Porady   

Rodzaje usług specjalistycznych

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych wprowadziło następujące rodzaje tych usług:

a) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia poprzez:
– kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych, asystowanie
w codziennych czynnościach (prowadzenie gospodarstwa domowego, higiena, relacje z rodziną i innymi osobami, organizacja i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji).
– interwencje i pomoc w życiu rodzinie poprzez pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, doradztwo, koordynację działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, kształtowanie pozytywnych relacji z osobami bliskimi, kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej,
– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
– wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia poprzez pomoc w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub innych zajęć, np. uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, kompletowanie dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, wspieranie   asystowanie w kontaktach pracodawcą, rozwiązywanie problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,

b) pielęgnacja, tj. pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i placówek rehabilitacyjnych.

c) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: zgodnie z zaleceniami lekarskimi oraz współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego.

d) pomoc mieszkaniowa poprzez pomoc w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
w organizacji drobnych remontów, adaptacji, likwidacji barier architektonicznych, kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami.

e) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych w wyjątkowych przypadkach.

Komentarze Rodzaje usług specjalistycznych (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»