Newsy         

Większa dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Podmiot publiczny w ramach zapewniania wskazanej dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami są zobligowane do podejmowania działań mających na celu:
1) uwzględnianie ich potrzeb w planowanej i prowadzonej przez ten podmiot działalności;
2) usuwanie barier, a także zapobieganie ich powstawaniu.

Minimalne wymagania służące zapewnieniu tejże dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:
1) w zakresie dostępności architektonicznej:
a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495),
e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

Z kolei w zakresie dostępności cyfrowej w/w jednostki mają obowiązek zapewnić wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Nadto w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej jednostki są zobligowana do:
a) obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
b) instalacji urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
c) zapewnienia na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
d) zapewnienia, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Jednocześnie ustawodawca przewidział brak możliwości zapewnienia w każdym przypadku wymaganych w drodze ustawy udogodnień. W indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie ze względów technicznych lub prawnych zapewnić określonych rozwiązań, podmiot ten jest obowiązany zapewnić dostęp alternatywny.

Jednocześnie każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności.

Do jego zadań będzie należało w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3) monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Treść ustawy:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1696/1

Komentarze Większa dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Opieka i wsparcie osób starszych z chorobami neurodegeneracyjnymi

Opieka i wsparcie osób starszych z chorobami neurodegeneracyjnymi

22 lutego 2024      TAGI:         
23 lutego 2024 r. odbędzie się transmisja online panelu ekspertów, poświęconego...»
Kongres Praca. Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce

„Kongres Praca. Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce”

19 czerwca 2023      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego...»
Dostępność cyfrowa w zamówieniach publicznych

Dostępność cyfrowa w zamówieniach publicznych

10 listopada 2023      TAGI:      
W ramach projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” realizowanego...»
Większa ochrona przed przemocą coraz bliżej

Większa ochrona przed przemocą coraz bliżej

16 stycznia 2023      TAGI:      
13 stycznia Sejm przyjął projekt ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości,...»
Ulga rehabilitacyjna a laptop

Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością

11 września 2023      TAGI:      
Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje cykl bezpłatnych wydarzeń w ramach obchodów...»
Karolina914 » 24 lipca 2024, 11:53

Wezwanie do uzupełnienia braków

lewan » 24 lipca 2024, 11:27

Ekspres do kawiarni

majka1234 » 24 lipca 2024, 11:22

czyste pow.