Urlop bezpłatny a rezygnacja z zatrudnienia

Przyznanie uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (dalej u.ś.r.), niejednokrotnie nastręcza wielu trudności interpretacyjnych. WSA w Gliwicach stanął przed koniecznością rozstrzygnięcia, czy urlop bezpłatny w świetle art. 17 ust. 1 u.ś.r. stanowi podstawę do przyznania wnioskowanego świadczenia.

Jak zauważa WSA, w art. 3 pkt 22 u.ś.r. zdefiniowano pojęcie „zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej”. Stwierdzono w nim, że jest to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak przypomina art. 174 § 2 Kodeksu pracy (dalej – k.p.), okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Tym samym urlop bezpłatny (art. 174 k.p.) jest okresem, w którym, mimo trwania stosunku pracy, ulegają zawieszeniu wzajemne obowiązki i uprawnienia stron tego stosunku (świadczenie pracy oraz wypłata wynagrodzenia) (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2009 r. sygn. II PK 111/08, Lex nr 738348).

W podobnym tonie wypowiedział się również NSA w wyroku z dnia 19 stycznia 2017 r. sygn. akt I OSK 1867/15, wskazując że: zarówno w przypadku korzystania z urlopu bezpłatnego, jak i urlopu wychowawczego, osoba uprawniona rezygnuje z wykonywania pracy świadczonej w ramach stosunku pracy (…) i nie otrzymuje wynagrodzenia. Nadto NSA stwierdza, że osoba spełniająca przesłanki pozytywne z art. 17 ust. 1 u.ś.r., korzystająca z urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem spełniającym przesłanki z art. 17 ust. 1 u.ś.r. i nie uzyskująca wynagrodzenia, nie musi rozwiązywać stosunku pracy, by uzyskać prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Tym samym dla NSA istota tkwi w braku uzyskiwania wynagrodzenia w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną, a nie do formalnego rozwiązania stosunku pracy.

W ocenie WSA osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym spełnia przesłankę z art. 17 ust. 1 u.ś.r do ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Zapraszamy do zapoznania się z argumentacją sądu.

Źródło:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0227BE3889

Komentarze Urlop bezpłatny a rezygnacja z zatrudnienia (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Udziały w spółce a rezygnacja z zatrudnienia

Udziały w spółce a rezygnacja z zatrudnienia

Na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych dostrzegalne jest orzecznictwo dotyczące...»
webinar

Bezpłatny webinar – „Kontrakt socjalny. O czym warto pamiętać”

28 stycznia 2022      TAGI:         
Do 15 lutego możecie Państwo BEZPŁATNIE zapoznać się z materiałem pt.: "Kontrakt...»
"Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023”

„Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023”

30 września 2022      TAGI:      
Ministerstwo ogłosiło nabór wniosków do "Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego...»

Specjalista ds. pracy socjalnej – oferta pracy

06 czerwca 2023      TAGI:         
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” jest instytutem badawczym nadzorowanym...»
świadczenie wychowawcze

800+ konsultacje społeczne

05 czerwca 2023      TAGI:      
Rząd zapowiedział zmianę dotychczasowej wysokości świadczenia wychowawczego z dotychczasowego...»
ajay1011 » 09 czerwca 2023, 20:20

Właściwa poprawka?

Beatris » 09 czerwca 2023, 11:55

przedłużenie COVID