Szkolenia      

ZMIANA USTAWY! Działalność zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych w myśl znowelizowanych przepisów o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Działalność zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych w myśl znowelizowanych przepisów o przeciwdziałaniu przemocy domowej”.

Cena szkolenia:

400 zł brutto

Czas trwania: 9:00-15:00

Cena obejmuje:

• Możliwość zadawania pytań na żywo podczas szkolenia
• Możliwość konsultacji z prelegentem do 7 dni po szkoleniu
• Autorskie materiały szkoleniowe
• Certyfikat uczestnictwa

Data szkolenia:

27 marca 2023

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez jego uczestników praktycznych umiejętności dotyczących prowadzenia działań pomocowych wobec osób doświadczających i stosujących przemoc domową w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z nowymi uprawnieniami i obowiązkami zespołów interdyscyplinarnych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej na terenie gminy oraz metodyki pracy grup diagnostyczno-pomocowych.

Szkolenie dedykujemy:

Szkolenie skierowane jest do pracowników pomocy społecznej, funkcjonariuszy policji, kuratorów sądowych, przedstawicieli oświaty oraz ochrony zdrowia, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, osób pełniących funkcję przewodniczącego zespołu.

Nabyte umiejętności:

Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się ze zmianami wynikającymi z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz aktów towarzyszących. Uczestnik szkolenia będzie posiadał wiedzę na temat swoich obowiązków wynikających z pracy w zespole interdyscyplinarnym bądź grupie diagnostyczno-pomocowej. Ponadto szkolenie wyposaża w wiedzę dotyczącą technicznych kwestii funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, do których należą: sporządzenie regulaminu funkcjonowania zespołu, dokumentowanie posiedzeń zespołu oraz grup diagnostyczno-pomocowych, realizacja procedury ,,Niebieskie Karty” w oparciu o nowe zapisy dotyczące podejmowania działań pomocowych wobec osoby doświadczającej i stosującej przemoc.

Plan szkolenia:

Temat 1 – Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej – redefinicja pojęcia przemocy w rodzinie. Regulacje wprowadzające pojęcia przemocy ekonomicznej oraz cyberprzemocy.

Temat 2 – Osoba doznająca i stosująca przemoc domową – rozszerzenie kręgu osób objętych ochroną.

Temat 3 – Zmiany w zakresie funkcjonowania grup roboczych. Istota i rola grup diagnostyczno-pomocowych. Monitorowanie sytuacji osób lub rodzin dotkniętych przemocą domową, a także zagrożonych jej wystąpieniem, w tym również po zakończeniu Procedury ,,Niebieskie Karty”. Praca grupy diagnostyczno-pomocowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Obowiązek zawiadomienia osoby stosującej przemoc o wszczęciu procedury ,,Niebieskie Karty” pod jej nieobecność.

Temat 4 – Procedura postępowania zespołu interdyscyplinarnego w sytuacji uchylania się przez osobę stosującą przemoc od podejmowania działań mających na celu zmianę postępowania – w szczególności przez brak współpracy z grupą diagnostyczno-pomocową. Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia.

Temat 5 – Kierowanie osób stosujących przemoc do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno-terapeutycznych.

Temat 6 – Budowanie regulaminu zespołu interdyscyplinarnego określającego szczegółowe warunki jego funkcjonowania oraz tryb i sposób powoływania grup diagnostyczno-pomocowych. Procedura rozpatrywania skarg na działalność zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych.

Temat 7 – Obowiązki członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych. Wyznaczenie osoby do kontaktu i pracy z osobą doświadczającą i stosującą przemoc.

Temat 8 – Zmiany w przepisach szczególnych dotyczących przemocy:

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej;

• Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;

• Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową;

• Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

• Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej;

• Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wzoru zaświadczenia o zgłoszeniu się osoby stosującej przemoc domową do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową lub programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową, a także wzoru pouczenia w tym przedmiocie;

• Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej;

• Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wzoru pouczenia rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, któremu pracownik socjalny zapewnił ochronę, w związku z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia dziecka w przypadku przemocy domowej;

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu czynności zapewniania przez pracownika socjalnego ochrony dziecku, przez umieszczenie go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową.

Szczegółowe informacje:

https://jazwinska-szkolenia.pl/szkolenie/bezpieczenstwo-pracownikow-socjalnych-w-trakcie-wykonywania-obowiazkow-zawodowych-195-368/

Prowadzący:

dr Michał Gluzek – Doktor nauk społecznych, certyfikowany superwizor pracy socjalnej, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zapraszamy do kontaktu:
Monika Szczepanik
Specjalista ds. sprzedaży i marketingu
Tel. 539-641-467
e-mail: [email protected]

Komentarze ZMIANA USTAWY! Działalność zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych w myśl znowelizowanych przepisów o przeciwdziałaniu przemocy domowej (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 28 lipca 2023 r. – kluczowe zmiany (bezpłatne szkolenie online)

20 sierpnia 2023      TAGI:         
Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych...»
Zasiłek opiekuńczy – webinarium

Praca z trudnym klientem – jak radzić sobie z „gadzim mózgiem” u siebie i u klienta oraz jak wzmacniać „szczęśliwy mózg” – bezpłatny webinar

23 stycznia 2023      TAGI:      
Zapraszamy na bezpłatny webinar prowadzony przez panią Iwonę Klimowicz. Tytuł wydarzenia: Praca...»
Praca z rodziną dotkniętą problemem przemocy domowej w oparciu o procedurę Niebieskie Karty ze szczególnym uwzględnieniem budowania i realizacji planu pomocy.

Praca z rodziną dotkniętą problemem przemocy domowej w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Szkolenie online.

07 lutego 2024      TAGI:      
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online z sesją pytań i odpowiedzi, które na żywo...»

Świadczenia opiekuńcze w świetle nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (bezpłatne szkolenie online)

05 czerwca 2023      TAGI:         
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Świadczenia opiekuńcze w świetle...»