Rusza nabór na partnera projektu „Włączenie wyłączonych”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór na partnera projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Wyłoniony partner będzie w partnerstwie przygotowywał i realizował projekt, którego celem będzie podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Celem samego projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego nowych i zmodyfikowanych instrumentów wspierania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Przedmiotowy projekt będzie realizowany przez Ministerstwo w partnerstwie z maksymalnie 3 organizacjami pozarządowymi lub organizacjami pracodawców, z których każda spełnia co najmniej 1 z opisanych poniżej warunków, a razem spełniają je wszystkie:

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie działalności na rzecz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • doświadczenie w zakresie projektów dotyczących opracowania zmian systemowych lub rozwiązań modelowych (min. 1 projekt na kwotę min. 1 mln PLN),
 • potencjał kadrowy, w tym m.in.:
  a.) pracowników posiadających doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych
  (min. 2 pracowników, z czego min. 1 z nich posiada doświadczenie w realizacji
  min. 1 projektu jako kierownik/koordynator projektu i min. 1 posiada doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o płatność w min. 1 projekcie),
  b.) pracowników posiadających praktyczne doświadczenie w stosowaniu instrumentów rehabilitacji zawodowej (min. 2 pracowników z min. 2 letnim doświadczeniem w tym obszarze),
 • potencjał organizacyjny rozumiany jako prowadzenie działalności na terenie co najmniej 5 województw, tj. posiadanie siedziby, biura lub filii na terenie danego województwa,
 • doświadczenie w opiniowaniu projektów ustaw lub aktów wykonawczych,
 • doświadczenie we współpracy z publicznymi i niepublicznymi służbami zatrudnienia i innymi instytucjami rynku pracy,
 • doświadczenie w promocji rozwiązań z zakresu równości szans i niedyskryminacji na rynku pracy, w tym wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych.,

Ofertę należy złożyć do dnia 14 lutego 2019 r. – decyduje data wpływu oferty do MRPiPS. Oferty złożone po wskazanym terminie, na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych załączników lub przez nieuprawniony podmiot pozostaną bez rozpatrzenia.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-wlaczeniewylaczonych

Komentarze (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Senior +” 2019 – ruszył nabór wniosków

29 listopada 2018      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję programu...»

Trwa nabór do Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

08 września 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o rozpoczęciu naboru...»

Uwagi do projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Dotychczas na łamach portalu informowaliśmy o trwających pracach legislacyjnych nad...»

Ruszył nabór na partnera projektu „Włączenie wyłączonych”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór otwarty partnera...»

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

08 czerwca 2018      TAGI:      
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zgłosiła...»