Newsy         

Startuje nowy program: „Od zależności ku samodzielności”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs do Programu – „Od zależności ku samodzielności” edycja 2019 r. Oferty mogą składać zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i organizacje pozarządowe (o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dalej zwanej „u.d.p.p.i.o.w”) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.i.o.w, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Program ma na celu umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać. W 2019 roku na realizację programu przeznaczono 3 mln zł.

W ramach programu wyróżniono IV MODUŁY:

MODUŁ I WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
w jego ramach będą preferowane następujące działania:
1. Rozwój skutecznych, innowacyjnych form i metod wsparcia środowiskowego dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Umożliwienie rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi korzystania z usług wspierających okresowe zastąpienie ich w sprawowaniu funkcji opiekuńczych.
3. Szkolenia, kursy i warsztaty dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, służące nabyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z chorobą i jej objawami w życiu codziennym.
4. Inicjowanie i wsparcie grup samopomocowych dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.

MODUŁ II SAMOPOMOC
w projekcie szczególnie preferowane są innowacyjne projekty wspierające samopomoc, będące operacjonalizacją zasady pomocniczości państwa, oparte na osiągnięciach nauki i dobrych praktyk, w tym zwłaszcza działania zmierzające do rozwoju samopomocy osób chorujących psychicznie i osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz rodzin tych osób, w tym:
1. Edukowanie i motywowanie się osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin w dążeniu do samodzielności.
2. Wspieranie organizowania się osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz rodzin tych osób, np. w formie grup wsparcia – mające na celu udzielanie sobie wzajemnej pomocy w przezwyciężaniu barier, w zaspokajaniu materialnych i bytowych potrzeb, ale i w pokonywaniu trudności na jakie napotykają w funkcjonowaniu społecznym.
3. Wymiana doświadczeń i informacji o znaczeniu samopomocy osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin w tworzeniu możliwości rozwijania kompetencji niezbędnych do ich funkcjonowania społecznego.

MODUŁ III UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA
KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA
w jego ramach preferowane będą następujące działania:
1. Wzmacnianie motywacji w kierunku rozwoju zainteresowań i umiejętności, które wpłyną pozytywnie na samoocenę uczestników oraz będą prowadziły do ich usamodzielniania.
2. Szkolenia, warsztaty, kursy dostosowane do potrzeb osoby z zaburzeniami psychicznymi.
3. Spotkania ze specjalistami (doradca zawodowy, prawnik, trener – coach rozwojowy itp.).
4. Motywowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do udziału w różnorodnych formach aktywności sportowo-ruchowej.
5. Organizowanie spotkań mających na celu zrozumienie własnej sytuacji i poprawę kontaktu z otoczeniem

MODUŁ IV INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ
w jego ramach preferowane będą następujące działania:
1. Wzmacnianie pozytywnej postawy i budzenie świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych w celu promowania postaw zrozumienia, akceptacji i tolerancji dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym poprzez promowanie dobrych praktyk i innowacyjnych działań w zakresie pomocy, w tym usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej i inne podmioty oraz tworzenie sieci optymalnych ofert wsparcia.

Oferty konkursowe można składać do 4 stycznia 2019 roku, do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce realizacji projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-do-programu-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci-edycja-2019-r

Komentarze (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowy tekst jednolity ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Nowy tekst jednolity ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

26 sierpnia 2020      TAGI:      
W dniu 21.08.2020 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 a COVID-19

21 marca 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dokonało zmiany dotychczasowych wytycznych...»
KPA - ujednolicenie ustawy

KPA – nowy tekst jednolity

25 lutego 2020      TAGI:         
W dniu 18.02.2020 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Nowy tekst jednolity ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

W dniu 8 maja 2020 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030

Trwają konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia...»