Porady      

Postępowanie wobec dłużnika po kolejnych wnioskach o podjęcie działań wobec dłużnika

W pierwszej kolejności organ musi wezwać dłużnika do stawienia się w celu przeprowadzenia wywiadu z dłużnikiem dotyczący jego sytuacji osobistej, majątkowej, dochodowej (zarobkowej) oraz zdrowotnej. Podczas wywiadu należy także uzyskać informację, dlaczego dłużnik uchyla się i nie łoży na dzieci (osoby uprawnione). Konieczne jest, aby pracownik przeprowadzający wywiad odebrał od dłużnika oświadczenie majątkowe.

Najczęściej dłużnicy podają, że nie mogą płacić alimentów, ponieważ nie mają zatrudnienia, stałego dochodu i po prostu nie mają z czego płacić. W takiej sytuacji należy zobowiązać dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca zatrudnienia, o ile nie jest jeszcze zarejestrowany (najczęściej nie jest, bo mógłby zostać skierowany do prac, otrzymywać wynagrodzenie za pracę, które byłoby mu pomniejszane o alimenty – takie argumenty często padają ze strony dłużników).

Ale są też dłużnicy, którzy są zarejestrowani w urzędzie pracy. Często praktykuje się że organy przyznające świadczenia rodzinne powiadamiają urzędy pracy o konieczności aktywizacji zawodowej danej osoby. Informuje się także, pisemnie, pracowników socjalnych o konieczności aktywizacji danych osób w celu podjęcia pracy lub przynajmniej pomocy w powrocie na rynek pracy, skierowaniu do prac społecznie użytecznych, pracy w centrum integracji społecznej itp.

Jeśli dłużnik nie podejmuje współpracy, tj. nie rejestruje się w urzędzie pracy, nie współpracuje z pracownikami socjalnymi w zakresie pomocy w znalezieniu zatrudnienia, nie podejmuje prac społecznie użytecznych itp. – wtedy organ wszczyna postępowanie o uznaniu osoby za osobę (dłużnika) uchylającą się.

Komentarze Postępowanie wobec dłużnika po kolejnych wnioskach o podjęcie działań wobec dłużnika (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»