DOKUMENTY

      Dokumenty      

Oświadczenie dot. art. 107 Ustawy o pomocy społecznej, art. 233 Kodeks karny do celów pomocy społecznej - Wzór, Druk

Kategoria: Druki, formularze
Data dodania:
Pobierz wzór
    PDF (232.97 KB)     Liczba pobrań: 2519
Pobierz druk
    PDF (49.27 KB)     Liczba pobrań: 2319

Komentarze Oświadczenie dot. art. 107 Ustawy o pomocy społecznej, art. 233 Kodeks karny do celów pomocy społecznej - Wzór, Druk (2)

      2 + 5 = ?    
Odnosząc się do komentarza Prowadzenie dowodów wskazanych w ustawie o pomocy społecznej, które są obowiązkowe, nie wyklucza możliwości posłużenia się innymi dowodami przewidzianymi prawem, skoro celem postępowania jest dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy. Tylko takie działanie, tj. polegające na posłużeniu się różnymi środkami dowodowymi, realizuje zasadę prawdy obiektywnej wyrażoną w art. 7 k.p.a. (NSA z dnia 27 września 2011 r., I OSK 692/11, LEX nr 1068528). Zgodnie z art. 107 ust 5d. ustawy o pomocy społecznej w przypadku gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń, wymagają potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż wymienionym w ust. 5b, można domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu. - brak odniesienia do art. 57 ust. 3c ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 14 ustawy o pomcy społecznej w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Jak wskazuje ustawodawca w art. 75 §  2. kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Przepis art. 83 § 3 stosuje się odpowiednio. Oświadczenie, o którym mowa w art. 75 § 2, odbierane jest od strony postępowania, gdy przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, a strona wystąpiła ze stosownym wnioskiem o odebranie od niej oświadczenia. Przed złożeniem oświadczenia strona powinna zostać uprzedzona o odpowiedzialności za fałszywe zeznania wynikającej z art. 233 § 1 k.k. Knysiak-Molczyk Hanna (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz do art. 75 Zgodnie z treścią art. 233 §  2 k.k. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
DODAŁ: redaktor zdalny ops.pl DNIA 05 lipca 2016 O 08:20
a jak to się ma do art. 107 ust. 5c. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 5b, przepis art. 57 ust. 3c stosuje się odpowiednio.
DODAŁ: ops DNIA 04 lipca 2016 O 13:40