Newsy         

Akcja szczepień przeciw grypie

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało przeprowadzenie bezpłatnej akcji szczepień na grypę.

Wszystkie osoby uprawnione do w/w szczepienia muszą jednak złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku wynikającego z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022.

Komu przysługuje darmowe szczepienie?

1) osobom zatrudnionym w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osobom udzielającym świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;

2) osobom zatrudnionym oraz osobom realizującym usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

3) osobom uprawnionym do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;

4) nauczycielom akademickim i innym osobom prowadzącym na uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz innym osobom zatrudnionym na uczelni;

5) studentom i doktorantom uczestniczącym, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;

6) osobom zatrudnionym w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonującym czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

7) osobom zatrudnionym lub wykonującym obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;

8) pacjentom:
a) zakładu opiekuńczo-leczniczego,
b) zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
c) hospicjum stacjonarnego lub domowego,
d) oddziału medycyny paliatywnej;

9) osobom przebywającym w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;

10) osobom pracującym w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

11) funkcjonariuszom albo żołnierzom: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członkom ochotniczych straży pożarnych, ratownikom górskim i wodnym wykonującym działania ratownicze;

12) Rzecznikom Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;

13) osobom urodzonym nie później niż w 1946 r.

Do wykonania szczepienia nie jest potrzebna recepta. Należy tylko pamiętać, aby do punktu szczepień zgłosić się zdrowym, bez gorączki czy innych objawów infekcji.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/rusza-bezplatna-akcja-szczepien-przeciw-grypie2021

Rozporządzenie:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001581

Komentarze (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Pracodawca i szczepienia przeciw COVID-19

Pracodawca i szczepienia przeciw COVID-19

28 czerwca 2021      TAGI:         
Zainteresowany pracodawca, którego pracownicy wyrażają wolę zaszczepienia się przeciw...»
RPO w sprawie szczepień osób z niepełnosprawnościami

RPO w sprawie szczepień osób z niepełnosprawnościami

04 stycznia 2021      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia o zajęcie stanowiska w sprawie...»
Loteria Narodowego Programu Szczepień

Loteria Narodowego Programu Szczepień

05 lipca 2021      TAGI:         
1 lipca wystartowała Loteria Narodowego Programu Szczepień, realizowana przez Totalizator...»
I edycja Akademii Finansów

I edycja Akademii Finansów

18 października 2021      TAGI:         
Już 8 listopada 2021 r. rusza pierwsza edycja Akademii Finansów, której partnerem...»
Nowe koszty upomnienia

Nowe koszty upomnienia

15 października 2021      TAGI:      
Przypominamy, że od 13 października obowiązują nowe koszty upomnienia, wprowadzone...»