Newsy

Nowy Związek Zawodowy

Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000324231. W związku z rejestracją w KRS rozpoczynamy pełną działalność, którą zainicjował Komitet Założycielski. Będziemy podejmować działania zmierzające do podniesienia prestiżu zawodu pracownika pomocy społecznej – Komitet Założycielski ZZPPS.

Obecnie zależy nam na skupieniu środowiska pracowników pomocy społecznej z terenu całej Polski, którzy dotychczas nie znaleźli się w strukturach istniejących Związków Zawodowych – wychodzimy z założenia, iż razem można więcej. Zachęcamy do współtworzenia nowo powstałego Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej – pracowników wszystkich działów:

– powiatowych centrów pomocy rodzinie,
– ośrodków pomocy społecznej,
– organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy społecznej,
– domów pomocy społecznej,
– placówek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
– placówek opiekuńczo-wychowawczych,
– ośrodków adopcyjno- opiekuńczych,
– ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy, noclegowni, ośrodków opiekuńczych)
– ośrodków interwencji kryzysowej,
– pracowników socjalnych zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej.

Oczekujemy na zgłoszenia chętnych osób (deklaracja i statut do pobrania).
Wypełnione deklaracje prosimy przesyłać na adres:
Katowice 40-868, ul. Piastów 10/24

Zakresem swego działania Związek obejmuje wszystkich pracowników socjalnych i pracowników pomocy społecznej zatrudnionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od podstawy stosunku pracy i aktualnie wykonywanego zawodu czy pełnionej funkcji oraz pracowników socjalnych i pracowników pomocy społecznej , którzy przeszli na emeryturę, rentę lub stali się bezrobotni w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu. §3 Statutu ZZPPS

Komitet Założycielski Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej ma przyjemność poinformować, że:

  • trwa nadal konkurs ogólnopolski o tematyce: Logo Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej. Plakat promujący Światowy Dzień Pracy Socjalnej 2009. Pracownik Pomocy Społecznej oraz Pracownik Socjalny – prezentacja power point/reportaż/klip video.

    więcej informacji na stronie: http://ops.pl/news.php?id=17664 
    lub   http://zzppomocyspolecznej.pinger.pl/

  • Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej został zaproszony jako partner do przygotowywania projektu międzynarodowego w ramach unijnego Programu Młodzież w Działaniu – Akcja 1.3 – Młodzież w demokracji. O tej inicjatywie będziemy jeszcze Państwa informować. Strona internetowa Programu Młodzież w Działaniu – www.mlodziez.org.pl

Komitet Założycielski Związku Zawodowego
Pracowników Pomocy Społecznej
w ciągu 14 najbliższych dni poinformuje
o terminie wyborów organów Związku.

Odnośnie kwestii formalnych, które pojawiały się w licznej korespondencji kierowanej do Komitetu Założycielskiego z terenu całego kraju, a związanych m.in. z wysokością składki członkowskiej, to Komitet przedstawi propozycję Walnemu Zebraniu na przyjęcie w Uchwale Finansowej w wysokości 1 % miesięcznych przychodów osiąganych u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z uwzględnieniem dodatków płacowych, z wyjątkiem: przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różnego rodzaju deputatów, rekompensat, ekwiwalentów, odszkodowań, odpraw, nagród – w tym jubileuszowych – oraz świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub świadczeń urlopowych wypłacanych w zamian tych świadczeń.

Z poważaniem:
Piotr Mazurek – członek Komitetu Założycielskiego

Dokumenty do pobrania:

Informacja o wpisie do KRS [ tutaj ].doc
Statut ZZPPS [ tutaj ].doc
Deklaracja Członkowska ZZPPS [ tutaj ].doc

Wszelkie pytania proszę kierować na adres
e-mail: [email protected]
Katowice, dnia 7.03.2009r.

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Nowy Związek Zawodowy (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

NIK o programie Mieszkanie Plus

Nowy tekst jednolity ustawy o dodatkach mieszkaniowych

10 listopada 2021      TAGI:         
W dniu 8 listopada 2021 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Zmiany w pieczy zastępczej faktem

Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

01 sierpnia 2022      TAGI:      
W dniu 27 lipca 2022 r. został opublikowany jednolity tekst ustawy o pomocy państwa...»
KPA nowy tekst jednolity

KPA nowy tekst jednolity

30 września 2022      TAGI:         
W dniu 27.09.2022 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Nowy wzór rodzinnego wywiadu środowiskowego

Nowy wzór rodzinnego wywiadu środowiskowego

26 kwietnia 2021      TAGI:      
W chwili obecnej w obrocie prawnym problematykę rodzinnego wywiadu środowiskowego...»
Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje zmiany w KPA

Nowy tekst jednolity Kodeksu postępowania administracyjnego

26 kwietnia 2021      TAGI:         
W dniu 21 kwietnia 2021 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»