Bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych

Fundacja Gospodarcza Pro Europa w Toruniu rozpoczyna rekrutację na bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej z województwa kujawsko-pomorskiego do projektu „Profesjonalne kadry instytucji pomocy i integracji społecznej”.

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Dokumenty rekrutacyjne (załączniki od 1 do 5) można pobrać ze strony Fundacji http://fundacja-proeuropa.org.pl/projekty. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji.

UWAGA! Komplet oryginałów dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć osobiście lub przesyłką tradycyjną na adres Biura projektu:

Fundacja Gospodarcza Pro Europa

ul. Warszawska 4/7

87-100 Toruń

Początek rekrutacji dla woj. kujawsko-pomorskiego: 5.02.2020 r.

Koniec rekrutacji dla woj. kujawsko-pomorskiego: 5.03.2020 r.

Planowany termin rozpoczęcia szkoleń dla woj. kujawsko-pomorskiego: 1.04.2020 r.

Planowany termin zakończenia szkoleń dla woj. kujawsko-pomorskiego: 30.09.2020 r.

Przyjmowane są tylko oryginały dokumentów rekrutacyjnych.

Za termin dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę wpływu kompletu dokumentów do Biura projektu.

Czas trwania projektu (obejmujący trzy województwa) 2.01.2020 r. – 31.12.2021 r. Rekrutacja uczestników projektu będzie odbywała się w trzech turach: pierwsza tura w (I kw. 2020 r.) dla woj. kujawsko-pomorskiego, druga tura w (III kw. 2020 r.) dla woj. pomorskiego, trzecia tura w ( I – II kw. 2021 r.) dla woj. zachodniopomorskiego.

Szkolenia 1 lub 2 dniowe (dni robocze) przeprowadzane będą w Toruniu lub innych miejscowościach ustalonych po analizie ankiet, aby uczestnicy projektu mieli łatwy i szybki dojazd do miejsc, w których będą odbywały się szkolenia.

Informacje o rozpoczęciu kolejnych tur rekrutacji oraz przewidywanych terminach rozpoczęcia szkoleń w kolejnych województwach zamieszczane będą na stronie http://fundacja-proeuropa.org.pl/projekty oraz Facebooku.

Zakres tematyczny szkoleń:

1) Domy pomocy społecznej – odpłatność, skierowania, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych, zmiany przepisów.

2) Domy pomocy społecznej – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom domów.

3) Środowiskowe domy samopomocy – zmiany wynikające z realizacji programu „Za życiem”

4) Mieszkania chronione – cel wsparcia, zasady prowadzenia, weryfikacja wniosków o skierowanie, standardy pomieszczeń, zmiany przepisów. Usługi opiekuńcze – zadania gminy, aspekty prawne.

5) Program ‘”Za Życiem” – działanie 4.7., tworzenie mieszkań chronionych i wspomaganych dla osób niepełnosprawnych, analiza potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwość uzyskania przez samorząd dotacji z budżetu państwa na budowę lub adaptację lokali.

6) Przeciwdziałanie bezdomności – zasady i procedury kierowania osób bezdomnych do placówek, zgłaszanie danych do rejestru miejsc tymczasowego schronienia, zmiana przepisów

7) RODO – przetwarzanie danych osobowych – dostosowanie przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .

8) Bezpieczeństwo pracowników socjalnych – zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w trakcie wykonywania czynności zawodowych.

9) Program „Posiłek w szkole i w domu” – aspekty prawne realizacji.

10) Program „Opieka 75+” – możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez gminy w zakresie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym.

11) Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja usług i aspekty prawne.

12) Dostępność Plus – działania wynikające z przepisów.

13) Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – aspekty prawne działań. Programy: Centra Opiekuńczo –Mieszkalne i Usługi dla osób niepełnosprawnych.

14) Ustawa o pomocy społecznej – nowelizacja ustawy (w trakcie prac legislacyjnych).

UWAGA! Każdy zakwalifikowany uczestnik projektu będzie uczestniczył w szkoleniach z zakresu obszarów tematycznych, które wskazał w ankiecie.

Zapraszamy do kontaktu.

tel. kontaktowy 533 665 340,

mail: proeuropa@fundacja-proeuropa.org.pl

Serdecznie zapraszamy!

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Bezpłatne szkolenia dla Kadr Systemu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

29 marca 2019      TAGI:         
Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu realizuje projekt pn. ”Akademia wspierania rodziny...»

Bezpłatne szkolenie: pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie

W dniu 14.03.2019 r. w godz. 12.00–15:00 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP...»

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej – nowa edycja szkolenia!

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem, Fundacja Gospodarcza Pro Europa ogłasza...»

Szkolenia z nowego narzędzia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS). Trwa rekrutacja, zgłoś się!

12 kwietnia 2019      TAGI:      
Zapraszamy pracowników OPS i PCPR na szkolenia z nowego narzędzia Oceny Zasobów Pomocy...»

Bezpłatne warsztaty rozwoju osobistego dla ofiar przemocy domowej

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ organizuje...»