Newsy         

Startuje nowy program: „Od zależności ku samodzielności”

MODUŁ I WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
w jego ramach będą preferowane następujące działania:
1. Rozwój skutecznych, innowacyjnych form i metod wsparcia środowiskowego dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Umożliwienie rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi korzystania z usług wspierających okresowe zastąpienie ich w sprawowaniu funkcji opiekuńczych.
3. Szkolenia, kursy i warsztaty dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, służące nabyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z chorobą i jej objawami w życiu codziennym.
4. Inicjowanie i wsparcie grup samopomocowych dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.

MODUŁ II SAMOPOMOC
w projekcie szczególnie preferowane są innowacyjne projekty wspierające samopomoc, będące operacjonalizacją zasady pomocniczości państwa, oparte na osiągnięciach nauki i dobrych praktyk, w tym zwłaszcza działania zmierzające do rozwoju samopomocy osób chorujących psychicznie i osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz rodzin tych osób, w tym:
1. Edukowanie i motywowanie się osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin w dążeniu do samodzielności.
2. Wspieranie organizowania się osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz rodzin tych osób, np. w formie grup wsparcia – mające na celu udzielanie sobie wzajemnej pomocy w przezwyciężaniu barier, w zaspokajaniu materialnych i bytowych potrzeb, ale i w pokonywaniu trudności na jakie napotykają w funkcjonowaniu społecznym.
3. Wymiana doświadczeń i informacji o znaczeniu samopomocy osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin w tworzeniu możliwości rozwijania kompetencji niezbędnych do ich funkcjonowania społecznego.

MODUŁ III UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA
KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA
w jego ramach preferowane będą następujące działania:
1. Wzmacnianie motywacji w kierunku rozwoju zainteresowań i umiejętności, które wpłyną pozytywnie na samoocenę uczestników oraz będą prowadziły do ich usamodzielniania.
2. Szkolenia, warsztaty, kursy dostosowane do potrzeb osoby z zaburzeniami psychicznymi.
3. Spotkania ze specjalistami (doradca zawodowy, prawnik, trener – coach rozwojowy itp.).
4. Motywowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do udziału w różnorodnych formach aktywności sportowo-ruchowej.
5. Organizowanie spotkań mających na celu zrozumienie własnej sytuacji i poprawę kontaktu z otoczeniem

MODUŁ IV INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ
w jego ramach preferowane będą następujące działania:
1. Wzmacnianie pozytywnej postawy i budzenie świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych w celu promowania postaw zrozumienia, akceptacji i tolerancji dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym poprzez promowanie dobrych praktyk i innowacyjnych działań w zakresie pomocy, w tym usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej i inne podmioty oraz tworzenie sieci optymalnych ofert wsparcia.

Oferty konkursowe można składać do 4 stycznia 2019 roku, do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce realizacji projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-do-programu-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci-edycja-2019-r

Komentarze Startuje nowy program: „Od zależności ku samodzielności” (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy społecznej

Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy społecznej

17 maja 2023      TAGI:      
W dniu 12 maja 2023r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Nowy tekst jednolity ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Nowy tekst jednolity ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

28 marca 2024      TAGI:      
W dniu 21.03.2024 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Nowy test jednolity ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Nowy test jednolity ustawy o wychowaniu w trzeźwości

16 października 2023      TAGI:      
W dniu 6.10.2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Nowy wzór pouczenia

Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

W dniu 27 kwietnia 2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Nowy tekst jednolity ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Nowy tekst jednolity ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

W dniu 8 marca 2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Klaudia3197 » 24 lipca 2024, 13:41

CZYSTE POWIETRZE

referent001 » 24 lipca 2024, 12:40

Nieprzedłużone orzeczenie

kk1990 » 24 lipca 2024, 12:22

orzeczenie

Karolina914 » 24 lipca 2024, 12:20

Wezwanie do uzupełnienia braków