Z orzecznictwa sądów administracyjnych – przewlekłość postępowania SKO

bez zbędnej zwłoki.
§2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
§3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

W przypadku, gdy strona postępowania nie zgadza się z rozstrzygnięciem organu I instancji, może wnieść odwołanie. Niejednokrotnie przekazane odwołanie wraz z aktami sprawy do SKO wiąże się z koniecznością długiego oczekiwania na rozstrzygnięcie odwołania.

Długie oczekiwanie na rozstrzygnięcie pozwala stronie na skorzystanie z narzędzi, jakie daje art. 37 K.p.a.

Art. 37
§1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
§2. Organ wymieniony w §1, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Organ stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Przewlekłość postępowania ma miejsce, gdy organ prowadzi postępowanie w sposób nieefektywny, poprzez wykonywanie czynności w dużym odstępie czasu lub czynności pozornych, zbędnych, powodujących, że formalnie nie jest bezczynny (Por. Wyrok WSA z dnia 24 października 2013 r., sygn. akt II SAB/Op 59/13).

Pojęcie „przewlekłość postępowania” obejmuje opieszałe, niesprawne i nieskuteczne działanie organu w sytuacji, gdy sprawa mogła być załatwiona w terminie krótszym, jak również nieuzasadnione przedłużanie terminu załatwienia sprawy (Por. Wyroki WSA; w Poznaniu, z dnia 10 lipca 2013 r., sygn. akt II SAB/Po 95/12, w Łodzi, z dnia 9 października 2012 r., sygn. akt II SAB/Łd 108/12 oraz w Warszawie, z dnia 21 sierpnia 2012 r., sygn. akt I SAB/Wa 260/12, w Krakowie z 26 września 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 12/14 http//orzeczenia.nsa.gov.pl).

Jak podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, o rażącym naruszeniu prawa w zakresie przewlekłości w wydawaniu aktu administracyjnego można mówić wówczas, gdy czas (okres) od daty wniesienia odwołania do daty jego rozpoznania przekroczył rozsądne i dające się usprawiedliwić granice. Niezależnie od treści art. 35 K.p.a. zakreślającego okres maksymalnie jednego miesiąca na prowadzenie postępowania odwoławczego, zawsze organ administracyjny może przedłużyć okres prowadzenia takiego postępowania. Są to bowiem sprawy o dużym znaczeniu dla samych stron, jednak bezpośrednio wpływające na ich status materialny.

(WSA w Krakowie z dnia 20.12.2017 r. III SAB/Kr 66/16)

Pełna treść orzeczenia: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D1D86747FC

Komentarze Z orzecznictwa sądów administracyjnych – przewlekłość postępowania SKO (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowy tekst jednolity kodeksu postępowania administracyjnego

Nowy tekst jednolity kodeksu postępowania administracyjnego

W dniu 25 kwietnia 2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
RPO kolejny raz reaguje

RPO kolejny raz reaguje

11 lipca 2024      TAGI:   
Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy iPolityki...»