Archiwalne

Szkolenie 29 maja Gdańsk: ŚR oraz FA

OFERTA CENTRUM SZKOLEŃ SAMORZĄDOWYCH DLA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ FUNDUSZEM ALIMENTACYJNYM (WYDZIAŁY, SAMODZIELNE STANOWISKA).

CENTRUM SZKOLEŃ SAMORZĄDOWYCH
82-300 Elbląg, ul. 1 Maja 9/5
tel/fax (0-55) 619-85-31 tel. kom. 500-470-282
e-mail [email protected]  [email protected]  [email protected]  
gadu-gadu: 4037748

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu na temat:

Ustawa o świadczeniach rodzinnych po nowelizacji

Praktyczne aspekty stosowania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Postępowanie w sprawach wydawania decyzji o świadczeniach rodzinnych/zaliczce alimentacyjnej, świadczeniach alimentacyjnych w orzecznictwie sądowym i administracyjnym.

termin szkolenia: 29 maja 2009 r.

Miejsce szkolenia Gdańsk DOM HARCERZA
ul. Za Murami 2-10 (Stare Miasto)

termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 22 maja 2009r.

Szkolenie odbywa się w godzinach od 10:00 do 15:00

Szkolenie prowadzi

Urszula Maziarz – prawnik, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, stały współpracownik i doradca organów gminy w sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i innych świadczeń socjalnych

PROGRAM SZKOLENIA
I. Omówienie zmian do ustawy o świadczeniach rodzinnych na podstawie nowelizacji z dnia 17 października 2008r., w tym:

• – zmiana czasu trwania okresu zasiłkowego; tryb zmiany decyzji z urzędu bez zgody strony; termin w jakim należy dokonać zmiany decyzji, czy decyzja o zmianie decyzji może być wydana pod warunkiem, czy można zmienić decyzję przyznającą świadczenia rodzinne po dniu 1 września 2009r.;
• – nowelizacja zasad ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego – doświadczenia orzecznictwa sądowego dotyczące ryczałtowego sposobu ustalania dochodu;
• – zmiana zasad ustalania prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym na dziecko umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę;
• – zmiana dotycząca terminu składania wniosków o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
• – zmiana zasad przyznawania zapomogi opiekunom prawnym dziecka;
• – nowe uregulowania dotyczące przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego;
• – zmiany dotyczące przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego na inne niż dzieci, osoby w rodzinie w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego – definicja i skład rodziny oraz rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem; omówienie najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego – prawo do świadczenia z tytułu opieki nad mężem lub żoną
• – zmiany w przepisach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; omówienie zasad postępowania organów w przypadku koordynacji w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych;
• – nowelizacja przepisów dotyczących przyznawania świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności oraz zasad kontynuacji tych świadczeń;
• – nowe zasady postępowania organu w przypadku złożenia błędnie wypełnionego wniosku oraz wniosku bez wymaganych dokumentów;
• – nowe terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne oraz terminy ich przyznawania;
• – nowa kategoria świadczeń nienależnie pobranych; nowelizacja zasad pobierania odsetek; realizacja zwrotu świadczenia nienależnego w formie czeku.

II. Omówienie najistotniejszych problemów wynikających ze stosowania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym:

• możliwość przeniesienia uprawnień do postępowania z dłużnikami alimentacyjnymi w drodze uchwały rady gminy;
• zakres stosowania przepisów przejściowych zawartych w ustawie,
• nowa kategoria świadczeń nienależnie pobranych, orzekania w sprawie świadczeń nienależnych z funduszu alimentacyjnego w przypadku wypłacenia alimentów wierzycielowi;
• tryb postępowania w przypadku nieobecności dłużnika alimentacyjnego, konieczność ustanowienia pełnomocnika w oparciu o art. 34 k.p.a, wniosek do sądu i niezbędne dokumenty;
• wydawanie decyzji o zwrocie świadczeń alimentacyjnych przez dłużnika alimentacyjnego; egzekwowanie zwrotu; zasady obliczania odsetek;
• wydawanie decyzji o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych i merytorycznych itp.

III. Wydawanie decyzji ustalających nienależ-nie pobrane świadczenia rodzinne (także zaliczkę alimentacyjną – na podstawie przepisów przejściowych) i świadczenia alimentacyjne – etapy orzekania w sprawie świadczeń nienależnie pobranych – na przykładzie wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych;

IV. Omówienie kodeksowych reguł postępowania administracyjnego, w tym:

• strony postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych a także w sprawie świadczeń alimentacyjnych, reprezentowanie osób małoletnich – uprawnienia stron postępowania;
• rola pełnomocnika w postępowaniu – forma pełnomocnictwa, czynności organu w związku z nieobecnością strony, a także z brakiem lub utratą zdolności do czynności prawnych – zastosowanie w/w regulacji w trakcie wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych lub o zmianie decyzji przyznających te świadczenia,
• terminy załatwiania spraw administracyjnych oraz zasady ich przedłużania;
• wszczęcie postępowania na wniosek strony i z urzędu w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, a także świadczeń alimentacyjnych;
• skuteczność doręczeń pism i decyzji w postępowaniu administracyjnym: obowiązki doręczyciela przy doręczeniu zastępczym – konieczność ustalenia wszystkich elementów doręczenia zastępczego w razie powstania wątpliwości po stronie organu; kiedy powstaje domniemanie doręczenia; do jakich sytuacji faktycznych nie można stosować przepisów o doręczeniu zastępczym oraz o domniemaniu doręczenia; zasady doręczania pism osobom przebywającym za granicą,
• protokoły i adnotacje; kiedy istnieje konieczność sporządzenia protokołu; do czego może służyć adnotacja ( notatka służbowa),
• obligatoryjne i fakultatywne zawieszenie postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych; obowiązek organu do usunięcia przeszkody zawieszenia postępowania z powodu braku reprezentacji strony (np. braku przedstawicieli ustawowych osoby uprawnionej do zaliczki alimentacyjnej); okoliczności uprawniające organ do rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego;
• przesłanki zmiany decyzji w trybie art. 155 k.p.a; kiedy istnieje możliwość zastosowania trybu kodeksowego;
• wznowienie postępowania, zakres wznowionego postępowania i rodzaje wydawanych decyzji, możliwość wstrzymania wykonania decyzji w toku prowadzenia wznowionego postępowania;
• stwierdzenie nieważności decyzji, skutki prawne; możliwość wstrzymania wykonania decyzji w toku postępowania;
• stwierdzenie wygaśnięcia decyzji – bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego a bezprzedmiotowość decyzji;

V. WZORY PISM

Zgłoszenia przyjmowane będą za pośrednictwem poczty, faxu lub internetu.
W razie rezygnacji z udziału w szkoleniu, nie później jednak niż na 4 dni przed jego rozpoczęciem, dokonamy zwrotu wpłaconej należności. Po tym terminie dokonujemy zwrotu należności pomniejszonej o 50zł (koszt rezerwacji oraz materiałów)

Cena udziału w szkoleniu wynosi 235 zł/os(dwieście trzydzieści pięć zł)
(obejmuje wykłady, indywidualną konsultację z wykładowcą, przerwę kawową, obiad i materiały)

Wpłaty należy dokonać najpóźniej w dniu szkolenia nie wcześniej jednak
niż na 4 dni przed szkoleniem

Centrum Szkoleń Samorządowych
BRE Bank SA O/Elbląg 51 1140 2004 0000 3402 5948 3464

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

29 maja 2009 Gdańsk – świadczenia rodzinne

Imię i nazwisko uczestnika/ów 

Pełna nazwa
Instytucji/jednostki

Dokładny adres instytucji/jednostki

Telefon

Fax

e-mail

Kierownik jednostki

Skarbnik/Główny księgowy

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Georgina » 28 stycznia 2022, 12:42

OD KIEDY UCHYLIĆ ZDO

Gosia1979 » 28 stycznia 2022, 12:40

wzór decyzji wznawiającej

Dreams125 » 28 stycznia 2022, 12:12

AS PRAWO JAZDY