Archiwalne

SPS ”Prawo pomocy społecznej – aktualne problemy”

Prawo pomocy społecznej – aktualne problemy

– Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadzona 1 lutego 2009 r. ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 6, poz.33) oraz 13 czerwca 2009 r. ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz.1431)

– Wybrane zagadnienia dotyczące najczęściej pojawiających się problemów w interpretacji przepisów o pomocy społecznej oraz postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej,

– Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieubezpieczonych (rola OPS),

– Nowe propozycje zmian przepisów prawnych do ustawy o pomocy społecznej – (w tym omówienie głównych zmian wynikających z projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw druk sejmowy nr 2316)

Szkolenie przeznaczone jest dla: Kierowników i pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i innych jednostek pomocy społecznej

17 listopada 2009r. (wtorek) w Łodzi
Łódzki Dom Technika NOT; Plac Komuny Paryskiej 5a, 90 – 007 Łódź

Szkolenie prowadzi:

Marcin Chrapek – prawnik, Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (pracuje w MPiPS od 2001 r.), współtwórca ustawy o pomocy społecznej oraz wielu nowelizacji do ustawy o pomocy społecznej, praktyk, prowadzący od wielu lat liczne specjalistyczne szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników pomocy społecznej. Od wielu lat współpracuje z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie gdzie prowadzi zajęcia z systemu prawnego pomocy społecznej w Polsce oraz w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej na specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego oraz specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Prowadzi również zajęcia ze studentami na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odpowiedzialny w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej m.in. za legislację i stosowanie prawa z zakresu pomocy społecznej, Warszawa

UWAGA! Wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom i oczekiwaniom – Wykładowca odpowiada na pytania i omawia problemy zgłoszone organizatorowi szkolenia

„Prawo pomocy społecznej- aktualne problemy”– program:

godz. 10.00-15.00 (od 15.00 konsultacje indywidualne)- prowadzenie Marcin Chrapek:

„Szanowni Państwo!
W związku ze stosowaniem ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. nr 175, poz. 1362) na pewno macie Państwo szereg uwag i pytań dotyczących interpretacji tego aktu. W trakcie szkolenia postaram się przekazać Państwu wiedzę pomagającą w interpretacji ustawy oraz odpowiem na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące nowych przepisów”. Marcin Chrapek
1. Interpretacja przepisów nowelizujących ustawę o pomocy społecznej wprowadzonych 1 lutego 2009 r. ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 6, poz.33) – w tym procedura kierowania osób do kontraktu socjalnego, utrata statusu osoby bezrobotnej w wyniku podpisania kontraktu socjalnego a uprawnienie do świadczeń z pomocy społecznej, odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób podpisujących kontrakt socjalny.
2. Interpretacja przepisów nowelizujących ustawę o pomocy społecznej wprowadzonych 13 czerwca 2009 r. ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz.1431) – w tym zasady wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
3. Wybrane zagadnienia dotyczące interpretacji przepisów o pomocy społecznej oraz
postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej:

a) zbieg uprawnienia do świadczeń z pomocy społecznej,
b) sprawienie pogrzebu,
c) ochrona danych osobowych,
d) właściwość miejscowa gminy,
e) zasady zawierania umów „alimentacyjnych”,
f) przyznawanie świadczeń,
g) egzekucja ze świadczeń pomocy społecznej,
h) kierowanie i umieszczanie osób w domach pomocy społecznej,
i) ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej (w tym zasady obciążania odpłatnością członków rodziny osoby skierowanej do domu pomocy społecznej lub innych osób),
j) problematyka uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego/zasiłku pielęgnacyjnego dla mieszkańców domów pomocy społecznej.

godz. 13.00-13.30 Obiad
4. Zasady oraz procedura objęcia przez ośrodki pomocy społecznej osób nieubezpieczonych świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi ze środków publicznych (problemy wynikające ze stosowania ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.).

5. Nowe propozycje zmian przepisów prawnych do ustawy o pomocy społecznej
1) omówienie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2316),
– zmiana definicji dochodu,
– ośrodki wsparcia (środowiskowe domy samopomocy) dla osób z zaburzeniami psychicznymi – nowe uregulowania,
– procedura postępowania z nieodebranymi świadczeniami oraz nowa procedura postępowania z nienależnie pobranymi świadczeniami,
– nowe obowiązki dla podmiotów prowadzących tzw. „placówki całodobowej opieki”,
– wzmocnienie funkcji nadzorczych i kontrolnych wojewody,
– zmiany do innych ustaw.
2) projekt ustawy o ewidencji ludności (druk sejmowy nr 1371) – wpływ na właściwość miejscową w sprawach pomocy społecznej,
3) inne planowane zmiany do ustawy o pomocy społecznej.

godz. 15.00 Podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń, zakończenie

od godz. 15.00 Konsultacje indywidualne i szczegółowe pytania z Marcinem Chrapkiem
Ważne: Uczestnicy szkolenia proszeni są o przesyłanie e-mailem na adres [email protected] pytań
dotyczących omawianej tematyki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2009r.

CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA
WYNOSI: 290,00* zł. OD OSOBY. CENA OBEJMUJE:
– materiały szkoleniowe, obiad, serwis kawowy, konsultacje, certyfikat ukończenia szkolenia. *Przy zgłoszeniu do 29 października 2009 – tylko 260,00 zł

Koordynator szkolenia: Marta Mazurowska, tel.: (012) 636 92 85 lub 504 019 428

Harmonogram szkolenia wraz z kartą zgłoszenia
dostępny jest na www.sps.org.pl

Zapraszamy!

oprac. ops.pl angoc

Komentarze SPS ”Prawo pomocy społecznej – aktualne problemy” (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»