Newsy

18 tys. zł dostanie bezrobotny w urzędzie pracy na rozpoczęcie własnego biznesu

Osoba bezrobotna nie odda dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jeśli będzie ją prowadziła przez co najmniej 12 miesięcy.

Starosta, w imieniu którego działa dyrektor powiatowego urzędu pracy, ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu dotację na działalność gospodarczą. Maksymalnie jest to 5-krotność przeciętnego wynagrodzenia wg danych GUS w ostatnim kwartale przed złożeniem wniosku (obecnie to kwota 14,8 tys. zł). Najpóźniej na początku lutego dotacja ta będzie jednak wyższa i będzie odpowiadała już 6-krotności średniej płacy. Tak przewiduje nowelizacja tzw. ustawy rynkowej, która wczoraj właśnie została podpisana przez prezydenta.

Dla kogo i na co dotacja
O dotację może ubiegać się każdy bezrobotny zarejestrowany w urzędzie pracy. Pod warunkiem że w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, interwencyjnych lub robót publicznych. A także nie prowadził (nie miał zarejestrowanej) działalności gospodarczej przez ostatni rok i w ciągu pięciu lat nie otrzymał dotacji z Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej.

Dotacja może być przeznaczona na zakup sprzętu, koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa ściśle związanego z prowadzoną działalnością. Nie można więc przeznaczyć dotacji na wydatki niezwiązane bezpośrednio z planowanym biznesem. Na przykład na zakup: ziemi, akcji, obligacji, udziału w spółkach, kaucje, nieruchomości, automatów do gier zręcznościowych.

Wniosek do urzędu pracy
Procedurę ubiegania się o dotację rozpoczyna złożenie wniosku przez bezrobotnego do powiatowego urzędu pracy. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej urzędu albo uzyskać go od urzędnika urzędu pracy. Wnioskodawcy powinni złożyć wniosek w terminie, dokładnie wypełnić wszystkie jego pola. Parafować każdą jego stronę, złożyć wszystkie podpisy. Dołączyć do wniosku załączniki, np.: kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia zawodowe i takie, które potwierdzają przebieg pracy zawodowej oraz posiadane kwalifikacje przydatne do prowadzenia planowanej działalności, np. świadectwa pracy, zaświadczenie o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS w przypadku prowadzenia działalności w przeszłości. We wniosku trzeba również określić listę planowanych zakupów.

We wniosku bezrobotny przedstawia również biznesplan. Opisuje mocne i słabe strony przedsięwzięcia. Przedstawia szanse powodzenia własnego biznesu z punktu widzenia dochodów ludności, prognozowanego wzrostu gospodarczego, stóp kredytowych i inflacji.

Co w biznesplanie
Przyszły przedsiębiorca musi napisać, co zamierza zrobić, jak chce wykorzystać swoje atuty, żeby zminimalizować słabe strony. Jeśli w opisie przedsięwzięcia koncentruje się na korzystnej lokalizacji firmy, dobrej jakości oferowanych produktów, konkurencyjnych lub niskich cenach usług, terminowości realizacji zleceń, bazie klientów, to musi podać konkretne informacje, czy dane statystyczne uzasadniające takie stwierdzenia. Na przykład, jeśli opisuje konkurencję na rynku, musi podać nazwy konkurencyjnych firm w jego najbliższym otoczeniu.

Bezrobotny musi także przedstawić konkretne dane dla zobrazowania wydatków. Są to np.: zakup towarów, usług, materiałów, wynagrodzenia brutto pracowników z należnymi składkami, najem lokalu. Musi też określić średnie miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i usług.

Umowa i zakupy
W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku bezrobotny podpisuje umowę z dyrektorem PUP. Przedstawia w niej zabezpieczenie spłaty dotacji. Może nim być poręczenie cywilne i inne prawnie dopuszczalne formy. Urzędy preferują weksel in blanco podpisany przez co najmniej dwóch poręczycieli wraz z dołączoną deklaracją wekslową.

Bezrobotny musi dokonać zakupów po podpisaniu umowy, nie później jednak niż do 30 dni od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej. Natomiast 45 dni to maksymalny czas na zarejestrowanie działalności gospodarczej liczony od dnia podpisania umowy. Łącznie więc daje to 75 dni na zakupy. Zakupy muszą być dokonane zgodnie z zapisami umowy i pozycjami podanymi we wniosku. Wydatki powinny być dokumentowane fakturami, imiennymi paragonami, umowami kupna-sprzedaży z potwierdzoną płatnością podatku. Ich oryginały musi przedstawić w urzędzie pracy.

560 mln zł
zostało zarezerwowane w Funduszu Pracy w 2009 roku na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

KONTROLA BEZROBOTNEGO
Urząd pracy może kontrolować działalność bezrobotnego. Pracownik z urzędu przyjeżdża do firmy. Ma przy sobie kopie faktur zakupionego sprzętu i sprawdza, czy znajduje się on w pomieszczeniach firmy. Jeśli nie, to przedsiębiorca musi złożyć wyjaśnienia, a nawet zwrócić należną dotację wraz z odsetkami urzędowymi. W chwili obecnej wynoszą one 13 proc. w skali roku. Pieniądze odda również wtedy, gdy zlikwiduje biznes w ciągu pierwszego roku od jego podjęcia lub nie przedłoży dokumentów potwierdzających jego prowadzenie przez 12 miesięcy. Są to: zaświadczenie z ZUS o obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych płaconych z tytułu prowadzenia działalności i zaświadczenie z urzędu skarbowego o tym, że figuruje w jego ewidencji jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Źródło: Gazetaprawna.pl
oprac. ops.pl lotsy

Komentarze 18 tys. zł dostanie bezrobotny w urzędzie pracy na rozpoczęcie własnego biznesu (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

NIK o pracy zdalnej

NIK o pracy zdalnej

06 grudnia 2021      TAGI:         
NIK dokonał oceny organizacji pracy zdalnej w związku z Covid-19 w 40 instytucjach...»
RPO o zaliczeniu do okresu pracy umów cywilnoprawnych

RPO o zaliczeniu do okresu pracy umów cywilnoprawnych

14 grudnia 2021      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) wystąpił do Minister Rodziny i Polityki Społecznej...»
Kierownik Działu terapeutyczno-opiekuńczego - oferta pracy

Kierownik Działu terapeutyczno-opiekuńczego (Kochanów) – oferta pracy

16 lutego 2022      TAGI:      
Dom Pomocy Społecznej "Złota Rybka" w Kochanowie (woj. łódzkie) poszukuje pracownika...»
Metodyka i metodologia pracy socjalnej – nabór na studia podyplomowe wydłużony do 20.11

Metodyka i metodologia pracy socjalnej – nabór na studia podyplomowe wydłużony do 20.11.

05 listopada 2021      TAGI:         
30 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej...»
Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Metodyka i metodologia pracy socjalnej – trwa nabór na studia

10 sierpnia 2022      TAGI:         
Uczelnia Korczaka, jeden z liderów w szkoleniu profesji społecznych, prowadzi nabór...»