Newsy      

Powoli kroczą kolejne zmiany w KPA

Do senatu trafiła Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Jak zapewnia projektodawca, jego celem jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych niekorzystnych z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie zwraca on uwagę na proces „inflacji prawa”, która negatywnie wpływa na konkurencyjność polskiej gospodarki, a także na stosunek obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

W tym stanie rzeczy wg projektodawcy istnieje potrzeba dokonywania systematycznego przeglądu regulacji prawnych pod kątem identyfikacji nadmiarowych procedur, które stanowią nieuzasadnione obciążenie dla uczestników obrotu w tym w kodeksie postępowania administracyjnego. Tym samym ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301 i 1855) w art. 37 po § 3 projektodawca dodaje § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Jeżeli ponaglenie zostało wniesione przed upływem terminu określonego w art. 35 albo przepisach szczególnych, organ prowadzący postępowanie pozostawia ponaglenie bez rozpoznania. Przepisów § 4–8 nie stosuje się.”.

Jak zauważa projektodawca, ponaglenie wnoszone przed terminem przewidzianym na rozpatrzenie sprawy jest działaniem, które nie służy ani obywatelom, ani organom administracji z uwagi na angażowanie aż 2 organów. Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia, wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy, a także ustosunkować się do niego. Z kolei organ II instancji jest zobowiązany do rozpatrzenia ponaglenia.

Źródło:

https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1391.html

Komentarze Powoli kroczą kolejne zmiany w KPA (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w Kodeksie pracy na progu

Zmiany w Kodeksie pracy na progu

13 marca 2023      TAGI:      
Do podpisu prezydenta trafiła nowelizacja Kodeksu pracy. Ustawa wprowadza wiele zmian...»
Małe wielkie zmiany

Małe wielkie zmiany

25 września 2023      TAGI:         
Z dniem 22 września zaczynają częściowo już obowiązywać przepisy wprowadzone...»

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 28 lipca 2023 r. – kluczowe zmiany (bezpłatne szkolenie online)

20 sierpnia 2023      TAGI:         
Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych...»
Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

12 stycznia 2023      TAGI:      
Jak podnosi Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia, projekt...»
Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników

Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników

23 lutego 2023      TAGI:      
W dniu 20 lutego prezydent podpisał ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy...»
aktosik » 20 czerwca 2024, 15:09

cbb status wniosku zarejestrowany

Oktawia » 20 czerwca 2024, 15:04

zas. piel. dwa orzeczenia

Patela » 20 czerwca 2024, 14:55

ŚP a dziłalność nierejestrowa

gopsianka » 20 czerwca 2024, 14:55

Zmiana płci posiadacza KDR