Archiwalne

ŚR oraz FA – szkolenia z Panem Tomaszem Wardachem

Centrum Edukacji  Vademecum zaprasza na szkolenie pt. "Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązującej od 04.08.2009r. zmiany rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne". Wykładowca: Pan Tomasz Wardach – prawnik, pracownik MPiPS Departamentu Świadczeń Rodzinnych. Miejsce: Olsztyn i Toruń.

19.10.2009r. OLSZTYN, Pl. Konsulatu Polskiego 1 (budynek NOT-u) sala 302

20.10.2009r. TORUŃ, ul. Szosa Bydgoska 3 (Centrum Targowe "PARK") sala K-1

1. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.), w szczególności:
– Zmiany wzorów wniosków i oświadczeń
– Zmiana sposobu obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne i związana z tym zmiana wzoru zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach
– Nowe oświadczenia związane z dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i dodatkami z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

2. Zmiany sposobu stosowania przepisów o utracie dochodu na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 czerwca 2009 r. sygn. akt P 45/08 (Dz. U. z dnia 8 lipca 2009 r., Nr 108, poz. 910), w którym uznano, że § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne jest niezgodny z Konstytucją RP

3. Bieżąca realizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze zm.)
– przesunięcie okresu zasiłkowego i w konsekwencji przedłużenie aktualnego okresu zasiłkowego do 30 października 2009 r.
– przyznawanie świadczeń rodzinnych uzależnionych od kontynuowania nauki w związku z przesunięciem okresu zasiłkowego (dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania) – decyzje warunkowe, skutki niespełnienia przez stronę warunku kontynuowania nauki w nowym roku szkolnym
– rozszerzenie katalogu utraty i uzyskania dochodu o świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli
– sposób ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przywrócenie przepisów dotyczących sposobu ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przypadku jego dzierżawy
– przyznawanie świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności w przypadku uzyskania przez osobę uprawnioną pierwszego, jak i kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność
– zamiana zasad przyznawania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – dziecko urodzone za granicą, wymóg potwierdzania pozostawania pod opieką lekarską w trakcie ciąży
– zmiana zasad otrzymywania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – możliwość podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej o okresie pobierania dodatku

4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 192, poz. 1387), w szczególności:
– działania wobec dłużnika alimentacyjnego, którego adres jest nieznany
– ustanowienie przedstawiciela do doręczeń dla dłużnika alimentacyjnego, którego adres jest nieznany
– nienależne świadczenia z funduszu alimentacyjnego w przypadku otrzymania alimentów przez wierzyciela
w okresie otrzymywania świadczeń z FA – art. 2 pkt 7 lit. d ustawy
– bilans zadłużenia dłużnika z tytułu świadczeń wypłaconych z FA, wydawanie decyzji dla dłużnika w tych sprawach i ich egzekucja
– zgłaszanie dłużników do biur informacji gospodarczej – nowa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych
– prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego za wrzesień 2009 r., prawo do świadczeń z FA w nowym okresie świadczeniowym

5. Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2009 r. w sprawie niezgodności z Konstytucja RP art. 5 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej – wpływ ww. wyroku na postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego prowadzone na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

6. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące bieżącej realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Wykładowca: Pan Tomasz Wardach – prawnik, pracownik MPiPS Departamentu Św. Rodzinnych, ekspert w zakr. przepisów ww. ustaw, konsultant podmiotów realizujących św. rodzinne oraz zaliczkę aliment., a także prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

Centrum Edukacji VADEMECUM
www.vademecum.org.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze ŚR oraz FA – szkolenia z Panem Tomaszem Wardachem (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»