden z rodziców „odsiadywał” wyrok sądowy, wychowywani przez babcie, ciocie, wujków, a nawet sąsiadów. Są też tacy, których wychowali oboje rodzice, ale niestety nie posiadali oni wystarczającej siły, wiary, cierpliwości czy wreszcie umiejętności, by skutecznie wspierać swoją córkę lub syna. „Młodzi Gniewni” wychowują się w swoich środowiskach. Jedni na wsi, inni w mieście, jedni wśród rówieśników, inni wśród starszych kolegów/koleżanek, jedni zaczynają pić alkohol na podwórku w wieku 9 lat, inni, gdy skończą 12, a jeszcze inni w ogóle, bo alkohol „nie przypadł do gustu” i woleli inne sposoby poprawienia swojego nastroju. Zanim trafią do placówki podlegają wpływom różnorodnych i bardzo złożonych czynników, sytuacji, które kształtują osobowość, postrzeganie siebie samego i otaczającego świata, czy wreszcie umiejętność planowania przyszłości i wzięcia odpowiedzialności za swoje życie.

Jak pomagać?

W ramach projektu przeprowadzono badanie jakościowe (wywiad pogłębiony) wśród 10. pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W badaniu udział wzięli pracownicy socjalni, pedagodzy, terapeuci. Głównym celem badania było zidentyfikowanie barier, które uniemożliwiają wychowankom Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW), Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych (MOS), Domów Dziecka (DD) i Zakładów Poprawczych (ZP) skuteczny start w dorosłe życie oraz integrację społeczną i zawodową, a także ocena istniejących narzędzi i sposobów wspierania wychowanków MOW/MOS/DD/ZP przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Respondenci w badaniu wskazali, że oczekują wypracowania nowego, interdyscyplinarnego model pomocy wychowankom, który będzie uwzględniał współpracę ośrodków, w których przebywają wychowankowie z instytucjami szkolnictwa, pomocy rodzinie oraz pracodawcami, że należy zagwarantować wychowankom mieszkanie, szkolenia zawodowe, wyjazdy integracyjne połączone z warsztatami, że oczekują większego wsparcia finansowego na realizacje indywidualnych programów integracji społecznej i zawodowej wychowanków.

Przeprowadzone badanie pozwoliło zidentyfikować bariery, które uniemożliwiają wychowankom proces usamodzielnienia: brak mieszkań (90% badanych), zbyt mała pomoc finansowa na kontynuowanie nauki (60%) i zagospodarowanie (30%), wśród innych (30%) wskazano: nieumiejętne gospodarowanie środkami pieniężnymi przez wychowanków oraz brak właściwego kontaktu z opiekunem usamodzielnienia. Ponadto zidentyfikowano następujące bariery, które uniemożliwiają wychowankom skuteczną integrację społeczną i zawodową: niewłaściwa komunikacja z otoczeniem; roszczeniowa lub bierna postawa wobec otoczenia; małe kompetencje społeczne i zawodowe; częsty powrót do środowiska rodziny biologicznej; brak motywacji do zmian; brak wzorców postępowania zgodnego z normami społecznymi.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kompletem dokumentacji dotyczącej organizacji i działalności Hostelu, bo mamy nadzieję, że będzie ona INSPIRACJĄ do powołania PARTNERSTWA MIĘDZYSEKTOROWEGO, które na terenie Państwa powiatu/gminy będzie chciało zorganizować i prowadzić HOSTEL, jako drogę do NOWEGO ŻYCIA dla Młodych Gniewnych.

Niniejszą informację oraz dokumenty szczegółowe dotyczące realizacji projektu innowacyjnego „Młodzi Gniewni” powinni przeczytać nie tylko dyrektorzy placówek czy też starostowie, burmistrzowie i samorządowcy. Powinni ją przeczytać również pracodawcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, policjanci, kuratorzy sądowi, sędziowie, lekarze czy wreszcie sami rodzice i inni członkowie rodziny „Młodego Gniewnego”.

Strona internetowa projektu www.mlodzigniewni.com.pl

PARTNERZY:

  • Lider projektu – Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu
  • Partner – Powiat Wałbrzyski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu
  • Partner – Michael Tiffernus Instytut, Freiburg (Niemcy)

logo_efs_kl

Młodzi Gniewni – wypracowanie nowych i skutecznych metod integracji społecznej młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1

Komentarze (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowe kryteria w pomocy społecznej

Nowe kryteria w pomocy społecznej

16 lipca 2021      TAGI:         
W dniu 15.07.2021r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14lipca...»
Zmiany w pomocy społecznej

Zmiany w pomocy społecznej w związku z COVID – 19

30 kwietnia 2020      TAGI:         
Rozpoczęły się prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw wzakresie...»
OPS złotą receptą

Ośrodek Pomocy Społecznej złotą „receptą”

19 października 2020      TAGI:         
Jak podnosi Ministerstwo na łamach witryny internetowej, każdy kto z powodu pandemii...»
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Coraz bliżej zmian w pomocy społecznej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Jak...»
Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej!

Trwa konkurs Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

16 czerwca 2020      TAGI:      
Trwa konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej....»