Kryteria zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnościami

Obowiązujące przepisy prawa obligują gminy do zwrotu kosztów przejazdu ucznia z niepełnosprawnościami i jego opiekuna do szkoły na zasadach określonych w umowie między organem gminy a rodzicami w tych przypadkach, gdzie to właśnie oni zapewniają dowożenie i opiekę. Prawo oświatowe nie przewiduje żadnych kryteriów, na podstawie których ma być ustalana kwota
refundacji. Obecne przepisy zatem doprowadzają do sytuacji, w której gminy mogą samodzielnie ustalać stawkę za 1 km przejazdu.

W marcu 2018 r. do Senatu wpłynęła inicjatywa legislacyjna dotycząca Prawa oświatowego. Nowelizacja dotyczy delegacji dla ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, pozwalająca na określenie w drodze rozporządzenia kryteria ustalania kosztów refundacji. Miałoby to na celu zapewnienie zwrotu kosztów „przejazdu wykonywanego w optymalny dla dziecka, ucznia i opiekuna sposób oraz uwzględniając w szczególności rodzaj niepełnosprawności, odległość miejsca zamieszkania od szkoły, miejsce pracy opiekuna i środek transportu”.

Docelowo przepisy mają regulować m.in. sytuacje, w których opiekun dowozi dziecko do placówki oświatowej leżącej na trasie jego przejazdu z domu do pracy, jak również te, gdy opiekun zmuszony jest w tym celu zmienić lub wydłużyć trasę jego przejazdu, albo wyruszyć wcześniej w osobną podróż z domu do szkoły – stwierdza uzasadnienie.

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/inicjatywa-legislacyjna-senatu-w-sprawie-kryteriow-zwrotu-rodzicom-kosztow-dowozu-dzieci-z%20niepelnosprawnoscia

Komentarze (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowy tekst ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

W dniu 13.11.2018 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

18 lipca 2018      TAGI:      
W dniu 13 lipca 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia...»

RPD o świadczeniach dla dzieci z niepełnosprawnością

05 lipca 2018      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej...»

Emerytura dla matek z czwórką dzieci od 2019 roku

09 listopada 2018      TAGI:         
Trwają konsultacje społeczne dot. projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym...»

Sami Dzielni – nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie...»