Archiwalne

Szkolenie ”Najnowsze zmiany w systemie prawnym pomocy społecznej” Termin: 3-6.03.2013r. Zakopane

W imieniu Studia Profilaktyki Społecznej w Krakowie chciałabym Państwa uprzejmie zaprosić do udziału w szkoleniu z cyklu \”Prawo Jednostek Pomocy Społecznej w praktyce\” pn.: \”Najnowsze zmiany w systemie prawnym pomocy społecznej\”, które odbędzie się w dniach 3-6 marca 2013 roku w Zakopanem w Ośrodku Wypoczynkowym \”Bel-Ami\”, ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane (www.bel-ami.pl).

W imieniu Studia Profilaktyki Społecznej w Krakowie chciałabym Państwa uprzejmie zaprosić do udziału w szkoleniu z cyklu \”Prawo Jednostek Pomocy Społecznej w praktyce\” pn.: \”Najnowsze zmiany w systemie prawnym pomocy społecznej\”, które odbędzie się w dniach 3-6 marca 2013 roku w Zakopanem w Ośrodku Wypoczynkowym \”Bel-Ami\”, ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane (www.bel-ami.pl).

Tematyka szkolenia:

– Zmiany wynikające z ustawy z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

– Zmiany wynikające z ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

– Zmiany wynikające z ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (skierowana do podpisu Prezydenta RP)

– Zmiany wynikające z komisyjnego projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1026)

– Wybrane problemy związane z interpretacją przepisów o pomocy społecznej oraz postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

– Egzekucja administracyjna świadczeń nienależnie pobranych w aspekcie ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( stan prawny 1.01.2013r.)

Wykładowcy:

Marcin Chrapek – prawnik, Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, współtwórca ustawy o pomocy społecznej oraz wielu nowelizacji do ustawy o pomocy społecznej, praktyk, prowadzący od wielu lat liczne specjalistyczne szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników pomocy społecznej. Odpowiedzialny w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej m.in. za legislację i stosowanie prawa z zakresu pomocy społecznej, Warszawa

Małgorzata Czartoryska – Starszy komisarz skarbowy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, mgr prawa, specjalista w zakresie postępowania administracyjnego i podatkowego, wykładowca i trener z tematów KPA, metryka spraw, instrukcja kancelaryjna, ochrona danych osobowych oraz egzekucja administracyjna, Wrocław

Program szkolenia:

3.03.2013r. (niedziela)
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia od godz. 15.00 w „Bel-Ami”

4.03.2013r. (poniedziałek)
07.00-09.00 Śniadanie
(13.00-14.00 Obiad)
09.00 Powitanie, omówienie harmonogramu szkolenia, rozpoczęcie szkolenia
09.00-15.30 Najnowsze zmiany w systemie prawnym pomocy społecznej. – prowadzenie Marcin Chrapek:

1. Zmiany wynikające z ustawy z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary
pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. z 2012 r.
poz.692).

2. Zmiany wynikające z ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z
podwyższeniem wieku emerytalnego (Dz.U. z 2012 r. poz.1544):
– w zakresie uprawnienia do zasiłku stałego oraz świadczenia w postaci opłacania składek na ubezpieczanie
emerytalno – rentowe za osoby rezygnujące z zatrudnienia, w związku ze sprawowaniem bezpośredniej, osobistej
opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub
rodzeństwem,
– obowiązek ośrodka pomocy społecznej opłacenia składki za cześć osób, które utraciły prawo do składki na
podstawie dotychczasowych przepisów.

3. Zmiany wynikające z ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz niektórych innych ustaw (skierowana do podpisu Prezydenta RP).

4. Zmiany wynikające z komisyjnego projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz
niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1026):
– zmiany w zakresie definicji średniego miesięcznego koszt utrzymania w domu pomocy społecznej,
– zmiany w zakresie ustalania dochodu z hektarów przeliczeniowych,
– zmiany w zakresie uprawnienia do świadczeń osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru
elektronicznego,
– nowe zadnia samorządu województwa,
– nowe uregulowania w zakresie ustalania wysokości zasiłku stałego w przypadku zbiegu z zasiłkiem okresowym,
– nowe uregulowana dotyczące domów pomocy społecznej (możliwość tworzenia nowego typu domu dla osób
uzależnionych od alkoholu, zmiany w zakresie ustalania i ogłaszania średniego miesięcznego kosztu utrzymania w
domu pomocy społecznej, zmiany w zakresie dysponowania przez powiat odpłatnością za pobyt w domu pomocy
społecznej opłacaną przez osoby, rodzinę i gminę),
– zmiany w zakresie przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego,
– zmiany w zakresie katalogu danych gromadzonych w trakcie przeprowadzania rodzinnego wywiadu
środowiskowego,
– zmiany w zakresie ustalania wysokości dotacji dla powiatów prowadzących domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, w których przebywają osoby umieszczone na tzw. starych zasadach.
5. Planowane zmiany przepisów związanych z realizacją zadań pomocy społecznej.

6. Konsultacje indywidualne i szczegółowe pytania do Pana Marcina Chrapka.

15.30-19.00 Czas wolny. Dla zainteresowanych wycieczka piesza z przewodnikiem tatrzańskim

od 19.45 Kolacja regionalna z udziałem kapeli góralskiej

5.03.2013r. (wtorek)
07.30-09.00 Śniadanie
(13.00-14.00 Obiad)
09.00-15.30 Wybrane problemy związane z interpretacją przepisów o pomocy społecznej oraz postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej – prowadzenie Marcin Chrapek:

1. Wybrane problemy związane z interpretacją przepisów o pomocy społecznej oraz postępowania
w sprawie świadczeń z pomocy społecznej, w tym m.in.
a) świadczenia pieniężne (wymogi formalne – zakres podmiotowy i przedmiotowy)
– zasiłek stały,
– zasiłek okresowy,
– zasiłek celowy,
– zasiłek specjalny celowy,
– zasiłek celowy z tytułu strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
– zasiłek celowy z tytułu strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej,
– wynagrodzenie dla opiekunów prawnych,
b) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych (w tym świadczenie usług opiekuńczych w formie rodzinnego
domu pomocy),
c) sprawienie pogrzebu (w tym nowe uregulowania w zakresie sprawienia pogrzebu wynikające z ustawy o
działalności leczniczej),
d) ośrodki wsparcia,
e) środowiskowe domy samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
f) kierowanie i umieszczanie osób w domach pomocy społecznej,
g) ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej (w tym zasady obciążania odpłatnością członków
rodziny osoby skierowanej do domu pomocy społecznej lub innych osób), zasady zwalniania z odpłatności za pobyt
w domu pomocy społecznej,
h) ochrona danych osobowych w pomocy społecznej,
i) właściwość miejscowa w sprawach z zakresu pomocy społecznej,
j) problematyka realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przy udziale podmiotów niepublicznych (m.in.
organizacji pozarządowych , przedsiębiorców).

2. Konsultacje indywidualne i szczegółowe pytania do Pana Marcina Chrapka.

15.30-19.00 Czas wolny. Dla zainteresowanych wyjazd kolejką na Kasprowy Wierch- wyjazd dodatkowo płatny
od 19.45 Kolacja uroczysta z muzyką

6.03.2013r. (środa)
08.00-09.00 Śniadanie (Wykwaterowanie z pokoi do godz.11.00 i złożenie bagaży w bagażowni obok recepcji)

09.00-13.30 Egzekucja administracyjna świadczeń nienależnie pobranych w aspekcie ustawy o
świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( stan prawny
1.01.2013r.) – prowadzenie Małgorzata Czartoryska:

Cel szkolenia: celem szkolenia jest omówienie zasad prawidłowego prowadzenia egzekucji administracyjnej w stosunku do osób zobowiązanych w związku ze skorzystaniem ze świadczenia nienależnego. Omówione zostaną zatem wzory tytułów wykonawczych i upomnień, określony zostanie organ właściwości ogólnej wierzyciela i organ egzekucji administracyjnej jak również zasady współpracy pomiędzy tymi instytucjami, różne metody zaspokajania wierzyciela ( potrącanie z bieżących świadczeń). W ramach szkolenia omówione zostaną również: postępowanie mające na celu ustalenie okoliczności powstania świadczenia nienależnie pobranego i określenia jego kwoty i nakazujące jego zwrot, kwestie naliczania odsetek z uwzględnieniem odrębności z województwa wielkopolskiego oraz kwestie przedawnienia prawa do wymiaru i prawa do egzekucji śwaidczeń nienależnie pobranych.

1) Pojęcie i funkcje postępowania egzekucyjnego w administracji.
2) Wszczęcie postępowania o zwrot świadczeń nienależnie pobranych.
3) Decyzja o zwrocie.
4) Organ egzekucyjny.
5) Tytuł wykonawczy – skuteczne wystawienie.
6) Potrącanie z bieżących świadczeń.
7) Wnioski o umarzanie, rozłożenie na raty – jak wnioskować prawidłowo.
8) Rozliczanie odsetek – różne sposoby, współpraca ROPS-OPS.
9) Postępowanie w sytuacji, gdy dłużnik przebywa za granicą.
10) Postępowanie w sytuacji, gdy nie jest znane miejsce zamieszkania dłużnika.
11) Przedawnienie roszczeń.

13.30 Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia
od 13.30 Obiad

W sprawie pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego
(12) 636-92-85 lub 660 675 194
lub drogą elektroniczną: [email protected]  

Zapraszam serdecznie do udziału w szkoleniu

Agnieszka Dudek
Kierownik Biura SPS
tel.: (12) 636 92 85, tel. kom.: 660 675 194
www.spsorg.pl, e-mail- [email protected]
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie ”Najnowsze zmiany w systemie prawnym pomocy społecznej” Termin: 3-6.03.2013r. Zakopane (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»