Newsy   

Mała wielka zmiana

W dniu 12 stycznia 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

W dotychczasowym art. 64 dodano pkt 7 w brzmieniu:

„7) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty wykaże, w szczególności na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku, rażące naruszenie przez osobę kierowaną do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu obowiązku alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych względem osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty”.

Oraz w art. 64a zdanie pierwsze otrzymało brzmienie:

„Osobę obowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty, na jej wniosek, pod warunkiem że przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu tego mieszkańca władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona lub prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu tego mieszkańca za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej zstępnego, małoletniego lub pełnoletniego nieporadnego ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny rodzeństwa lub jej rodzica, chyba że skazanie uległo zatarciu”.

Wprowadzana zmiana wydaje się tylko z pozoru mieć charakter kosmetyczny. Do katalogu przesłanek fakultatywnych zwolnienia częściowego lub całkowitego z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej z art. 64 ustawy o pomocy społecznej dodano nową przesłankę.
Z kolei art. 64a rozszerzono o zwolnienie z odpłatności osoby, która przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu mieszkańca domu pomocy społecznej za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej zstępnego, małoletniego lub pełnoletniego nieporadnego ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny rodzeństwa lub jej rodzica, chyba że skazanie uległo zatarciu.

Jednocześnie ustawodawca zawarł w ustawie przepis przejściowy, na podstawie którego do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy będą stosowane przepisy w brzmieniu nadanym tą ustawą.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000006601.pdf

Komentarze Mała wielka zmiana (2)

      4 + 3 = ?    
Witam, gdzie znajdę informację nt opiekuna tymczasowego i kto sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją opieki, bo mówi się że OPS a w nich pr. socjalny z rejonu. Czy to możliwe? Gdzie jest mowa o takich zadaniach pr.socjalnego?
DODAŁ: T-MOBILE DNIA 13 kwietnia 2022 O 15:35
"rażące naruszenie innych obowiązków rodzinnych" Kto wie co to znaczy? Szerokie pole do interpretacji i nadużyć! Kto wymyśla takie głupoty?
DODAŁ: nowapa DNIA 14 stycznia 2022 O 12:01

ZOBACZ PODOBNE

Od 1 stycznia zmiana wysokości zasiłku stałego

Od 1 stycznia zmiana wysokości zasiłku stałego

28 listopada 2023      TAGI:      
Z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie nowelizacja ustaw z dnia 12 marca 2004 r.opomocy...»
NIK o ochronie danych w samorządach

NIK o ochronie danych w samorządach

26 lutego 2024      TAGI:         
NIK dokonała kontroli w kilku jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia...»
Zastrzeganie numeru PESEL okiem Ministerstwa

Zastrzeganie numeru PESEL okiem Ministerstwa

26 lutego 2024      TAGI:         
Ministerstwo Cyfryzacji, wychodząc naprzeciw potrzebom obywateli, opublikowało informację...»
Opieka i wsparcie osób starszych z chorobami neurodegeneracyjnymi

Opieka i wsparcie osób starszych z chorobami neurodegeneracyjnymi

22 lutego 2024      TAGI:         
23 lutego 2024 r. odbędzie się transmisja online panelu ekspertów, poświęconego...»
Przemoc wobec osób starszych

„Przemoc wobec osób starszych”

21 lutego 2024      TAGI:         
15 marca 2024 r. w godz. 12:00 - 14:00 w Biurze RPO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie...»
Ag@@ » 26 lutego 2024, 18:53

Leasing finansowy/operacyjny

TomekM » 26 lutego 2024, 18:03

AOON - KOREKTA, FP

Renia C » 26 lutego 2024, 16:38

ważność orzeczenia

alaaa » 26 lutego 2024, 16:22

976 -wzajemne wyłączenia