Newsy      

Powoli kroczą kolejne zmiany w KPA

Do senatu trafiła Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Jak zapewnia projektodawca, jego celem jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych niekorzystnych z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie zwraca on uwagę na proces „inflacji prawa”, która negatywnie wpływa na konkurencyjność polskiej gospodarki, a także na stosunek obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

W tym stanie rzeczy wg projektodawcy istnieje potrzeba dokonywania systematycznego przeglądu regulacji prawnych pod kątem identyfikacji nadmiarowych procedur, które stanowią nieuzasadnione obciążenie dla uczestników obrotu w tym w kodeksie postępowania administracyjnego. Tym samym ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301 i 1855) w art. 37 po § 3 projektodawca dodaje § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Jeżeli ponaglenie zostało wniesione przed upływem terminu określonego w art. 35 albo przepisach szczególnych, organ prowadzący postępowanie pozostawia ponaglenie bez rozpoznania. Przepisów § 4–8 nie stosuje się.”.

Jak zauważa projektodawca, ponaglenie wnoszone przed terminem przewidzianym na rozpatrzenie sprawy jest działaniem, które nie służy ani obywatelom, ani organom administracji z uwagi na angażowanie aż 2 organów. Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia, wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy, a także ustosunkować się do niego. Z kolei organ II instancji jest zobowiązany do rozpatrzenia ponaglenia.

Źródło:

https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1391.html

Komentarze Powoli kroczą kolejne zmiany w KPA (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w pieczy zastępczej oraz plan pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej coraz bliżej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie...»
Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

20 marca 2023      TAGI:         
W dniu 15 marca 2023 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie...»
Ważne zmiany w pieczy zastępczej

Zmiany w pieczy zastępczej faktem

21 października 2022      TAGI:      
W dniu 19 października 2022 r. została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu...»
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Szykują się zmiany w pomocy społecznej

30 stycznia 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych...»
Małe wielkie zmiany

Małe wielkie zmiany

25 września 2023      TAGI:         
Z dniem 22 września zaczynają częściowo już obowiązywać przepisy wprowadzone...»