Archiwalne

Ksiegowanie FA i polityka rachunkowości z Ewą Koszelą 21-26 czerwca br. w Międzydrojach

SPS zaprasza na ogólnopolskie szkolenie z cyklu „Rachunkowość Jednostek Pomocy Społecznej w praktyce”. Szkolenie przeznaczone jest dla: głównych księgowych, księgowych oraz pracowników finansowo-księgowych Jednostek Pomocy Społecznej (OPS, DPS, PCPR), skarbników i kierowników JPS, kierowników JPS, inne zainteresowane osoby
Księgowanie Funduszu Alimentacyjnego i polityka rachunkowości w Jednostkach Pomocy Społecznej
– Najczęstsze problemy ewidencjonowania zdarzeń ujawniane od momentu wprowadzenia Funduszu Alimentacyjnego
– Zaliczki alimentacyjne a fundusz alimentacyjny funkcjonowanie i organizacja obsługi finansowo- księgowej Funduszu Alimentacyjnego
– Ujęcie w polityce rachunkowości ewidencji księgowej w zakresie programu operacyjnego Kapitał Ludzki
– Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
– Instrukcje: obiegu i kontroli dokumentów, kasowa, inwentaryzacyjna, przykłady instrukcji
– Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i zasad polityki rachunkowości budżetowej,- kto, kiedy i jak?
– Nowa ustawa o finansach publicznych (projekt) i jej wpływ na funkcjonowanie Ośrodków Pomocy Społecznej

Nowe obowiązujące od 1 stycznia 2009 r. uregulowania dotyczące pracowników samorządowych:
Pracownicy samorządowi – pojęcie pracownika i pracodawcy samorządowego. Wymagania wobec kandydata na pracownika samorządowego. Nawiązanie stosunku pracy. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze. Obowiązki pracownika samorządowego. Wynagrodzenie pracownika samorządowego. Podróże służbowe pracowników samorządowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla: głównych księgowych, księgowych oraz pracowników finansowo-księgowych Jednostek Pomocy Społecznej (OPS, DPS, PCPR), skarbników i kierowników JPS, kierowników JPS, inne zainteresowane osoby

Szkolenie prowadzą:
Ewa Koszela – Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, specjalista w zakresie praktycznego zastosowania przepisów obejmujących całokształt gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych, uznany autorytet w sprawach kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych, posiadająca bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla JPS, Katowice
Mieczysław Klupczyński – b. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, radca prawny, specjalista w zakresie finansów publicznych i prawa samorządu terytorialnego, b. Sekretarz Powiatu Gostyńskiego, praktyk, Poznań

Szkolenie odbędzie się w dniach:
21-25 czerwca 2009r. (niedziela – czwartek- 5 dni!) w Międzyzdrojach
Hotel „Rybak”, ul. Promenada Gwiazd 36, 72-500 Międzyzdroje (www.hotelrybak.pl)
Hotel Rybak usytuowany jest na słynnej nadmorskiej promenadzie z bezpośrednim zejściem na plażę
Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców

Szkolenie 5-dniowe w cenie 3-dniowego w Międzyzdrojach!
MIMO KRYZYSU- WCIĄŻ NAJATRAKCYJNIEJSZA OFERTA NA RYNKU!!!

PROGRAM SZKOLENIA „Rachunkowość JPS w praktyce”:
21-25 czerwca 2009r.– Hotel Rybak w Międzyzdrojach

21.06.2009r. (niedziela)
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia od godz. 15.00 w Hotelu „Rybak”
22.06.2009r. (poniedziałek)
Księgowanie Funduszu Alimentacyjnego i polityka rachunkowości w Jednostkach Pomocy Społecznej

08.00-10.00 Śniadanie
10.00-13.30 Zakwaterowanie uczestników- ciąg dalszy
13.30-14.30 Obiad
godz.14.30 Powitanie, omówienie harmonogramu szkolenia, wybór grup warsztatowych, rozpoczęcie szkolenia
14.30-18.30 Księgowanie Funduszu Alimentacyjnego i polityka rachunkowości w Jednostkach Pomocy Społecznej- prowadzenie Ewa Koszela:

1. Specyfika polityki rachunkowości jednostek pomocy społecznej – zakres i zasady stosowania zasad rachunkowości.
2. Wybór zasad rachunkowości stosowanych najczęściej przez jednostki pomocy społecznej:
– metody wyceny aktywów i pasywów – omówienie metod w zakresie wyboru, który może dokonać jednostka;
– ustalanie dochodów i wydatków;
– ustalanie przychodów i kosztów;
– ustalanie należności budżetowych i należności do budżetu;
– ustalanie zobowiązań budżetowych i zobowiązań od budżetu;
– zasady a sprawozdania budżetowe.
3. Zasady stosowania uproszczeń w rachunkowości– wskazanie, jakie uproszczenia są dopuszczalne a kiedy zapisy polityki rachunkowości są przekroczeniem uprawnień na podstawie doświadczeń kontrolnych Regionalnych Izb Obrachunkowych prowadzonych w OPS, DPS, PCPR.
4. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych:
– zakładowy plan kont – budowa – wskazanie poprawnej budowy planu kont w jednostce wraz z jego opisem;
– księgi rachunkowe prowadzone przy pomocy komputera – opis zasad które musi przestrzegać jednostka.
5. Zaliczki alimentacyjne a Fundusz alimentacyjny – funkcjonowanie i organizacja obsługi finansowo- księgowej Funduszu Alimentacyjnego.
6. Ewidencja i wycena rozrachunków z tytułu funduszu alimentacyjnego wobec osób uprawnionych i dłużników alimentacyjnych oraz udziału budżetu państwa i budżetu organu właściwego.
7. Fundusz alimentacyjny w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-N oraz w Rb-27s i Rb-27zz. w jednostkach realizujących zadanie zlecone oraz w budżecie, którym jednostki realizujące zadanie podlegają.
8. Układ podmiotowy sprawozdań Rb-Z i Rb-N – zasady wykazywania środków pieniężnych w układzie podmiotowym czyli różnica pomiędzy własnością a należnością.
9. Fundusz alimentacyjny– problemy ewidencjonowania zdarzeń ujawniane od momentu wprowadzenia:
– sposoby organizacji obsługi księgowej funduszu alimentacyjnego,
– typowe operacje księgowe – ewidencja budżetu oraz ewidencja jednostki,
– ustalanie należności z tytułu dochodów budżetowych,
– zobowiązania wobec innych jednostek,
– obliczanie odsetek,
– terminy przekazywania środków wyegzekwowanych,
– sprawozdania budżetowe.

18.30-19.30 Konsultacje indywidualne z Ewą Koszelą
od 19.30 Uroczysta kolacja integracyjna, „Morza szum, ptaków śpiew…”, dyskoteka z konkursami

23.06.2009r. (wtorek)
Księgowanie Funduszu Alimentacyjnego i polityka rachunkowości w Jednostkach Pomocy Społecznej- ciąg dalszy

08.00-09.00 Śniadanie
09.00-13.00 Czas wolny. Dla zainteresowanych rejs statkiem wycieczkowym po Bałtyku
13.00-14.00 Obiad

Program szkolenia – cd.
10. Rozliczenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych – budżet państwa, budżet gminy wierzyciela, budżet gminy dłużnika.
11. Ujęcie w polityce rachunkowości ewidencji księgowej w zakresie programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
12. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.
13. Inwestycje –środki trwałe w budowie.
14. Instrukcja obiegu i kontroli dowodów ( dokumentów ) księgowych jednostek pomocy społecznej – omówienie elementów obligatoryjnych instrukcji oraz elementów fakultatywnych;
15. Instrukcja kasowa – budowa instrukcji kasowej – poprawna – elementy obligatoryjne i fakultatywne;
16. Instrukcja inwentaryzacyjna – budowa instrukcji adekwatna do jednostki – elementy obligatoryjne oraz fakultatywne;
17. Przykłady funkcjonujących w jednostkach instrukcji wewnętrznych
18. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i zasad polityki rachunkowości budżetowej,– kto, kiedy i jak?
19. Nowa ustawa o finansach publicznych (projekt) i jej wpływ na funkcjonowanie Ośrodków Pomocy Społecznej.

18.30-19.30 Konsultacje indywidualne z Ewą Koszelą
od 19.45 Kolacja połączona z dyskoteką i konkursami

24.06.2009r. (środa)
Nowe obowiązujące od 1 stycznia 2009 r. uregulowania dotyczące pracowników samorządowych
08.00-09.00 Śniadanie
09.00-14.00 Czas wolny. Dla zainteresowanych wycieczka piesza z przewodnikiem lub inne atrakcje
13.00-14.00 Obiad
14.00-18.30 Nowe obowiązujące od 1 stycznia 2009 r. uregulowania dotyczące pracowników samorządowych- prowadzenie Mieczysław Klupczyński:

1. Pracownicy samorządowi – pojęcie pracownika i pracodawcy samorządowego.
2. Wymagania wobec kandydata na pracownika samorządowego
3. Nawiązanie stosunku pracy:
1) Rodzaje podstaw zatrudnienia,
2) Organy uprawnione do dokonywania czynności z prawa pracy,
3) Zatrudnienie na podstawie wyboru,
4) Zatrudnienie na podstawie mianowania,
5) Zatrudnienie na podstawie powołania i umowy o pracę,
6) Ślubowanie.

4. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze:
1) Pojęcie wolnego stanowiska urzędniczego,
2) Postępowanie rekrutacyjne.

5. Obowiązki pracownika samorządowego:
1) Podstawowe obowiązki,
2) Wykonywanie poleceń służbowych,
3) Zakaz łączenia zajęć służbowych z innymi o takim samym charakterze, co służbowe – nowe zasady,
4) Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
5) Oświadczenie o stanie majątkowym,
6) Oceny kwalifikacyjne,
7) Zakaz łączenia stanowisk.

6. Wynagrodzenie pracownika samorządowego:
1) Nowe zasady wynagradzania,
2) Regulamin wynagradzania,
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrody dla pracowników samorządowych,

7. Podróże służbowe pracowników samorządowych.

18.30-19.30 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne z Mieczysławem Klupczyńskim
od 19.30 Kolacja (zwykła)

25.06.2009r. (czwartek)
Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia
07.30-09.00 Śniadanie (Wykwaterowanie z pokoi do godziny 11.00)
09.00-09.30 Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia

Wykładowcy w trakcie szkolenia i konsultacji odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania!
CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA WYNOSI: 740,00 zł. OD OSOBY. CENA OBEJMUJE:
– materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe,
– zakwaterowanie wraz z wyżywieniem- 4 noclegi ze śniadaniem, 3 obiady, 3 kolacje integracyjne, kawa, etc.
– certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez wykładowców
DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają bogate materiały szkoleniowe w postaci schematów księgowych, zasad prezentowania danych w sprawozdaniach finansowych jednostkowych (bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w funduszu) a także wzory dokumentów (instrukcji i zarządzeń) dotyczących inwentaryzacji oraz certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowcę.

Koordynator szkolenia– Kierownik Biura SPS Agnieszka Dudek tel: 012 636-92-85 lub 0660 675-194

ORGANIZATOR SZKOLENIA:
Studio Profilaktyki Społecznej NPDN, ul. Karmelicka 28/9A, 31-017 Kraków
tel.: 012 636 92 85, 636 37 93 fax: 012 626 94 40, 626 94 41, [email protected]

Więcej na www.sps.org.pl
Zapraszamy! Zespół SPS

oprac. ops.pl lotsy

Komentarze Ksiegowanie FA i polityka rachunkowości z Ewą Koszelą 21-26 czerwca br. w Międzydrojach (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Mixonek1 » 20 czerwca 2024, 02:20

Specjalista w prawie karnym

Mixonek1 » 19 czerwca 2024, 21:37

Kompleksowa oferta termoizolacyjna

magda_witkowska » 19 czerwca 2024, 20:24

alimenty na pensjonariusza dps

Norma1n » 19 czerwca 2024, 19:00

Witam wszystkich