Newsy         

Większa dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

W dniu 5.09.2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ma ona na celu poprawę dostępności podmiotów publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w taki sposób, aby samodzielnie mogły korzystać z usług publicznych.

Do wskazanej grupy osób ustawodawca zaliczył osoby, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia barier, które uniemożliwiają lub utrudniają im udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Podmiot publiczny w ramach zapewniania wskazanej dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami są zobligowane do podejmowania działań mających na celu:
1) uwzględnianie ich potrzeb w planowanej i prowadzonej przez ten podmiot działalności;
2) usuwanie barier, a także zapobieganie ich powstawaniu.

Minimalne wymagania służące zapewnieniu tejże dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:
1) w zakresie dostępności architektonicznej:
a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495),
e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

Z kolei w zakresie dostępności cyfrowej w/w jednostki mają obowiązek zapewnić wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Nadto w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej jednostki są zobligowana do:
a) obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
b) instalacji urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
c) zapewnienia na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
d) zapewnienia, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Jednocześnie ustawodawca przewidział brak możliwości zapewnienia w każdym przypadku wymaganych w drodze ustawy udogodnień. W indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie ze względów technicznych lub prawnych zapewnić określonych rozwiązań, podmiot ten jest obowiązany zapewnić dostęp alternatywny.

Jednocześnie każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności.

Do jego zadań będzie należało w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3) monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Treść ustawy:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1696/1

Komentarze (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

RPO w sprawie szczepień osób z niepełnosprawnościami

RPO w sprawie szczepień osób z niepełnosprawnościami

04 stycznia 2021      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia o zajęcie stanowiska w sprawie...»
Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych

30 czerwca 2020      TAGI:         
W wyniku ostatnich nawałnic ucierpiało nie tylko wiele gospodarstw domowych, ale również...»
Płaca minimalna 2022

Zasiłek dla osób bezrobotnych w górę

31 maja 2021      TAGI:         
W‌ ‌dniu‌ ‌24‌ ‌maja‌ ‌2021r.‌ ‌zostało‌ ‌opublikowane‌ ‌obwieszczenie‌...»

Wyższe kryterium w świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

15 stycznia 2020      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach...»
Polska Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Polska Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

17 lutego 2021      TAGI:      
Rada Ministrów przyjęła pierwszą polską Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami....»
księgowa123 » 23 września 2021, 09:39

PIECZA ZASTEPCZA

edytap693 » 23 września 2021, 08:52

Wyliczenie