Newsy   

Mała wielka zmiana

W dniu 12 stycznia 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

W dotychczasowym art. 64 dodano pkt 7 w brzmieniu:

„7) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty wykaże, w szczególności na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku, rażące naruszenie przez osobę kierowaną do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu obowiązku alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych względem osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty”.

Oraz w art. 64a zdanie pierwsze otrzymało brzmienie:

„Osobę obowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty, na jej wniosek, pod warunkiem że przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu tego mieszkańca władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona lub prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu tego mieszkańca za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej zstępnego, małoletniego lub pełnoletniego nieporadnego ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny rodzeństwa lub jej rodzica, chyba że skazanie uległo zatarciu”.

Wprowadzana zmiana wydaje się tylko z pozoru mieć charakter kosmetyczny. Do katalogu przesłanek fakultatywnych zwolnienia częściowego lub całkowitego z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej z art. 64 ustawy o pomocy społecznej dodano nową przesłankę.
Z kolei art. 64a rozszerzono o zwolnienie z odpłatności osoby, która przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu mieszkańca domu pomocy społecznej za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej zstępnego, małoletniego lub pełnoletniego nieporadnego ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny rodzeństwa lub jej rodzica, chyba że skazanie uległo zatarciu.

Jednocześnie ustawodawca zawarł w ustawie przepis przejściowy, na podstawie którego do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy będą stosowane przepisy w brzmieniu nadanym tą ustawą.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000006601.pdf

Komentarze Mała wielka zmiana (2)

      2 + 3 = ?    
Witam, gdzie znajdę informację nt opiekuna tymczasowego i kto sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją opieki, bo mówi się że OPS a w nich pr. socjalny z rejonu. Czy to możliwe? Gdzie jest mowa o takich zadaniach pr.socjalnego?
DODAŁ: T-MOBILE DNIA 13 kwietnia 2022 O 15:35
"rażące naruszenie innych obowiązków rodzinnych" Kto wie co to znaczy? Szerokie pole do interpretacji i nadużyć! Kto wymyśla takie głupoty?
DODAŁ: nowapa DNIA 14 stycznia 2022 O 12:01

ZOBACZ PODOBNE

Zmiana okresu kwarantanny

Zmiana okresu kwarantanny

25 stycznia 2022      TAGI:         
W dniu 24.01.2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia 21 stycznia...»
Mała rewolucja w „ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej”

Mała rewolucja w „ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej”

05 grudnia 2022      TAGI:      
1 grudnia odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu...»
Kwoty wolne w górę

Kwoty wolne w górę

02 lutego 2023      TAGI:   
W dniu 26 stycznia Sejm uchwalił ustawę, która przewiduje podwyższenie kwot wolnych...»
KNF przekonuje „NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI”

KNF przekonuje „NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI”

01 lutego 2023      TAGI:      
UKNF rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjną pod hasłem „NIE WSZYSTKO...»
Po pierwsze rodzina

„Po pierwsze rodzina”

31 stycznia 2023      TAGI:         
Ruszyła kolejna edycja konkursu „Po pierwsze rodzina”, który jest skierowany doorganizacji...»