Urlop bezpłatny a rezygnacja z zatrudnienia

Przyznanie uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (dalej u.ś.r.), niejednokrotnie nastręcza wielu trudności interpretacyjnych. WSA w Gliwicach stanął przed koniecznością rozstrzygnięcia, czy urlop bezpłatny w świetle art. 17 ust. 1 u.ś.r. stanowi podstawę do przyznania wnioskowanego świadczenia.

Jak zauważa WSA, w art. 3 pkt 22 u.ś.r. zdefiniowano pojęcie „zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej”. Stwierdzono w nim, że jest to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak przypomina art. 174 § 2 Kodeksu pracy (dalej – k.p.), okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Tym samym urlop bezpłatny (art. 174 k.p.) jest okresem, w którym, mimo trwania stosunku pracy, ulegają zawieszeniu wzajemne obowiązki i uprawnienia stron tego stosunku (świadczenie pracy oraz wypłata wynagrodzenia) (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2009 r. sygn. II PK 111/08, Lex nr 738348).

W podobnym tonie wypowiedział się również NSA w wyroku z dnia 19 stycznia 2017 r. sygn. akt I OSK 1867/15, wskazując że: zarówno w przypadku korzystania z urlopu bezpłatnego, jak i urlopu wychowawczego, osoba uprawniona rezygnuje z wykonywania pracy świadczonej w ramach stosunku pracy (…) i nie otrzymuje wynagrodzenia. Nadto NSA stwierdza, że osoba spełniająca przesłanki pozytywne z art. 17 ust. 1 u.ś.r., korzystająca z urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem spełniającym przesłanki z art. 17 ust. 1 u.ś.r. i nie uzyskująca wynagrodzenia, nie musi rozwiązywać stosunku pracy, by uzyskać prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Tym samym dla NSA istota tkwi w braku uzyskiwania wynagrodzenia w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną, a nie do formalnego rozwiązania stosunku pracy.

W ocenie WSA osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym spełnia przesłankę z art. 17 ust. 1 u.ś.r do ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Zapraszamy do zapoznania się z argumentacją sądu.

Źródło:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0227BE3889

Komentarze Urlop bezpłatny a rezygnacja z zatrudnienia (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Tworzenie lub rozwój Centrów Usług Społecznych (CUS) w ramach EFS+ finansowane z nowej perspektywy 2021-2027” – bezpłatny webinar

15 czerwca 2023      TAGI:         
Zapraszamy na bezpłatny webinar pt. „Tworzenie lub rozwój Centrów Usług Społecznych...»
Już 5.10 bezpłatny webinar: Zostań liderem rozwoju usług społecznych

Już 5.10 bezpłatny webinar: Zostań liderem rozwoju usług społecznych

02 października 2023      TAGI:         
Uczelnia Korczaka, lider w kształceniu profesji społecznych, zaprasza do udziału...»
Bezpłatny transport na wybory

Bezpłatny transport na wybory

02 października 2023      TAGI:      
Tylko do dzisiaj osoby uprawnione mogą zgłaszać zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego...»
Centralny rejestr umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych

Centralny rejestr umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych

15 kwietnia 2024      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich w korespondencji kierowanej do Ministerstwa Finansów wyraził...»
„Aktywny rodzic”

„Aktywny rodzic”

15 kwietnia 2024      TAGI:   
Trwają prace nad projektem ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz...»