Newsy      

Powoli kroczą kolejne zmiany w KPA

Do senatu trafiła Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Jak zapewnia projektodawca, jego celem jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych niekorzystnych z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie zwraca on uwagę na proces „inflacji prawa”, która negatywnie wpływa na konkurencyjność polskiej gospodarki, a także na stosunek obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

W tym stanie rzeczy wg projektodawcy istnieje potrzeba dokonywania systematycznego przeglądu regulacji prawnych pod kątem identyfikacji nadmiarowych procedur, które stanowią nieuzasadnione obciążenie dla uczestników obrotu w tym w kodeksie postępowania administracyjnego. Tym samym ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301 i 1855) w art. 37 po § 3 projektodawca dodaje § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Jeżeli ponaglenie zostało wniesione przed upływem terminu określonego w art. 35 albo przepisach szczególnych, organ prowadzący postępowanie pozostawia ponaglenie bez rozpoznania. Przepisów § 4–8 nie stosuje się.”.

Jak zauważa projektodawca, ponaglenie wnoszone przed terminem przewidzianym na rozpatrzenie sprawy jest działaniem, które nie służy ani obywatelom, ani organom administracji z uwagi na angażowanie aż 2 organów. Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia, wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy, a także ustosunkować się do niego. Z kolei organ II instancji jest zobowiązany do rozpatrzenia ponaglenia.

Źródło:

https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1391.html

Komentarze Powoli kroczą kolejne zmiany w KPA (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym podpisane przez prezydenta

Będą zmiany w zatrudnieniu socjalnym

29 lipca 2021      TAGI:         
Trwają prace nad nowelizacją ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Projektowane zmiany...»
500+ i ZUS

Będą zmiany w świadczeniach wychowawczych

02 września 2021      TAGI:         
Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Rada Ministrów przyjęła...»
Kolejne wydłużenie pracy zdalnej i zasiłków opiekuńczych

Kolejne wydłużenie pracy zdalnej i zasiłków opiekuńczych

12 kwietnia 2021      TAGI:         
W dniu 8.04.2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia...»
Reakcja Federacji na projektowane zmiany w 500+

Reakcja Federacji na projektowane zmiany w 500+

09 czerwca 2021      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wystąpiła...»
Wakacyjne luzowanie obostrzeń

Wakacyjne luzowanie obostrzeń. Zmiany już w czerwcu

18 czerwca 2021      TAGI:      
Wakacje przyniosą luzowanie obostrzeń. Od 26 czerwca nastąpi zmiana statusu osoby...»
Marta833 » 04 października 2022, 19:35

wypata środków przed nowelizacją

joanops » 04 października 2022, 15:45

dodatek węglowy wynagrodzenia

barbarinka » 04 października 2022, 15:15

Program AOON 2022

Karollla » 04 października 2022, 14:49

koordynacja - ZGON wnioskodawcy