Newsy         

W stronę poprawy standardów w placówkach opieki

Trwają prace legislacyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz warunków pobytu osób starszych i niepełnosprawnych, przebywających w legalnie działających placówkach zapewniających całodobową opiekę. Przedmiotowa nowelizacja zakłada uregulowanie zasad pobytu i opuszczania placówek przez osoby, do których ma zastosowanie ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Ponadto wprowadza ona mechanizmy ograniczające samodzielne opuszczania terenu placówek przez ich mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto nowelizacja będzie zakładała ograniczenie liczby miejsc w placówkach całodobowej opieki tylko do 100 mieszkańców. Jednocześnie zostaną wprowadzone wymogi w zakresie wskaźników zatrudnienia oraz kwalifikacji osób świadczących usługi opiekuńcze w w/w placówkach.

Kolejna zmiana będzie dotyczyła poprawy bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych, przebywających w dps dzięki nakreśleniu przez projektodawcę zasad opuszczania terenu placówki przez mieszkańców.

Nadto projektodawca zakłada poszerzenie katalogu fakultatywnego zwalniania z obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt w dps w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej z jednoczesnym skierowaniem dziecka przez sąd do rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej, lub wydania wyroku oddalającego powództwo o alimenty przeciwko osobie zobowiązanej do wnoszenia opłat.

Osoba płacąca za pobyt wstępnego w dps będzie zwolniona z opłat (na swój wniosek) pod warunkiem przedstawienia prawomocnego orzeczenia sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby zobowiązanej do wnoszenia opłaty i jej małoletniego rodzeństwa lub rodzica. Zwolnienia te mają zostać poszerzone na zstępnych osoby zwolnionej z opłaty – wnuka.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wyzsze-standardy-w-placowkach-opieki2

Komentarze (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

ważne

Raport NIK o iluzorycznym nadzorze nad placówkami całodobowej opieki

27 kwietnia 2020      TAGI:         
NIK dokonała analizy sytuacji placówek całodobowej opieki. Jak wynika z podjętych...»
Petycja domów opieki do MRPiPS

Petycja domów opieki do MRPiPS

04 maja 2020      TAGI:         
Opiekunki, opiekunowie, pielęgniarki, rehabilitanci, pracownicy kuchni, personel sprzątający...»
Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

30 kwietnia 2020      TAGI:         
Już 6 maja ma zostać umożliwione otwarcie miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi....»
STOP przemocy domowej

Zwrot w stronę ofiar przemocy domowej

27 kwietnia 2020      TAGI:         
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami, dzięki którym sprawca przemocy...»
Zwrot w stronę ofiar przemocy domowej

Ważny zwrot w stronę ofiar przemocy domowej

04 maja 2020      TAGI:         
W dniu 30.04.2020 r. został przekazany do senatu projekt ustaw o zmianie ustawy –Kodeks...»