Szkolenia      

Działalność grupy diagnostyczno-pomocowej w praktyce z uwzględnieniem diagnozy rodziny oraz indywidualnego planu pomocy. Szkolenie online z sesją pytań i odpowiedzi.

Zapraszamy nowo powstałe Zespoły Interdyscyplinarne/Grupy Diagnostyczno-pomocowe do udziału w szkoleniu online: Działalność grupy diagnostyczno-pomocowej w praktyce z uwzględnieniem diagnozy rodziny oraz indywidualnego planu pomocy.

Do szkolenia dołączamy 15 WZORÓW DOKUMENTÓW!

Szczegóły oferty:

✍Temat: Działalność grupy diagnostyczno-pomocowej w praktyce z uwzględnieniem diagnozy rodziny oraz indywidualnego planu pomocy.

📅 Termin: 23.01.2024 r. Godz.: od 10.00 do 13.00. Szkolenie na żywo z możliwością zadawania pytań.

Rejestracja: https://szkoleniaexpert.clickmeeting.com/dzialalnosc-gdp-w-praktyce-z-uwzglednieniem-diagnozy-rodziny-oraz-indywidualnego-planu-pomocy-/register

💸 Cena: 900 zł brutto za zgłoszoną jednostkę/ ZI. UWAGA! Rabat! Udzielamy Państwu 20% rabatu, cena z uwzględnieniem rabatu wynosi 720 zł brutto za zgłoszoną jednostkę/ ZI. Żeby uzyskać rabat, należy wpisać w formularzu rejestracyjnym hasło ” OPS rabat 20%” w rubryce „kod rabatowy”.

👩‍💻‍ Program szkolenia:

1. Ogólne założenia dotyczące funkcjonowania grup diagnostyczno-pomocowych.

– Grupy diagnostyczno-pomocowe jako podstawowa komórka odpowiedzialna za prowadzenie procedury „ Niebieskie Karty” w świetle nowych przepisów.
– Czy oprócz diagnozy sytuacji osoby dotkniętej przemocą domową zawartej w formularzu NK – C sporządza się dodatkowe dokumenty w ramach diagnozy?
– Jakie działania podejmują poszczególni członkowie grupy diagnostyczno-pomocowej w ramach indywidualnego planu pomocy na rzecz osób doznających przemocy domowej?
– Jak dokumentować działania w ramach realizacji indywidualnego planu pomocy na rzecz osób doznających przemocy domowej?
– Co w sytuacji kiedy w toku jest prowadzona procedura „ Niebieska Karta” uruchomiona przed powołaniem nowego Zespołu Interdyscyplinarnego i niezakończona w chwili jego powołania?
– Kiedy Zespół Interdyscyplinarny może powołać Grupę Diagnostyczno-Pomocową?

2. Skład grup diagnostyczno-pomocowych.

– Kiedy podstawowy skład grupy diagnostyczno-pomocowej ulega z mocy prawa rozszerzeniu?
– Na czyj wniosek rozszerza się skład grupy diagnostyczno-pomocowej?
– Kto ma kompetencje do rozszerzenia grupy diagnostyczno-pomocowej?
– Czy na podstawie nowego regulaminu dotyczącego trybu i sposobu powoływania grup diagnostyczno-pomocowych można powołać grupę do tych spraw, które są w toku, a wcześniej były realizowane przez grupy robocze.

3. Zadania i kompetencje członków grup diagnostyczno-pomocowych.

– Kiedy grupa diagnostyczno-pomocowa odstępuje od dalszych działań, a kiedy kończy procedurę „ Niebieskie Karty”?
– Czy odstąpienie od dalszych działań grupy diagnostyczno-pomocowej wymaga udokumentowania w formie protokołu?
– Na jakim etapie procedury „ Niebieskie Karty” powinno się odstąpić od dalszych działań?
– Czy aby zamknąć procedurę „ Niebieskie Karty” konieczne jest zrealizowanie indywidualnego planu pomocy?

– Jak powinna być sporządzona diagnoza rodziny ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego planu pomocy?
– Czy jeśli świadkami przemocy domowej są dzieci, to należy sporządzić plan pomocy dziecku?
– Jakie działania pomocowe obejmuje plan pomocy dziecku ?- omówienie przykładowego planu pomocy dziecku
– Kto powinien sporządzić plan pomocy dziecku?

– Jakie informacje powinny znaleźć się w protokole z zakończenia procedury „ Niebieskie Karty”?
– Czy w każdym przypadku prowadzonej procedury grupa diagnostyczno-pomocowej występuje do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych?
– Co w szczególności należy do obowiązków pracownika socjalnego jako członka grupy diagnostyczno-pomocowej , a co należy do obowiązków funkcjonariusza Policji?

– Jakie informacje w szczególności powinny być zawarte w notatce urzędowej z monitoringu pracownika socjalnego?
– Jakie informacje w szczególności powinny być zawarte w notatce z monitoringu funkcjonariusza Policji?
– Jakie informacje w szczególności powinny być zawarte w informacji o sytuacji dziecka przedstawiciela oświaty?

– W jaki sposób powinny być organizowane spotkania z osobami dotkniętymi przemocą domową oraz osobami stosującymi przemoc?

4. Działania monitorujące prowadzone przez grupę diagnostyczno-pomocową.

– W jakim przypadku monitoring jest obligatoryjny ?
– Czy można prowadzić monitoring za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej?
– Jak dokumentować prowadzony monitoring?
– Co w przypadku gdy rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania działań?
– Co w sytuacji, w której w trakcie monitoringu dojdzie do aktu przemocy domowej?

5. Skarga na działanie grupy diagnostyczno-pomocowej lub członków grupy.

– Na jakiej podstawie prawnej może zostać złożona skarga na działanie grupy diagnostyczno-pomocowej?
– Kto może wnieść skargę na działanie grupy diagnostyczno-pomocowej lub jej członków?
– Który organ jest właściwy do rozpoznania skargi na działanie grupy diagnostyczno-pomocowej?
– W jakim trybie jest rozpatrywana skarga na działanie grupy diagnostyczno-pomocowej?

Do szkolenia dołączamy wzory dokumentów:

1. Oświadczenie o ochronie danych osobowych.
2. Wniosek o poszerzenie składu grupy diagnostyczno-pomocowej.
3. Protokół z pierwszego posiedzenia grupy diagnostyczno-pomocowej / przebieg grupy, diagnoza doznawania przemocy, plan pomocy/.
4. Protokół z kolejnego posiedzenia grupy diagnostyczno-pomocowej / wraz z monitoringiem/.
5. Protokół grupy diagnostyczno-pomocowej z zakończenia procedury” Niebieskie Karty”.

6. Protokół odstąpienia od dalszych działań w związku z niepotwierdzeniem stosowania przemocy domowej.
7. Protokół z posiedzenia grupy diagnostyczno-pomocowej dotyczący podejmowanych działań monitorujących po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”.
8. Zawiadomienie o wszczęciu procedury „ Niebieskie Karty”.
9. Zaproszenie dla osoby dotkniętej przemocą domową na spotkanie z członkami grupy diagnostyczno-pomocowej.
10. Wezwanie dla osoby stosującej przemocą domową na spotkanie z członkami grupy diagnostyczno-pomocowej.

11. Wniosek o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym/programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc.
12. Wniosek o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę stosującą przemoc wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971r – Kodeks Wykroczeń.
13. Informacja do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „ Niebieskie Karty”.
14. Informacja dla osoby doznającej przemocy domowej /osoby stosującej przemoc domową o zakończeniu procedury „ Niebieskie Karty”/ odstąpieniu od dalszych działań.
15. Plan pomocy dziecku.

📌 Prowadząca:

Anna Matras. Trener i urzędnik. Praktyk od ponad 19 lat, specjalista w zakresie pracy z osobą doświadczająca przemocy, pracująca jako specjalista pracy socjalnej. Długoletnia Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie (od sierpnia 2011 r. do września 2023 r.). Koordynuje zadania ustawowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizuje procedurę „Niebieskiej Karty”. Aktywnie prowadzi szkolenia dotyczące szeroko rozumianej problematyki przemocowej. W ramach pracy zawodowej oraz pełnionych funkcji podejmuje szereg działań mających na celu udzielanie skutecznej i wielozakresowej pomocy osobom/ rodzinom uwikłanym w przemoc domową, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich dzieci.

📜 Materiały poszkoleniowe:

– dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia
– certyfikat w wersji elektronicznej (w formacie PDF), wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu
– 15 wzorów dokumentów.

Masz pytania dotyczące tego szkolenia?

Zadzwoń tel.: 690 300 482. Izabela Orlikowska. Manager ds. szkoleń i rozwoju.

pozdrawiamy
Zespół Szkolenia Expert

Więcej informacji na stronie: szkolenia.expert. Śledź nasz profil na FB: szkolenia.expert.

Organizator szkolenia:
Sophia Online ul. Wesoła 1/3 32-050 Skawina; NIP: 6561852057; www.szkolenia.expert

Działalność grupy diagnostyczno-pomocowej w praktyce

Komentarze Działalność grupy diagnostyczno-pomocowej w praktyce z uwzględnieniem diagnozy rodziny oraz indywidualnego planu pomocy. Szkolenie online z sesją pytań i odpowiedzi. (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Dochód w pomocy społecznej. Szkolenie online.

Dochód w pomocy społecznej. Szkolenie online.

31 października 2023      TAGI:         
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na żywo 17 listopada...»
NOWE ZADANIE ASYSTENTA RODZINY

NOWE ZADANIE ASYSTENTA RODZINY – Bezpłatny webinar.

10 marca 2023      TAGI:         
Projekt nowelizacji K.P.K. i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej...»
Praca socjalna

Cykl szkoleń online: Praca socjalna.

06 lutego 2023      TAGI:      
Przygotowaliśmy razem z naszą ekspertką Panią Iwoną Klimowicz cykl 4 szkoleń,...»
Pedagogiczne aspekty pracy Asystenta Rodziny

Spotkanie z ekspertem prof. Izabelą Krasiejko: „Pedagogiczne aspekty pracy Asystenta Rodziny”. Bezpłatny webinar

09 stycznia 2024      TAGI:      
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze z cyklu: "Spotkania z ekspertem", który...»