EFS dla OPS

17 luty

W związku z trwającym naborem projektów systemowych na lata 2009-2010 dla Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 Instytucja Pośrednicząca przedstawia poniżej najczęściej występujące błędy w złożonych wnioskach o dofinansowanie:

Błędy formalne:

 1. Błędnie wypełnione pole w pkt. 2.1 „Nazwa projektodawcy" – należy wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego łamane przez nazwę odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie.
 2. W Harmonogramie realizacji projektu nie wskazano ilości etatów/czasu poświęconego na realizację poszczególnych zadań przez zaangażowany personel.
 3. Nie wypełniono wszystkich pól w Harmonogramie realizacji projektu w pozycji „Liczba uczestników". W przypadku, gdy we wskazanych zadaniach, nie jest przewidziane uczestnictwo osób objętych wsparciem, w puste pola, w pozycji „Liczba uczestników" należy wpisać „0".
 4. W przypadku projektów dwuletnich w Szczegółowym budżecie projektu nie we wszystkich pozycjach wypełniono pola „Ilość" i „j.m." W pozycjach w których nie jest przewidziany wydatek w danym roku, w puste pola należy wpisać „0".

Błędy merytoryczne:

 1. W punkcie 3.1 „Cel projektu" nie uwzględniono zapisu dotyczącego stanu spełnienia wymogów merytorycznych, a w punkcie 3.3 „Działania" – w opisie zadania Praca socjalna nie uwzględniono zapisu dotyczącego stanu spełnienia wymogów organizacyjnych.
 2. Brak wskazania w punkcie 3.4 „Rezultaty" obowiązkowych wskaźników – zgodnie z zaktualizowaną wersją „Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych…" należy w pkt. 3.4 umieścić następujące wskaźniki twarde: liczbę klientów pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach aktywnej integracji oraz liczbę klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi. Pozostałe rezultaty są wybierane przez Beneficjenta.
 3. Nieprawidłowe przedstawianie pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach projektu w Szczegółowym budżecie projektu. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej ośrodki pomocy społecznej, które otrzymały w ramach puli na „upowszechnianie pracy socjalne" środki w wysokości średnio 48 tys. zł na etat muszą na każdą przyznaną kwotę 48 tys. zł zatrudnić przynajmniej 1 pracownika socjalnego uwzględniając wszystkie pochodne i koszty związane z jego utrzymaniem. Należy pamiętać, że jeżeli w 2008 roku zatrudniono pracowników socjalnych w ramach projektu, przyznana na „upowszechnianie pracy socjalnej" w 2009 i 2010 roku pula środków powinna być wykorzystana na podtrzymanie tego zatrudnienia. Zgodnie z „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych…" wydatki na wsparcie zatrudnienia dodatkowych pracowników socjalnych (lub doradców ds. osób niepełnosprawnych) dokonywane są do wysokości 4 tys. zł na jedną osobę miesięcznie, z tym że wydatki na wynagrodzenie jednego pracownika nie mogą być wyższe niż 150% przeciętnego wynagrodzenia w ośrodku pomocy społecznej. Dopuszczalne jest zatrudnienie większej liczby pracowników w ramach przyznanego limitu. Nie ma natomiast możliwości zatrudniania pracowników socjalnych w ramach projektu z puli przeznaczonej na „aktywną integrację".
 4. Niespójność zapisów pomiędzy punktem 3.3 a harmonogramem i budżetem projektu. Wszystkie wydatki ujęte w budżecie powinny zostać uzasadnione w pkt. 3.3 „Działania".
 5. Nieprawidłowo wyliczone koszty personelu – koszty personelu wykazane w budżecie nie są tożsame z kosztami wyodrębnionymi w Szczegółowym budżecie projektu.
 6. Brak uzasadnienia kosztów w ramach cross-financingu.
 7. Błędne oznaczenie cross-financingu w odniesieniu do sprzętu wykazanego w Szczegółowym budżecie projektu. Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego" zasadą cross-financingu jest objęty sprzęt rozumiany jako środek trwały, którego wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych – czyli powyżej 350,00 zł.
 8. Łączenie wydatków w jedną pozycję objętych cross-financingiem i nie objętych, np.
  • wyposażenie dla pracownika socjalnego: komputer + oprogramowanie;
   Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" oprogramowanie do komputera bądź laptopa, z uwagi na fakt, iż należy do kategorii wartości niematerialnych i prawnych nie jest objęte zasadą cross-financingu. W związku z powyższym, w sytuacji, w której oprogramowanie nie stanowi integralnej części komputera/laptopa, a jest jedynie dodatkowym zakupem niezbędnym do prawidłowego użytkowania ww. sprzętu należy go wykazać w odrębnej pozycji budżetowej jako wydatek nie objęty zasadą cross-financingu.
  • wyposażenie dla koordynatora projektu: biurko, krzesło + lampka na biurko.
   W tym przypadku cross-finacingiem nie jest objęta lampka na biurko, ponieważ jako sprzęt nie przekracza wartości 350 zł.
 9. Nie przedstawiono metodologii do wykazanych wydatków w ramach kosztów pośrednich. Prawidłowo sporządzona metodologia kosztów pośrednich powinna odnosić się do współczynnika wyliczonego na podstawie wydatków bezpośrednich realizowanego w 2009 r. projektu (lub wartości ogólnej projektu) do wydatków funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (bez świadczeń i usług) za 2008 rok. Przykładowa metodologia obliczania kosztów pośrednich, rekomendowana przez Instytucję Pośredniczącą, znajduje się na 47 stronie „Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych…".
 10. W punkcie 3.2 „Grupy docelowe" nie wykazano ilości osób kontynuujących – należy wykazać osoby kontynuujące oraz podać powody dla których konieczna jest dalsza praca z uczestnikami projektu z ubiegłego roku.

Komentarze 17 luty (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»