Archiwalne

Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt systemowy, pt. „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”. Projekt ma na celu podniesienie wiedzy, umiejętności, kwalifikacji oraz rozwój kompetencji i potencjału merytorycznego pracowników pomocy i integracji społecznej w województwie podlaskim.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
realizujący w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3
Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej projekt systemowy, pt.

Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne
doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”

Projekt ma  na celu podniesienie wiedzy, umiejętności, kwalifikacji oraz rozwój kompetencji i potencjału merytorycznego pracowników pomocy i integracji społecznej w województwie podlaskim, a w szczególności:

– podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie rozwoju instrumentów i narzędzi aktywnej integracji, pracy socjalnej oraz zadań wynikających z obowiązujących ustaw
– wsparcie merytoryczne pracowników w zakresie przygotowania, realizacji i sprawnym rozliczaniu projektów systemowych
– poznanie różnych możliwości współpracy, ulepszenie współdziałania pomiędzy systemem pomocy społecznej i innymi służbami społecznymi z województwa podlaskiego
– nabycie przez kadrę kierowniczą umiejętności nowoczesnego i profesjonalnego zarządzania jednostką pomocy społecznej oraz fachowego zarządzania zasobami ludzkimi

zaprasza pracowników:

– instytucji pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie,
– domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych,
– innych służb społecznych, w tym kuratorów sądowych, policjantów, pedagogów, pielęgniarki środowiskowe, działające na rzecz osób wykluczonych społecznie w ramach Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych,
– innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz podmiotów integracji społecznej realizujących zadania w zakresie aktywnej integracji z województwa podlaskiego.

do udziału w:

  • Szkoleniach 1, 2 i 3 – dniowych dla kadr instytucji pomocy społecznej o tematyce wynikającej z bieżących potrzeb. Dotyczyć one będą m.in. zadań określonych ustawami, nowych instrumentów aktywizacji społecznej, form, metod i technik pracy socjalnej.
  • Cyklu szkoleń dla kadry kierowniczej mających na celu podniesienie i wzmocnienie ich kwalifikacji w zakresie zarządzania placówką i innych mających na celu osiągnięcie wyższej skuteczności w pracy, poprawy komunikacji, umiejętności inspirowania innych do efektywnego wykonywania zadań.
  • Specjalistycznych szkoleniach „Superwizje dla pracowników socjalnych ops i pcpr”. Celem ich będzie wzmocnienie potencjału zawodowego pracowników socjalnych poprzez wymianę informacji, uczenie się na podstawie doświadczenia innych, wyjaśnienie dylematów etyczno – moralnych, ćwiczenie praktyki zawodowej pod okiem superwizora.
  • Platformie Wymiany Doświadczeń – spotkaniach seminaryjno-warsztatowych oraz
    wizytach studyjnych, których celem jest podniesienie kwalifikacji kadry kierowniczej, wymiana doświadczeń oraz poznanie dobrych praktyk w zakresie pomocy społecznej.
  • Specjalistycznym doradztwie z zakresu przygotowywania, pisania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach PO KL oraz realizacji zadań określonych ustawą, m.in. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, strategii rozwiązywania problemów społecznych,
  • Warsztatach szkoleniowych dla Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych działających na rzecz osób wykluczonych społecznie. Jest to propozycja usprawnienia współpracy służb i instytucji funkcjonujących w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym.
  • Szkoleniach podnoszących wiedzę, kwalifikacje oraz upowszechniających nowe techniki i metody pracy dla pracowników bezpośrednio zajmujących się dziećmi w świetlicach środowiskowych, profilaktyczno – wychowawczych, socjalnych i innych placówkach opieki nad dziećmi i młodzieżą.
  • Kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach której zorganizowane będą m.in. seminaria upowszechniające dobre praktyki oraz wspierające współdziałanie i rozwijanie partnerstwa w regionie na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 85 744 22 14
jak również na naszej stronie
internetowej www.rops.wrotapodlasia.pl/projekt/

Serdecznie zapraszamy!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»