Porady   

Rodzaje usług specjalistycznych

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych wprowadziło następujące rodzaje tych usług:

a) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia poprzez:
– kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych, asystowanie
w codziennych czynnościach (prowadzenie gospodarstwa domowego, higiena, relacje z rodziną i innymi osobami, organizacja i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji).
– interwencje i pomoc w życiu rodzinie poprzez pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, doradztwo, koordynację działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, kształtowanie pozytywnych relacji z osobami bliskimi, kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej,
– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
– wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia poprzez pomoc w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub innych zajęć, np. uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, kompletowanie dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, wspieranie   asystowanie w kontaktach pracodawcą, rozwiązywanie problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,

b) pielęgnacja, tj. pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i placówek rehabilitacyjnych.

c) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: zgodnie z zaleceniami lekarskimi oraz współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego.

d) pomoc mieszkaniowa poprzez pomoc w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
w organizacji drobnych remontów, adaptacji, likwidacji barier architektonicznych, kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami.

e) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych w wyjątkowych przypadkach.

Komentarze (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Czy można odmówić przyznania usług opiekuńczych, jeśli osoba wymagająca opieki ma dzieci?

09 sierpnia 2017      TAGI:      
  Nie można odmówić takiej formy pomocy. To, że osoba ubiegająca się...»

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»