Archiwalne

Szkolenia wojewódzkie SPS z zakresu przeciwdziałania narkomanii ”Nowe trendy…”

PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie przeprowadzone jest w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004r. par. 24 ust.4. pkt.3. oraz art. 6 ust. 2 ustawy z o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, sygnowane przez Wykładowców, honorowane przy awansie zawodowym nauczycieli i zgodne z wymogami z Art. 4 [1]. ust.4. ustawy o wychowaniu w trzeźwości…- wymóg odbycia obowiązkowego przeszkolenia przez członków M/GKRPA

Adresat:

Szkolenie przeznaczone jest dla; dyrektorów i pedagogów szkolnych, koordynatorów ds. bezpieczeństwa w szkole, członków M/GKRPA, realizatorów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, członków Interdyscyplinarnych Zespołów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kuratorów zawodowych i społecznych, policjantów, strażników miejskich, pracowników: socjalnych, OPS, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz innych osób zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii w środowisku lokalnym

Szkolenie prowadzą:

Barbara Wilamowska: Koordynator Ministra Sprawiedliwości ds. Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Wydział Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości, Sekretarz Zespołu legislacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja, Specjalista kurator zawodowy dla dorosłych, Warszawa.

Monika Walden – Chmielowska: Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, psycholog, pedagog, Koordynator d/s profilaktyki wojewódzkiej. Specjalista w zakresie problematyki związanej z przemocą, narkotykami, HV/AIDS. Przeszkolona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie tworzenia i ewaluacji programu wychowawczego i profilaktyki oraz realizacji zadań i innych programów wynikających z Narodowego Programu Zdrowia, współautorka programu „Narkotyki zagłuszają rytm muzyki a przemoc jej moc”, Kraków

Szkolenia odbęda się w następujacych terminach:

11.01 Bydgoszcz
19.01 Sczecin
20.01 Wrocław
21.01 Opole
25.01 Gdańsk
26.01 Warszawa
27.01 Łódż
28.01 Katowice
05.02 Lublin

„Nowe trendy w zażywaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież-
a przeciwdziałanie narkomanii w praktyce”- program szkolenia:

09.00-12.30 Prowadzenie Barbara Wilamowska:

I. Polska scena narkotykowa:
– rodzaje i charakterystyka substancji psychoaktywnych występujących na terenie naszego kraju,
– dopalacze – nowa kategoria substancji zmieniających świadomość,
– apteczka z lekami w każdym domu – czyli co wiemy o narkotykach w naszym środowisku,
– etiologia narkomanii w Polsce – od hippisów po clubbing.

II. Prawo narkotykowe w Polsce:
– osoby uzależnione w konflikcie z prawem,
– ocena funkcjonowania prawa pod rządami aktualnie obowiązującego prawa narkotykowego,
– propozycje zmian prawnych w obszarach prawa stanowionego.

III. Narkomani i użytkownicy, czyli prawda o konsumpcji narkotyków:
– uwarunkowania społeczno – behawioralne mechanizmów uzależnień,
– charakterystyka zachowań osób odurzających się,
– kontakt z osobą uzależnioną,
– środowisko rodzinne osób uzależnionych.

IV. Zadania i strategie działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii i ograniczaniu szkód społecznych:
– Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii i podziały na gminne strategie,
– zróżnicowanie mechanizmów planowanego oddziaływania w obszarach strategicznych,
– trendy profilaktyki społecznej,
– mapa ofert oddziaływań leczniczych, terapeutycznych i korekcyjno – edukacyjnych
– ograniczanie szkód społecznych i zdrowotnych o obszarach uzależnień,

13.00-13.30 Obiad
13.30-15.00 Prowadzenie Monika Walden- Chmielowska:

I. Rynek narkotykowy w Polsce. Współpraca szkoły z M/GKRPA, organami ścigania i
wymiarem sprawiedliwości:
– polska mapa problemów narkotykowych- statystyki
– produkty firm typu Cannabis (www.cannabis.pl) a zapisy obowiązującego prawa
– współpraca szkoły z M/GKRPA, organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości
– narkotyki na wsi, w małym mieście i w dużej aglomeracji miejskiej- fakty i mity

II. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z Policją w sytuacjach
zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności
narkomanią:
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2003r. w sprawie szczegółowych form
działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
– działania interwencyjne nauczycieli, metody współpracy z policją
– działania, które powinien podjąć nauczyciel, w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się
uczeń będący pod wpływem narkotyków
– działania, które powinien podjąć nauczyciel, w momencie znalezienia na terenie szkoły substancji
przypominającej wyglądem narkotyk
– działania, które powinien podjąć nauczyciel, w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie
substancję przypominającą narkotyk

15.00 Podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń
od 15.00 Konsultacje i pytania z Barbarą Wilamowską i Moniką Walden- Chmielowską

Koszt szkolenia: cena szkolenia wynosi 250,00 zł od osoby i obejmuje: poczęstunek- kawa, herbata, napoje, obiad, materiały szkoleniowe, zaświadczenie. Dojazd na własny koszt.

Studio Profilaktyki Społecznej Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, ul. Karmelicka 28/9A, 31-128 Kraków, tel.: 012 636 92 85, 636 37 93 fax: 012 626 94 40, 626 94 41

Szczegółowe programy wraz z kartami zgłoszen
do pobrania na www.sps.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenia wojewódzkie SPS z zakresu przeciwdziałania narkomanii ”Nowe trendy…” (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»