EFS dla OPS

16 grudnia

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 210 nowej ustawy o finansach publicznych. Pismo o tej treści wysyłane jest do wszystkich beneficjentów. W dniu 1 stycznia 2010 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Ustawa wprowadza szereg zmian w zakresie finansowania programów operacyjnych, w tym PO Kapitał Ludzki. W szczególności w budżecie państwa wyodrębniono budżet środków europejskich (w tym Europejski Fundusz Społeczny) oraz przyjęto zasadę, iż płatności ze środków europejskich będą dokonywane na rzecz beneficjentów przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Jakkolwiek powyższe zmiany odnoszą się głównie do poziomu Instytucji Wdrażających oraz Instytucji Pośredniczących, i tym samym nie wnoszą znaczących zmian na poziomie beneficjentów, to jednak należy zauważyć, iż z początkiem przyszłego roku:

1) będą Państwo otrzymywali płatności kolejnych transz dofinansowania w dwóch przelewach (przy założeniu, że wartość dofinansowania projektu przekracza 85% wydatków projektu planowanych do poniesienia ze środków publicznych):

a. tzw. płatność w części dotyczącej współfinansowania z EFS (85%) przekazywanej przez BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego/Wojewódzki Urząd Pracy,

b. dotację celową w części dotyczącej współfinansowania krajowego (do 15%) przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego/Wojewódzki Urząd Pracy lub BGK w przypadku otwarcia przez IP/IP2 rachunku w BGK do obsługi współfinansowania];

2) w związku z opisanym w pkt 1 systemem przekazywania dofinansowania wszelkie zwroty dotyczące środków otrzymanych od 01.01.2010 r. powinny być przez Państwo dokonywane na rachunek, z którego otrzymali Państwo środki; jednocześnie zakres opisu przelewu zwracanych środków zostanie zawarty w umowie o dofinansowanie projektu;

3) środki, które otrzymają Państwo jako współfinansowanie z EFS nie podlegają zwrotowi z końcem roku budżetowego i będą mogły być wydatkowane w roku kolejnym, co powinno zwiększyć płynność finansową realizowanego przez Państwa projektu;

4) do środków przekazanych Państwu na współfinansowanie krajowe w formie dotacji celowej będą miały zastosowanie zasady rozliczania właściwe dla dotacji z budżetu państwa, co oznacza, że środki te będą podlegały zwrotowi do 31 grudnia, o ile nie zostaną zgłoszone do wykazu środków niewygasających;

5) w przypadku niezłożenia przez Państwa wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania lub w terminie wynikającym z harmonogramu płatności, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność; w celu zatem uniknięcia naliczania przedmiotowych odsetek powinni Państwo ustalić harmonogram płatności na realnym poziomie zgodnie z planowanymi działaniami w projekcie;

6) zobowiązani są Państwo ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność przekazywanym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego/Wojewódzkiego Urzędu Pracy w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.

Ponadto, w celu zapewnienia jednolitości postanowień zawartej z Państwem umowy o dofinansowanie projektu z przepisami nowej ustawy o finansach publicznych konieczne jest aneksowanie umowy. Aneksy do umów o dofinansowanie projektów zawartych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego/Wojewódzki Urząd Pracy będą sukcesywnie przekazywane wszystkim beneficjentom w I kwartale 2010 r. Pragnę przy tym zaznaczyć, iż brak podpisanych do końca 2009 r. aneksów nie wstrzymuje finansowania projektów.

W celu rozpowszechnienia wiedzy w zakresie skutków wdrożenia ustawy, Instytucja Zarządzająca PO KL przeprowadzi w grudniu br. szkolenie dla Regionalnych Ośrodków EFS (ROEFS) poświęcone temu zagadnieniu. Celem szkolenia jest zaznajomienie ROEFS z przepisami nowej ustawy, tak aby następnie ROEFS mogły informować beneficjentów PO KL o wiążących się z tym zmianach w realizacji projektów oraz udzielać beneficjentom wyjaśnień w przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem nowej ustawy o finansach publicznych.

Komentarze (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»
artwas » 19 października 2021, 10:19

co byście zrobili

Daria55 » 19 października 2021, 09:37

Wiza D Poland Business Harbour

alak » 19 października 2021, 09:29

przedłużenie orzeczenia z zus

amigooo » 19 października 2021, 09:13

adres korespondencji za granicą

rozme » 19 października 2021, 09:00

Kredyt hipoteczny