Newsy   

Mała wielka zmiana

W dniu 12 stycznia 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

W dotychczasowym art. 64 dodano pkt 7 w brzmieniu:

„7) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty wykaże, w szczególności na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku, rażące naruszenie przez osobę kierowaną do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu obowiązku alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych względem osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty”.

Oraz w art. 64a zdanie pierwsze otrzymało brzmienie:

„Osobę obowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty, na jej wniosek, pod warunkiem że przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu tego mieszkańca władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona lub prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu tego mieszkańca za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej zstępnego, małoletniego lub pełnoletniego nieporadnego ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny rodzeństwa lub jej rodzica, chyba że skazanie uległo zatarciu”.

Wprowadzana zmiana wydaje się tylko z pozoru mieć charakter kosmetyczny. Do katalogu przesłanek fakultatywnych zwolnienia częściowego lub całkowitego z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej z art. 64 ustawy o pomocy społecznej dodano nową przesłankę.
Z kolei art. 64a rozszerzono o zwolnienie z odpłatności osoby, która przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu mieszkańca domu pomocy społecznej za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej zstępnego, małoletniego lub pełnoletniego nieporadnego ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny rodzeństwa lub jej rodzica, chyba że skazanie uległo zatarciu.

Jednocześnie ustawodawca zawarł w ustawie przepis przejściowy, na podstawie którego do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy będą stosowane przepisy w brzmieniu nadanym tą ustawą.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000006601.pdf

Komentarze (1)

      2 + 5 = ?    
"rażące naruszenie innych obowiązków rodzinnych" Kto wie co to znaczy? Szerokie pole do interpretacji i nadużyć! Kto wymyśla takie głupoty?
DODAŁ: nowapa DNIA 14 stycznia 2022 O 12:01

ZOBACZ PODOBNE

Wyrównanie w lutym

Wyrównanie w lutym

13 stycznia 2022      TAGI:      
Od 1 stycznia 2022 r. zaczął obowiązywać tzw. „Nowy Ład”, który już wzbudził...»
Bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych

Bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych

11 stycznia 2022      TAGI:         
3 stycznia ruszyła rekrutacja na nową turę bezpłatnych szkoleń realizowanych przez...»
RPO o adopcji dzieci niepełnosprawnych

RPO o adopcji dzieci niepełnosprawnych

10 stycznia 2022      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu skierowanym do Minister Rodziny i Polityki...»

Ministerstwo wyjaśnia niejasne przepisy

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej dostrzegając...»

KFS pod lupą NIK

03 stycznia 2022      TAGI:      
NIK opublikował raport wiążący się z przeprowadzeniem kontroli w obszarze Krajowego...»
nowa21 » 16 stycznia 2022, 13:12

Pilne! Czy ktoś wie co zrobić w takiej sytuacji?

GOPS_1234 » 16 stycznia 2022, 11:44

Dzierżawa za pszenice

karola ops » 16 stycznia 2022, 09:02

SZO i SP jednocześnie

1burza » 15 stycznia 2022, 21:10

zbiory centralne

karola ops » 15 stycznia 2022, 08:39

Ogrzewanie domu